Uroda

La Fervance - francusko-australijskie ekskluzywne kosmetyki do pielęgnacji twarzy

Fran­cu­sko-austra­lij­ska mar­ka La Fervan­ce to abso­lut­ny feno­men ostat­nie­go cza­su na świa­to­wym ryn­ku eks­klu­zyw­nych kosme­ty­ków kore­spon­du­ją­cych z filo­zo­fią zrów­no­wa­żo­ne­go pięk­na. Te w 100% natu­ral­ne pro­duk­ty powsta­ją we Fran­cji pod okiem naj­wy­bit­niej­szych fran­cu­skich kosme­to­lo­gów, der­ma­to­lo­gów i artystów.…

Więcej

Uroda

Moda

STYL ŻYCIA

Instagram

Vers24

Kultura

Polecane

Uroda

Zatrzymaj czas z Genaissance de la Mer

Naj­now­sza linia Gena­is­san­ce de la Mer to odmło­dze­nie na wycią­gnię­cie ręki. Te luk­su­so­we, sil­nie dzia­ła­ją­ce pro­duk­ty wzbo­ga­co­no o Cry­stal Mirac­le Broth, któ­ry przy­śpie­sza natu­ral­ną odno­wę skó­ry, dzię­ki cze­mu pomo­gą Ci zatrzy­mać bieg cza­su. Wyjąt­ko­wa moc Serum…
Uroda

Rynek podróbek rośnie w siłę – jak walczyć z fałszerzami?

Pod­rób­ki, to jeden z popu­lar­niej­szych pro­ble­mów, któ­ry doty­ka wie­le dużych marek. Kon­su­men­ci kusze­ni są niską ceną, a ich nie­świa­do­mość tyl­ko potę­gu­je ten pro­blem. Nawet, co pią­ty Polak kupu­je pod­rób­ki, czę­sto nie zda­jąc sobie nawet z…
Uroda

Te składniki opóźniają starzenie się skóry 

Sta­rze­nie się skó­ry to natu­ral­ny pro­ces. Sto­su­jąc kosme­ty­ki z odpo­wied­ni­mi, aktyw­nie dzia­ła­ją­cy­mi skład­ni­ka­mi może­my go jed­nak nie­co zaha­mo­wać. Cze­go szu­kać w kre­mach prze­ciw­zmarszcz­ko­wych?      Sta­rze­nie się skó­ry wyni­ka z czyn­ni­ków zewnętrz­nych i wewnętrz­nych. Te…