L’Erbolario – perfumy dla najbardziej wymagających

Naturalne piękno

Każdy zapach L’Erbolario bierze swój początek z natury, kultury i sztuki włoskiej. Inspiracją dla naszych perfumiarzy są elementy ziemi, wody i ognia. Magnetyczne zapachy zaskakują jakością, siłą wyrazu i emocjami. Wyobrażamy sobie i tworzymy zapachy, które odkrywają nasze najbardziej intymne zmysły. Hipnotyczne nuty łączą się ze skromnymi, ponadczasowymi recepturami, które pozwalają na wyrażenie własnych emocji. Tworzymy historie, spełniamy marzenia, przywołujemy najpiękniejsze wspomnienia. To wszystko zamknięte w małym, poręcznym flakonie perfum, którego dopełnieniem jest unikatowe pudełko z ręcznie malowanymi rycinami, które wywołuje uśmiech na twarzy obdarowywanej osoby.

Prze­żyj podróż dooko­ła świa­ta L’Erbolario, gdzie zapa­ch nie zna płci, a każ­dy wyróż­nia się indy­wi­du­al­no­ścią i nie­po­wta­rzal­nym sty­lem.

Znaj­dź odpo­wie­dź dla sie­bie w mie­szan­ce kla­sy­ki bia­ły­ch kwia­tów, pobu­dza­ją­cym zmy­sły pie­przu, zde­cy­do­wa­ny­ch nuta­ch ambry i piż­ma, po swa­wol­ną świe­żo­ść sycy­lij­skiej ber­ga­mot­ki.

Kla­sycz­ny styl

Kame­lia

Poczu­cie dosko­na­ło­ści i pięk­na: oto, co przy­wo­dzą na myśl nie­wiel­kie koro­ny i mięk­kie płat­ki Kame­lii. Naj­cen­niej­sze odmia­ny tego kwia­tu zare­zer­wo­wa­no dla naj­wy­bit­niej­szy­ch
i naj­waż­niej­szy­ch oso­bi­sto­ści ze świa­ta kul­tu­ry, klas, któ­rym nie obce były prak­ty­ki i sztu­ka zdo­bie­nia ogro­dów.

Dziś każ­dy, kto zaj­mu­je się języ­kiem kwia­tów wie, że sym­bo­li­zu­je roman­tycz­ną miło­ść i odda­nie wśród zako­cha­ny­ch: z takim samym odda­niem Kame­lia cha­rak­te­ry­zu­je linię spe­cjal­ny­ch fito­ko­sme­ty­ków L’Erbolario. Wyra­fi­no­wa­ne nuty kame­lii, cie­pły zapa­ch ele­mi i bursz­ty­nu roz­pro­szą egzo­tycz­ny zapa­ch dopra­wio­ny bobem ton­ka, nada­jąc nie­po­wta­rzal­ne­mu zapa­cho­wi har­mo­nij­ny i uwo­dzi­ciel­ski cha­rak­ter. To czy­sta przy­jem­no­ść poczu­cia dobry­ch emo­cji!

Sztu­ka uwo­dze­nia

Peonie

Cudow­ne płat­ki – od deli­kat­ny­ch i saty­no­wy­ch po soczy­ste i aksa­mit­ne w doty­ku, fascy­nu­ją­ce kolo­ry, baj­ko­wy zapa­ch: to Peonia, nie przy­pad­kiem nazy­wa­na kró­lo­wą kwia­tów.

Jej nie­sa­mo­wi­te kwia­ty do dziś uzna­wa­ne są za sym­bol szla­chet­no­ści i wytwor­no­ści. Na bazie płat­ków tego wspa­nia­łe­go kwia­tu dział badaw­czy L’Erbolario opra­co­wał pach­ną­cą wodę desty­lo­wa­ną zapew­nia­ją­cą skó­rze jędr­no­ść i pozo­sta­wia­ją­cą zmy­sło­wy ary­sto­kra­tycz­ny zapa­ch. Nuty pie­przu nada­ją ostro­ści każ­dej potra­wie tak i w tym nie­zwy­kłym pach­ni­dle uwo­dzą zmy­sły łącząc się ze sło­dy­czą i kobie­co­ścią. Nada­ją nie­bez­piecz­ny cha­rak­ter w cie­niu opa­li­zu­ją­cy­ch, pach­ną­cy­ch płat­ków peonii, gdzie otwie­ra się boga­ty bukiet kwit­ną­cy­ch wspo­mnień i aro­ma­tycz­ny­ch tajem­ni­czy­ch suge­stii.

Otu­lo­ne zmy­sły

Ambra­li­qi­da

Praw­dzi­wie sen­so­rycz­na podróż do oazy pięk­na oraz dobre­go samo­po­czu­cia. Cudow­na i nie­po­wta­rzal­na. Łączą­ca w sobie wia­tr wybrze­ży, zapa­ch żół­ty­ch i zło­ty­ch liści, nie­ocze­ki­wa­nie prze­ła­ma­ny sło­dy­czą, a jed­no­cze­śnie pikant­no­ścią zapa­chów odle­głe­go kra­ju. Nie­zwy­kle pach­ną­ce nuty Ambra­li­qu­ida opo­wia­da­ją histo­rię o sekret­ny­ch i tajem­ni­czy­ch miej­sca­ch. Ten wyjąt­ko­wy zapa­ch skry­wa w sobie cie­pło, deli­kat­no­ść począt­ko­wo odkry­wa­jąc świe­że deli­kat­ne róża­ne nuty ber­ga­mot­ki, róży, gera­nium, następ­nie pro­wa­dząc przez egzo­tycz­ne, chłod­ne, aro­ma­tycz­ne nuty ser­ca: kom­po­zy­cja gwaj­ko­we­go drze­wa z Para­gwa­ju i libań­skie­go Cedru, indo­nyj­skiej paczu­li i drze­wa san­da­ło­we­go z Myso­re, koń­cząc echem uwo­dzi­ciel­skie­go bursz­ty­nu, ambrow­cem wschod­nim i żywi­cą cypryj­ską.

Nie­win­no­ść i deli­kat­no­ść

Regi­ne dei Pra­ti

Przy­ro­da budzą­ca się do życia, łagod­ne świe­że zapa­chy, mały­ch roz­kwi­ta­ją­cy­ch kwia­tów. Spe­cjal­ne miej­sce w wio­sen­nej sce­ne­rii przy­ro­dy zaję­te jest przez sto­krot­ki, bia­łe drob­ne kwiat­ki, z żół­ty­mi ser­ca­mi, roz­ko­szu­ją­ce się na zie­lo­ny­ch łąka­ch. Zawsze uwa­ża­ne za sym­bol czy­sto­ści i nie­win­no­ści. Zna­ne z dzie­cię­cy­ch zabaw „kocha mnie, nie kocha” w celu pozna­nia losu swo­jej miło­ści.

Tej samej sło­dy­czy i oży­wie­nia, może­sz doświad­czyć roz­py­la­jąc ten orzeź­wia­ją­cy zapa­ch, któ­ry zachwy­ca swo­im pięk­nem i lek­ko­ścią, tak jak wio­sną roz­kwi­ta­ją­ce kwia­ty.

Per­fu­my z cha­rak­te­rem – jak dobrać ide­al­ny zapa­ch pod­kre­śla­ją­cy Two­ją oso­bo­wo­ść?

Powie­dz mi czym pach­nie­sz, a powiem Ci kim jesteś”. Zapa­ch per­fum to jeden z ele­men­tów, któ­ry pozwa­la wyra­zić naszą oso­bo­wo­ść. Co decy­du­je o jego wybo­rze?

Odpo­wie­dź jest nie­zwy­kle pro­sta – EMOCJE!

Zapa­ch to odzwier­cie­dle­nie naszej duszy, naszy­ch potrzeb i nasze­go cha­rak­te­ru. Jest to ele­ment trud­ny do powie­le­nia przez dru­gą oso­bę, ponie­waż zapa­ch per­fum na każ­dym z nas roz­wi­ja się ina­czej. Jest to uza­leż­nio­ne od rodza­ju skó­ry i jej nawil­że­nia oraz natłusz­cze­nia, ponie­waż mole­ku­ły zapa­cho­we naj­le­piej roz­wi­ja­ją się w tłusz­cza­ch. Wie­dzie­li już o tym nasi przod­ko­wie, któ­rzy przed zasto­so­wa­niem per­fum, nakła­da­li na nad­garst­ki waze­li­nę, aby zapa­ch utrzy­my­wał się dłu­żej.

Każ­dy zapa­ch skła­da się z nut gło­wy, ser­ca oraz nut bazy. Dla­cze­go zapa­ch od razu po zasto­so­wa­niu jest zupeł­nie inny niż po kil­ku minu­ta­ch, a jesz­cze inny po kil­ku godzi­na­ch? Pierw­sze wra­że­nie zapa­cho­we budu­ją nuty gło­wy, są to jed­nak naj­mniej trwa­łe związ­ki zapa­cho­we. Następ­nie roz­wi­ja­ją się nuty ser­ca, a na samym koń­cu nuty bazy, dla­te­go pamię­taj­my, że nie nale­ży roz­cie­rać per­fum na skó­rze po bez­po­śred­niej apli­ka­cji!

Jak więc dopa­so­wać ide­al­ny zapa­ch do swo­je­go cha­rak­te­ru? Nie ma uni­wer­sal­ne­go roz­wią­za­nia. Jed­nak poku­si­li­śmy się o pew­ną ana­li­zę cha­rak­te­rów i rodza­jów per­fum jakie wybie­ra­ją nasi klien­ci.

MARZYCIELE – kie­ru­ją się w życiu uczu­cia­mi i wyobra­że­nia­mi. Oso­by o takim typie cha­rak­te­ru naj­czę­ściej wybie­ra­ją pudro­we, słod­kie nuty o cie­pły­ch akcen­ta­ch bia­ły­ch kwia­tów z domiesz­ką nut drzew­ny­ch i piż­ma.

ROMANTYCY – oso­by o uwo­dzi­ciel­skiej natu­rze. Dobrze czu­ją się w ele­ganc­ki­ch, cie­pły­ch, intry­gu­ją­cy­ch zapa­cha­ch. W wybie­ra­ny­ch przez nich per­fu­ma­ch może­my odna­leźć akor­dy wani­lii, pie­przu, kadzi­dła.

EKSPERYMENTUJĄCY – oso­by dyna­micz­ne, odważ­ne, lubią­ce sport. Pod­kre­śla­ją swo­je cechy lek­ki­mi, orzeź­wia­ją­cy­mi zapa­cha­mi, któ­re doda­ją ener­gii. Lubią nie­ty­po­we, kon­tra­stu­ją­ce połą­cze­nia. Głów­ny­mi nuta­mi zapa­cho­wy­mi są akor­dy cytru­so­we.

REALIŚCI – oso­by moc­no stą­pa­ją­cy po zie­mi. Wybie­ra­ją zapa­chy kla­sycz­ne, spo­koj­ne, zde­cy­do­wa­ne w któ­ry­ch prze­wa­ża­ją szla­chet­ne akor­dy drzew­ne oraz świe­że zie­lo­ne nuty.

Salon fla­go­wy L’ERBOLARIO znaj­du­je się w HALI KOSZYKI w War­sza­wie przy ul. Koszy­ko­wej 63. Wię­cej infor­ma­cji moż­na uzy­skać na stro­nie inter­ne­to­wej mar­ki https://www.erbolario.pl/pl/ Zapra­sza­my na nasz pro­fil na Face­bo­ok oraz Insta­gram.

Tekst/zdjęcia: Infor­ma­cje pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy