LIP MAESTRO NOTORIOUS od Giorgio Armani

Gwiazda pomadek Giorgio Armani – LIP MAESTRO powraca w nowej kolekcji NOTORIOUS, inspirowanej hollywoodzkim stylem. Dedykowana eleganckiej, pewnej siebie kobiecie, która mimochodem przyciga wszystkie spojrzenia. Uwielbia podkrela umiech głbokimi, matowymi odcieniami, dziki którym nie moe przejść niezauwaona.

Wyra­fi­no­wa­na pomad­ka w wer­sji mat

Aksa­mit­na kon­sy­sten­cja, dłu­go­trwa­łe nawil­że­nie, świe­tli­ste, mato­we wykoń­cze­nie.
Gior­gio Arma­ni od 2012 roku two­rzy kolej­ne roz­dzia­ły histo­rii LIP MAESTRO – pomad­ki, któ­rą poko­cha­ły milio­ny kobiet. Nowa odsło­na LIP MAESTRO – kolek­cja NOTORIOUS ofe­ru­je wię­cej bla­sku i jest znacz­nie bar­dziej wyra­fi­no­wa­na niż jej kla­sycz­na wer­sja. To zapo­wie­dź nowej ery w dzie­ja­ch maki­ja­żu – inspi­ra­cją do jej stwo­rze­nia były bogac­two, blich­tr i szyk hol­ly­wo­odz­kie­go sty­lu gla­mo­ur. Od teraz każ­da kobie­ta może być gwiaz­dą, goto­wą sta­nąć przed obiek­ty­wem.

Obsa­da gwiaz­dor­ski­ch kolo­rów

Sześć nowy­ch odcie­ni LIP MAESTRO NOTORIOUS – sześć głów­ny­ch ról. Zain­spi­ro­wa­ne świa­tem kina wyra­ża­ją sześć inten­syw­ny­ch emo­cji.

Sekret nie­wia­ry­god­nie lek­kiej for­mu­ły LIP MAESTRO kry­je się w sia­tecz­ce drob­ny­ch, jedwa­bi­sty­ch, roz­świe­tla­ją­cy­ch kule­czek. Świa­tło odbi­ja się od ich powierzch­ni, pod­kre­śla­jąc wie­lo­wy­mia­ro­wo­ść barw­ny­ch pig­men­tów. Zasto­so­wa­na tech­ni­ka spra­wia, że prze­ni­ka­ją­ce przez for­mu­łę świa­tło wyzwa­la głę­bię odcie­ni i optycz­nie powięk­sza usta. Łatwy i przy­jem­ny w uży­ciu apli­ka­tor uła­twia pre­cy­zyj­ną apli­ka­cję, aby pod­kre­ślić kon­tur i wymo­de­lo­wać ich kształt.

LIP MAESTRO NOTORIOUS ubie­ra usta w trwa­ły kolor i uwo­dzi­ciel­ską ele­gan­cję, spo­wi­ja­jąc je niczym aksa­mit. Spra­wia, że są ponęt­nie i nie­zwy­kle mięk­kie.

Tekst/zdjęcia: Infor­ma­cje pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy