10 faktów, których nie wiedzieliście o fast-food

 Tekst: Gosia Bere­za
Zdję­cia: pinterest.com

vogue-japan1

Poję­cie ‘fast-food’ sły­szał każ­dy, więk­szość z Was pew­nie spo­ży­ła przy­naj­mniej jeden posi­łek tego typu w swo­im życiu. Według wszel­kich defi­ni­cji poję­cie to ozna­cza żyw­ność przy­go­to­wy­wa­ną i ser­wo­wa­ną na pocze­ka­niu, któ­ra w bar­dzo wie­lu przy­pad­kach kusi niską ceną.

Poniżej przedstawiamy Wam 10 faktów, których prawdopodobnie nie wiedzieliście o fast-food.

1. Przede wszyst­kim war­to wyja­śnić pod­sta­wo­wą kwe­stię: fast-food to nie tyl­ko McDonald’s. W ten rodzaj żyw­no­ści wli­cza­ne są tak­że róż­ne­go rodza­ju dania i prze­ką­ski, mię­dzy inny­mi: tor­til­la, piz­za, lasa­gne, tacos, chip­sy czy popcorn. Nie­któ­rzy do fast-foodów zali­cza­ją rów­nież wszel­kie sło­dy­cze, ale z racji naszej ogrom­nej miło­ści do cze­ko­la­dy, zosta­je­my tyl­ko przy sło­nych prze­ką­skach.

2. Pierw­sze restau­ra­cje typu fast-food powsta­ły w latach 50. XX wie­ku, oczy­wi­ście w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. W Pol­sce roz­wój fast-foodo­we­go ryn­ku został odno­to­wa­ny w latach 90. ubie­głe­go stu­le­cia.

3. Co takie­go zawie­ra­ją w sobie pro­duk­ty typu fast-food? Głów­nie duże zawar­to­ści nie­zdro­wych tłusz­czów typu trans, nad­miar soli, kon­ser­wan­ty o sym­bo­lach ze źle koja­rzą­cym się E z przo­du oraz spo­ra ilość cukru. O kalo­riach już nie wspo­mi­na­jąc. Fast-foody nie zawie­ra­ją nato­miast wita­min, mine­ra­łów, błon­ni­ka czy nie­zbęd­nych nam nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych.

4. Ham­bur­ger, czy­li naj­bar­dziej zna­ne danie typu fast-food zosta­ło stwo­rzo­ne zupeł­nie przez przy­pa­dek. Na pomysł ser­wo­wa­nia mię­sne­go ste­ka na kanap­ce wpadł w 1904 r. Flet­cher Davis, któ­ry podał go na grzan­ce z sała­tą i musz­tar­dą. Ame­ry­ka­nie stop­nio­wo zaczę­li mody­fi­ko­wać ten pomysł, dokła­da­jąc kolej­ne skład­ni­ki, aż powsta­ło danie, któ­re moż­na zjeść bez uży­cia sztuć­ców. Jed­nak mię­so, któ­re obec­nie znaj­du­je się w ham­bur­ge­rach nie ma nic wspól­ne­go z daw­nym, praw­dzi­wym mię­sem bez ulep­sza­czy sma­ku. Aby spró­bo­wać kla­sycz­nej kanap­ki przy­rzą­dza­nej ze skład­ni­ków tak wyso­kiej jako­ści jak daw­niej, nale­ża­ło­by udać się na jed­ną z ame­ry­kań­skich pro­win­cji, gdzie do dziś ser­wo­wa­ne są tra­dy­cyj­ne bur­ge­ry.

5. Według naj­now­szych badań, ponad 50% zacho­ro­wań na cukrzy­cę jest spo­wo­do­wa­nych piciem nad­mier­nych ilo­ści sło­dzo­nych napo­jów gazo­wa­nych. Nie jest to dziw­ne, zwa­żyw­szy na fakt, że prze­cięt­ny miesz­ka­niec Ame­ry­ki Pół­noc­nej spo­ży­wa dzien­nie ok. 19 łyżek cukru, z cze­go napo­je takie jak Coca Cola, Fan­ta czy Spri­te zawie­ra­ją 8 do nawet 10 łyżek na pusz­kę.

3e90731050b362da73ecc2db7ac9e534

6. Według sta­ty­styk, naj­czę­ściej sprze­da­wa­nym daniem w restau­ra­cjach fast-food są fryt­ki – sta­no­wią 22% wszyst­kich zamó­wień. Zaś według tabe­li kalo­rii, 100 gram tej prze­ką­ski to ponad 300 kcal.

7. W cią­gu ostat­nich 20 lat odno­to­wa­no dra­stycz­ny wzrost sprze­da­ży fast-foodów – wyniósł on 233%. Nie powin­no to jed­nak robić aż takie­go wra­że­nia, bio­rąc pod uwa­gę fakt, iż prze­cięt­ny Ame­ry­ka­nin w cią­gu swo­je­go życia wyda­je śred­nio ponad 20 tysię­cy dola­rów na żyw­ność typu fast-food, a kwo­ta ta sta­le wzra­sta.

8. Naj­po­pu­lar­niej­szy napój gazo­wa­ny czy­li Coca Cola pod koniec wie­ku XIX dostęp­ny był jedy­nie za oce­anem i w apte­kach. Dziś DZIENNA ilość wypi­tych puszek Coca Coli wyno­si ponad 600 milio­nów (to oko­ło 27 milio­nów puszek na godzi­nę).

9. Naj­bar­dziej wła­ści­wym wybo­rem w restau­ra­cjach typu fast-food wyda­je się zamó­wie­nie sałat­ki? Nic bar­dziej myl­ne­go! Nie dość, że jed­na por­cja tego dania zawie­ra draż­nią­cy oczy i skó­rę gli­kol pro­py­le­no­wy, to dodat­ko­wo, pola­na sosem cesar­skim ma zbli­żo­ną ilość kalo­rii, co Big Mac.

10. Według badań prze­pro­wa­dzo­nych jakiś czas temu na Oxford Uni­ver­si­ty, nad­mier­ne spo­ży­wa­nie fast-foodów może pro­wa­dzić do roz­draż­nie­nia i agre­sji. Przy­czy­na takie­go zja­wi­ska jest bar­dzo pro­sta – za wszyst­ko odpo­wie­dzial­ny jest nie­do­bór nie­zbęd­nych skład­ni­ków odżyw­czych, któ­ry powo­du­je zabu­rze­nia nastro­ju i pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia.

Gdy następ­nym razem się­gnie­cie po fast-food, zasta­nów­cie się czy kosz­tem niskich cen i moż­li­wo­ści zje­dze­nia posił­ku w szyb­kim tem­pie, war­to nara­żać swo­je zdro­wie?

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
NIC O MNIE NIE WIECIE. KENDALL JENNER
TOP 5 NAJBARDZIEJ POPULARNYCH I PRZYDATNYCH GADŻETÓW W MIESZKANIU MĘŻCZYZNY
CAŁA PRAWDA O ZAWODZIE MODELKI
SEKRETNE ŻYCIE JULII BIJOCH
8 PRODUKTÓW, KTÓRE POWINNAŚ MIEĆ W DOMU, GDY CHCESZ SCHUDNĄĆ
RESTAURACJE Z NAJPIĘKNIEJSZYMI WIDOKAMI NA ŚWIECIE

 

 
Komentarze

komen­ta­rzy