Agnieszka Kulesza & Łukasz Pik

Pozna­li się w 2012 roku na pla­nie zdję­cio­wym. Inte­re­su­je ich przede wszyst­kim foto­gra­fia modo­wa i por­tre­to­wa. Na swo­im kon­cie mają publi­ka­cje m.in. w Elle, Gla­mo­ur, K Mag Maga­zi­ne, Zwy­kłe Życie, InSty­le, Gala czy Viva Moda!
Agniesz­ka uro­dzi­ła się w Nowym Jor­ku. Jest absol­went­ką dzien­ni­kar­stwa o spe­cja­li­za­cji foto­gra­fia na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim.
Łuka­sz uro­dził się w War­sza­wie. W 2010 ukoń­czył Aka­de­mię Sztuk Pięk­ny­ch w Pozna­niu na kie­run­ku Foto­gra­fia.

Vers-24 testuje. Naturalny makijaż krok po kroku z Diadem Cosmetics.

Dziś pod lupę bie­rze­my dwa pro­duk­ty mar­ki Dia­dem Cosme­tics Jako kobie­ty czę­sto napo­ty­ka­my się na pro­ble­my z maki­ja­żem. Zasta­na­wia­my się jak wyko­nać natu­ral­ny maki­jaż, któ­ry…

Opowieść o miłości. Walentynkowy film dla wszystkich poszukujących miłości!

Nie jest tak że przy­po­mi­na­my sobie o niej tego jed­ne­go dnia czy­li 14 Lute­go. Pamię­ta­my o niej codzien­nie, jed­nak ten jeden wyjąt­ko­wy dzień spra­wia, że mamy szan­se cele­bro­wać nasze uczu­cie w spo­sób wyjąt­ko­wy. Zoba­cz jak opi­su­ją to wyjąt­ko­we uczu­cie wspa­nia­li, arty­ści gwiaz­dy oraz przy­ja­cie­le nasze­go por­ta­lu. Zasta­na­wia­łeś się kie­dyś czym jest miło­ść? 🙂

Zoom On: Julianne Moore

Ogni­ście rude wło­sy i pięk­ny uśmie­ch – to zna­ki roz­po­znaw­cze ame­ry­kań­skiej aktor­ki, któ­ra na pew­no nie wyglą­da na swo­je 54 lata. Do tego sta­bil­ne życie rodzin­ne, role w ponad 70 fil­ma­ch i sta­tus gwiaz­dy świa­to­we­go for­ma­tu. Tego­rocz­ny try­umf „Still Ali­ce”, wyno­si Moore na pie­de­stał. Do zdo­by­cia już tyl­ko Oscar!

Nowa, nietypowa It Girl, czyli Dakota Johnson x Vogue

Anna Win­to­ur lubi podej­mo­wać odważ­ne decy­zje i może dla­te­go tak dłu­go utrzy­mu­je się na stoł­ku redak­tor naczel­nej Biblii Mody. Pierw­sza okład­ka za jej kaden­cji zmie­ni­ła obli­cze mody hau­te cutu­re. Ostat­nia, któ­ra wywo­ła­ła kon­tro­wer­sje to ta z Kim Kar­da­shian. Jakie reak­cje wywo­ła Dako­ta John­son?

Wzruszające reklamy, które chwytają za serce i dają do myślenia

Tek­st: Klau­dia Zie­liń­ska Czy regu­łą jest, ze rekla­ma jest nie­chcia­nym prze­ryw­ni­kiem pro­mu­ją­cym obniż­ki w skle­pie, któ­ry prze­szka­dza nam w oglą­da­niu ulu­bio­ne­go seria­lu? Nie­ste­ty czę­sto tak,…

Girl On Fire – Dakota Johnson

Tek­st: Karo­li­na Błasz­kie­wi­cz Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we, Enter­ta­in­ment Weekly Dla 25-letniej cór­ki Mela­nie Grif­fi­th i Dona John­so­na, koń­czą­cy się rok jest prze­ło­mo­wy. Wystar­czy­ło, że przy­ję­ła rolę w…

Audrey Hepburn i komentarz staje się zbędny

Histo­ria i cie­ka­wost­ki z życia kobie­ty, któ­rą ceni­my i pamię­ta­my.

Love story Victorii i Davida Beckham

Tek­st: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: ftape.com Vic­to­rii Bech­kham nie moż­na nazwać jed­ną z wie­lu WAGS (Wifes And Girl­friends), jak zwy­kło się mawiać o żona­ch i dziew­czy­na­ch pił­ka­rzy.…

Jesienne Fryzury w 5 minut część II Magda testuje szybkie fryzury w salonie “U Fryzjerów”

Video: Vers-24 Tekst/prowadzenie: “U Fry­zje­rów” – Roz­cze­sz wło­sy szczot­ką -Nata­pi­ruj wło­sy u nasa­dy z tyłu gło­wy -Zrób kit­kę z tyłu gło­wy – Zepnij kit­kę w luź­ny kok…

Zawsze w pierwszym rzędzie

Tek­st: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: instyle.com Front row (dosłow­ne tłu­ma­cze­nie z języ­ka angiel­skie­go – “pierw­szy rząd”) ma po każ­dym poka­zie naj­wię­cej do powie­dze­nia. Choć cza­sem trud­no…

Jesienne Fryzury w 5 minut! Magda testuje szybkie fryzury w salonie “U Fryzjerów”

Sty­li­ści fry­zur z salo­nu “U FRYZJERÓW” poka­żą Ci jak wyko­nać szyb­kie i pięk­ne fry­zu­ry na jesień 2014 ! Na wła­sny­ch wło­sa­ch testo­wa­ła Mag­da nasza redak­tor­ka dzia­łu Fashion.

…DZIĘKI BLOGOWI ŻYJĘ JAK CHCĘ I ROBIĘ TO CO CHCĘ / DZIEŃ Z ANNĄ SKURĄ…

Blo­ger­ka modowa,absolwentka ASP na wydzia­le Sztu­ki Mediów. Miło­śnicz­ka życia,podróży i Insta­gra­ma… Bar­dziej zna­na jako What Anna Wears opo­wie nam o swo­ich pla­na­ch i jej tajem­ni­czym Maro­ko.…

Thank you, boys. Thank you.

Tek­st: Kin­ga War­szaw­ska Zdję­cia:  hbo.com Był nie tyl­ko akto­rem, ale tak­że komi­kiem zaj­mu­ją­cym się stand-upem, któ­ry na swo­je wystę­py przy­cią­gał tłu­my. Dla każ­de­go z nas…

Witamy na pokładzie ASOS!

Tek­st: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: refinery29.com Tym razem posta­no­wi­li­śmy odwie­dzić cen­tral­ne biu­ro fir­my ASOS. Dla­cze­go? Powód jest pro­sty – to naj­więk­sza w Wiel­kiej Bry­ta­nii inter­ne­to­wa plat­for­ma…

Francuski kryzys festiwalowy

Zaczę­ło się w czerw­cu, kie­dy to oso­by pra­cu­ją­ce przy orga­ni­za­cji festi­wa­li kul­tu­ral­ny­ch we Fran­cji roz­po­czę­ły straj­ki prze­ciw­ko dzia­ła­niom ogra­ni­cza­ją­cym ich zarob­ki i bez­pie­czeń­stwo pra­cy. Skut­kiem tych wyda­rzeń było odwo­ła­nie festi­wa­lu kul­tu­ry laty­no­ame­ry­kań­skiej Rio Loco w Tulu­zie oraz świę­ta fla­men­co w Pary­żu. Wszyst­ko za spra­wą nie­ko­rzyst­nej usta­wy o ubez­pie­cze­nia­ch i zasił­ka­ch dla bez­ro­bot­ny­ch dla pra­cow­ni­ków sezo­no­wy­ch.