Jak nie stracić motywacji? 8 praktycznych wskazówek

W życiu nie zawsze wszyst­ko idzie po naszej myśli, ale naj­wię­cej osią­ga­ją ci, któ­rzy nie tra­cą opty­mi­zmu nawet w trud­ny­ch chwi­la­ch. Spe­cjal­nie dla Was redak­cja…

Jak zacząć cieszyć się życiem i być szczęśliwym?

Żyje­my w cza­sa­ch kon­sump­cjo­ni­zmu. Rze­czy­wi­sto­ść obok nas pędzi i czę­sto wśród zgieł­ku codzien­no­ści zapo­mi­na­my o jed­nej z naj­waż­niej­szy­ch rze­czy jaką jest nasze wła­śnie szczę­ście. Oczy­wi­ście…

8 powodów by odwiedzić Koreę Południową

Jeże­li chce­cie odwie­dzić pięk­ny kraj, z bar­dzo szyb­ko roz­wi­ja­ją­cą się gospo­dar­ką, zaawan­so­wa­ny tech­no­lo­gicz­nie, z pięk­ną kul­tu­rą, a do tego lubi­cie dresz­czyk emo­cji (sytu­acja w Korei…

5 powodów dla których, warto sięgnąć po książkę

Kto czy­ta książ­ki, żyje podwój­nie”, mawiał lau­re­at lite­rac­kiej nagro­dy Nobla – Umber­to Eco. Cięż­ko się z nim nie zgo­dzić. Kon­takt z dobrą lek­tu­rą, tak samo…

Jak zrobić dobre zdjęcie swoim telefonem?

Otwie­ra­sz apli­ka­cje Insta­gram. Wol­nym ruchem skro­lu­je­sz ekran. Przed ocza­mi zaczy­na­ją wyświe­tlać Ci się kolej­ne zdję­cia. Więk­szo­ść z nich wyglą­da dobrze. Są odpo­wied­nio doświe­tlo­ne, robio­ne w…

Praca w modzie – fakty i mity

O pra­cy w bran­ży modo­wej krą­żą legen­dy. Szcze­gól­nie chęt­nie two­rzo­ne i roz­po­wia­da­ne przez oso­by, któ­re gdzieś zasły­sza­ły jak ten biz­nes wyglą­da od środ­ka. Rze­czy­wi­sto­ść jed­nak…

Jak zdobyć popularność na Instagramie?

Na Insta­gra­ma wcho­dzi­my kil­ka­na­ście razy dzien­nie. Zapew­ne, kie­dy budzi­sz się rano  pierw­szą rze­czą, któ­rą robi­sz to spraw­dze­nie swo­je­go tele­fo­nu. Przed wsta­niem z łóż­ka zdą­ży­sz zapo­znać…

Jak skutecznie schudnąć? – Obalamy mity dotyczące siłowni dla kobiet

Do lata zosta­ło 80 dni – tak, to fakt. To zna­czy, że pozo­sta­ło mniej-więcej 3 mie­sią­ce do cza­su, kie­dy wyje­dzie­my na waka­cje i będzie­my chcia­ły…

Nie musisz być taka jak inni

Pomy­sł na ten tek­st powstał pod­czas roz­mo­wy z redak­tor naczel­ną VERS-24, gdy pla­no­wa­ły­śmy tema­ty do kolej­ny­ch arty­ku­łów. Wyda­wa­ło nam się, że pro­blem oce­nia­nia inny­ch przez…

Jaka jest przyszłość smart livingu?

Wszyst­ko wokół nas jest teraz smart – smart­pho­ne, smart wat­ch, smart home. Idea smart pole­ga na mądrym, spryt­nym, łatwym, bar­dziej przy­ja­znym śro­do­wi­sku życiu. Na świe­cie…

MILCZENIE JEST ZŁOTEM – O ZALEŻNOŚCI KOBIETY W INDIACH

Celem arty­ku­łu jest zmo­ty­wo­wa­nie kobiet do osią­gnię­cia nie­za­leż­no­ści finan­so­wej, bez wzglę­du na to w jakiej kul­tu­rze się wycho­wu­ją. Czyn­nik ten ma decy­du­ją­ce zna­cze­nie, by sta­no­wić…

Singielki celebrują miłość nie tylko w Walentynki

Zbli­ża­ją się Walen­tyn­ki, czy­li obcho­dzo­ne co roku Świę­to Zako­cha­ny­ch, na któ­rym świet­nie zara­bia­ją fir­my i przed­się­bior­stwa zachę­ca­ją­ce swo­ich klien­tów spe­cjal­ny­mi ofer­ta­mi na ten dzień. Naj­lep­sze…

Jak przestać się martwić?

W życiu każ­de­go z nas przy­cho­dzi jakiś trud­ny moment. Sta­je­my przed zada­nia­mi, któ­re nas przy­gnia­ta­ją. Mamy pro­ble­my, przez któ­re nie może­my spać. Naj­waż­niej­sze w takiej…