VERS-24 FAVORITES: MIESZKANIA Z AIRBNB W RZYMIE

Wszyst­kie dro­gi pro­wa­dzą do Rzy­mu” – to powie­dze­nie nie wzię­ło się z nikąd, ponie­waż do Rzy­mu pro­wa­dzi nie­mal pół milio­na dróg w Euro­pie. W cza­sa­ch…

Podróże z Indią: Japonia pełna kontrastów

Japo­nia to pań­stwo wyspiar­skie u wschod­ni­ch wybrze­ży Azji z licz­bą ponad 125 mln miesz­kań­ców! Zaj­mu­je 10 miej­sce na świe­cie pod wzglę­dem licz­by lud­no­ści. Japo­nia ina­czej…

Pamiątki z letnich wypraw, które dodatkowo będą pasowały do Twojego wnętrza

Wszyst­ko co dobre musi się kie­dyś skoń­czyć. Spra­wa ma się tak samo z naszy­mi let­ni­mi wypra­wa­mi. Zawsze nacho­dzi ich koniec i obo­wią­zek powro­tu do naszy­ch…

VERS-24 FAVORITES: MIESZKANIA Z AIRBNB W BARCELONIE

Bar­ce­lo­na to dru­gie co do wiel­ko­ści mia­sto w Hisz­pa­nii. Sto­li­ca Kata­lo­nii sta­no­wi ulu­bio­ne miej­sce tury­stów z całe­go świa­ta. Może dla­te­go, że łączy w sobie prze­pięk­ną…

Co zabiera ze sobą na wakacje diaryofdays, dyrektor działu moda VERS-24?

Po powro­cie z  mojej inspi­ru­ją­cy­ch podró­ży do malow­ni­czy­ch Wło­ch, posta­no­wi­łam podzie­lić się z Wami kil­ko­ma rze­cza­mi, któ­re pole­cam zabrać na waka­cje 🙂 Pamię­taj­cie, że naj­waż­niej­sze…

8 powodów by odwiedzić Koreę Południową

Jeże­li chce­cie odwie­dzić pięk­ny kraj, z bar­dzo szyb­ko roz­wi­ja­ją­cą się gospo­dar­ką, zaawan­so­wa­ny tech­no­lo­gicz­nie, z pięk­ną kul­tu­rą, a do tego lubi­cie dresz­czyk emo­cji (sytu­acja w Korei…

5 ulubionych kawiarni w Berlinie by diaryofdays

Po inspi­ru­ją­cym wyjez­dzie do Ber­li­na oraz po dzie­siąt­ka­ch zapy­tań na Insta­gra­mie, posta­no­wi­łam podzie­lić się z Wami moimi  ulu­bio­ny­mi miej­sca­mi w Ber­li­nie. W nie­któ­ry­ch z nich…

VERS-24 FAVORITES: MIESZKANIA Z AIRBNB W WARSZAWIE

War­sza­wa to nie tyl­ko sto­li­ca Pol­ski i jej naj­więk­sze mia­sto, to przede wszyst­kim wspa­nia­łe budow­le i uro­cze zakąt­ki, gdzie histo­rycz­ne zabyt­ki sąsia­du­ją z nowo­cze­sną archi­tek­tu­rą.…

VERS-24 FAVORITES: MIESZKANIA Z AIRBNB W AMSTERDAMIE

Amster­dam to jed­no z wiel­ki­ch mały­ch mia­st świa­ta, a dla­cze­go? To świa­to­wa i atrak­cyj­na metro­po­lia, sto­li­ca Holan­dii, mia­sto sztu­ki, kul­tu­ry i desi­gnu, mody, a jed­no­cze­śnie…

Jak spędza wakacje redakcja VERS-24?

Waka­cyj­ne podró­że, małe i te bar­dziej odle­głe – to pod­czas nich ładu­je­my aku­mu­la­to­ry na cały nad­cho­dzą­cy rok, wypo­czy­wa­my, zwie­dza­my. Wra­ca­jąc, przy­wo­zi­my nie tyl­ko pamiąt­ki, zdję­cia,…

Kreta – raj na Morzu Śródziemnym

Po chłod­nej, ponu­rej zimie w Pol­sce chy­ba wszy­scy jeste­śmy spra­gnie­ni pro­mie­ni sło­necz­ny­ch. Jeśli tyl­ko mamy taką moż­li­wo­ść, wybie­ra­my się wów­czas na waka­cje do jakie­goś cie­plej­sze­go…

PODRÓŻE Z INDIĄ: Dominikana

Tym razem jako miej­sce na upra­gnio­ny urlop wybra­łam raj­ską wyspę Domi­ni­ka­nę, leniu­cho­wa­nie na jej pięk­ny­ch, piasz­czy­sty­ch pla­ża­ch.

PODRÓŻE Z INDIĄ: Nowy Jork

Tekst/zdjęcia: India Indre Saka­le Retu­sz zdjęć: Ola Kowal­ska   Nowy Jork to naj­bar­dziej zalud­nio­ne mia­sto w Sta­na­ch Zjed­no­czo­ny­ch. Miej­sce, w któ­rym spo­ty­ka­ją się ludzie z całe­go…

Jak tanio podróżować? Kilka przydatnych wskazówek od VERS-24

Tek­st: Sonia Kru­pin­ska Zdję­cia: instagram.com, pinterest.com Ludz­ka natu­ra jest taka, że lubi wszyst­ko co jest super pro­mo­cją, naj­lep­szą ofer­tą, a szcze­gól­nie ofer­tą podró­ży. Nie­ste­ty z tani­mi podró­ża­mi…

Podróże z Indią: Bora-Bora

Redak­tor naczel­na Vers-24 jest miło­śnicz­ką wyjaz­dów. Lubi podró­że małe i duże, krót­kie i dłu­gie. Dzię­ki jej wypra­wom powstał cykl pt. „Podró­że z Indią“ – będzie­cie mie­li oka­zję śle­dzić miej­sca odwie­dza­ne przez Indię, poczuć kli­mat wypraw oraz dowie­dzieć się gdzie war­to wybrać się i cze­go spró­bo­wać pod­czas wła­sny­ch waka­cji.

Moskwa nocą

Tek­st: Yani­na Tra­pach­ka Zdję­cia i film: Vers-24 W zeszłym roku temu mie­li­śmy oka­zję odwie­dzić sto­li­cę Rosji – Mok­swę w trak­cie Mer­ce­dez Benz Fashion Week Rus­sia.…