8 powodów by odwiedzić Koreę Południową

Jeże­li chce­cie odwie­dzić pięk­ny kraj, z bar­dzo szyb­ko roz­wi­ja­ją­cą się gospo­dar­ką, zaawan­so­wa­ny tech­no­lo­gicz­nie, z pięk­ną kul­tu­rą, a do tego lubi­cie dresz­czyk emo­cji (sytu­acja w Korei…

5 ulubionych kawiarni w Berlinie by diaryofdays

Po inspi­ru­ją­cym wyjez­dzie do Ber­li­na oraz po dzie­siąt­ka­ch zapy­tań na Insta­gra­mie, posta­no­wi­łam podzie­lić się z Wami moimi  ulu­bio­ny­mi miej­sca­mi w Ber­li­nie. W nie­któ­ry­ch z nich…

VERS-24 FAVORITES: MIESZKANIA Z AIRBNB W WARSZAWIE

War­sza­wa to nie tyl­ko sto­li­ca Pol­ski i jej naj­więk­sze mia­sto, to przede wszyst­kim wspa­nia­łe budow­le i uro­cze zakąt­ki, gdzie histo­rycz­ne zabyt­ki sąsia­du­ją z nowo­cze­sną archi­tek­tu­rą.…

VERS-24 FAVORITES: MIESZKANIA Z AIRBNB W AMSTERDAMIE

Amster­dam to jed­no z wiel­ki­ch mały­ch mia­st świa­ta, a dla­cze­go? To świa­to­wa i atrak­cyj­na metro­po­lia, sto­li­ca Holan­dii, mia­sto sztu­ki, kul­tu­ry i desi­gnu, mody, a jed­no­cze­śnie…

Jak spędza wakacje redakcja VERS-24?

Waka­cyj­ne podró­że, małe i te bar­dziej odle­głe – to pod­czas nich ładu­je­my aku­mu­la­to­ry na cały nad­cho­dzą­cy rok, wypo­czy­wa­my, zwie­dza­my. Wra­ca­jąc, przy­wo­zi­my nie tyl­ko pamiąt­ki, zdję­cia,…

Kreta – raj na Morzu Śródziemnym

Po chłod­nej, ponu­rej zimie w Pol­sce chy­ba wszy­scy jeste­śmy spra­gnie­ni pro­mie­ni sło­necz­ny­ch. Jeśli tyl­ko mamy taką moż­li­wo­ść, wybie­ra­my się wów­czas na waka­cje do jakie­goś cie­plej­sze­go…

PODRÓŻE Z INDIĄ: Dominikana

Tym razem jako miej­sce na upra­gnio­ny urlop wybra­łam raj­ską wyspę Domi­ni­ka­nę, leniu­cho­wa­nie na jej pięk­ny­ch, piasz­czy­sty­ch pla­ża­ch.

PODRÓŻE Z INDIĄ: Nowy Jork

Tekst/zdjęcia: India Indre Saka­le Retu­sz zdjęć: Ola Kowal­ska   Nowy Jork to naj­bar­dziej zalud­nio­ne mia­sto w Sta­na­ch Zjed­no­czo­ny­ch. Miej­sce, w któ­rym spo­ty­ka­ją się ludzie z całe­go…

Jak tanio podróżować? Kilka przydatnych wskazówek od VERS-24

Tek­st: Sonia Kru­pin­ska Zdję­cia: instagram.com, pinterest.com Ludz­ka natu­ra jest taka, że lubi wszyst­ko co jest super pro­mo­cją, naj­lep­szą ofer­tą, a szcze­gól­nie ofer­tą podró­ży. Nie­ste­ty z tani­mi podró­ża­mi…

Podróże z Indią: Bora-Bora

Redak­tor naczel­na Vers-24 jest miło­śnicz­ką wyjaz­dów. Lubi podró­że małe i duże, krót­kie i dłu­gie. Dzię­ki jej wypra­wom powstał cykl pt. „Podró­że z Indią“ – będzie­cie mie­li oka­zję śle­dzić miej­sca odwie­dza­ne przez Indię, poczuć kli­mat wypraw oraz dowie­dzieć się gdzie war­to wybrać się i cze­go spró­bo­wać pod­czas wła­sny­ch waka­cji.

Moskwa nocą

Tek­st: Yani­na Tra­pach­ka Zdję­cia i film: Vers-24 W zeszłym roku temu mie­li­śmy oka­zję odwie­dzić sto­li­cę Rosji – Mok­swę w trak­cie Mer­ce­dez Benz Fashion Week Rus­sia.…

Podróż z Indią. Nowa Zelandia.

Tekst/zdjęcia: India Indre Saka­le Retu­sz zdjęć: Rena­ta Cięż­kow­ska Mimo tego, że nie uda­ło mi się wypić kawy z naj­bar­dziej zna­ną pro­jek­tant­ką Karen Wal­ker, i tak nie…

Twoja prywatna wyspa

Tek­st: Moni­ka Mat­zul­lok Zdję­cia: laucala.com, pinterest.com, caribbeanway.com W samym środ­ku zimy marzy­my o egzo­tycz­ny­ch waka­cja­ch na naszej wła­snej bez­lud­nej oazie spo­ko­ju. Lau­ca­la (Fidżi) jest naj­bar­dziej eks­klu­zyw­ną wysep­ką na…

Modny przewodnik po Mediolanie

Tek­st: Julia Szuł­drzyń­ska Zdję­cia: melissabaileyillustration.co.uk, lovebrunchblog.com, pinterest.com ZAKUPY Medio­lan jest jed­ną ze świa­to­wy­ch sto­lic mody. Ludzie z całe­go świa­ta przy­jeż­dża­ją tu na zaku­py. Wła­śnie tutaj sie­dzi­by mają jed­ni…

Tajemnica Twierdzy Książ

Tek­st: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: walbrzych.fotopolska.eu, panoramio.com, wikipedia.org, whitebike.pl Wjeż­dża­jąc na teren Ksią­ża odnio­słam wra­że­nie, że znaj­du­ję się w nie­zna­nej i odse­pa­ro­wa­nej od pobli­ski­ch mia­st osa­dzie. Daw­niej była to samo­dziel­na…

Austriacka Biblioteka Narodowa

Tekst/Zdjęcia: Vers-24 Jeśli jeste­ście w Wied­niu oraz uwiel­bia­cie książ­ki koniecz­nie odwiedź­cie Austriac­ką Biblio­te­kę Naro­do­wą. Pięk­ne rega­ły wypeł­nio­ne książ­ka­mi cie­szą oczy zwie­dza­ją­cy­ch, co wię­cej skle­pie­nie jest…