H&M we współpracy z Happy Plugs

H&M ma przyjemność zapre­zen­to­wać eks­klu­zyw­ną kolek­cję zapro­jek­to­wa­ną we współpracy z Hap­py Plugs. H&M połączył siły ze szwedz­ką fir­mą modowo-technologiczną Hap­py Plugs, aby wspólnie stwo­rzyć limi­to­wa­ną kolek­cję…

Prisma – nowa aplikacja zdobywająca serca internautów

Marzy Ci się stwo­rze­nie praw­dzi­we­go dzie­ła sztu­ki, lecz nie posia­da­sz wystar­cza­ją­cy­ch umie­jęt­no­ści manu­al­ny­ch? Nic stra­co­ne­go! Twór­cy coraz to now­szy­ch apli­ka­cji na smart­fo­ny nie spo­czy­wa­ją na…

Przedstawiamy pierwszą w Polsce markę okularów przeciwsłonecznych drukowanych w technologii 3D!

Tek­st: mate­ria­ły pra­so­we Zdję­cia: Toma­sz Mąkol­ski Fir­ma BAWSOME ofe­ru­je oku­la­ry prze­ciw­sło­necz­ne pro­du­ko­wa­ne przy uży­ciu tech­no­lo­gii dru­ku 3D. Tech­no­lo­gia ta otwie­ra prak­tycz­nie nie­ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści dosto­so­wy­wa­nia oku­la­rów do ocze­ki­wań…

Snapchat- banalna aplikacja, czy nowa siła internetu?

Tek­st: Klau­dia Zie­liń­ska Zdję­cia: pinterest.com, mashable.com Czym tak napraw­dę jest Snap­chat i czy war­to w ogó­le poświę­cać mu oddziel­ny arty­kuł? Otóż oka­zu­je się, że jest o czym mówić,…

Ile masz lat? Powie Ci … aplikacja

Tek­st: Karo­li­na Błasz­kie­wi­cz Zdję­cia: dazeddigital.com Ładu­je­sz zdję­cie i po kil­ku sekun­da­ch wie­sz na ile wyglą­da­sz. Apli­ka­cja ana­li­zu­je dane odczy­ta­ne z twa­rzy i sta­ra się odgad­nąć wiek, choć…

Technologia przyszłości blisko nas

Tek­st: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we Trud­no dziś obyć się bez nowo­cze­sny­ch tech­no­lo­gii, nawet gdy­by­śmy chcie­li, to dla­cze­go by nie uła­twić sobie życia? To wła­śnie…

Canon XC10 – niewielka i lekka kamera z funkcją fotografowania!

Canon zapre­zen­to­wał XC10 – nie­wiel­ką i lek­ką kame­rę z funk­cją foto­gra­fo­wa­nia, któ­ra daje moż­li­wo­ść nagry­wa­nia w jako­ści 4K. Model ten skie­ro­wa­ny jest do począt­ku­ją­cy­ch ope­ra­to­rów i użyt­kow­ni­ków, któ­rzy chcą sta­le roz­wi­jać swo­je umie­jęt­no­ści. Kame­ra zosta­ła wypo­sa­żo­na w funk­cje zna­ne już z serii Cine­ma EOS. Ofe­ru­je nie­zwy­kłą wszech­stron­no­ść reje­stro­wa­nia obra­zu, a dzię­ki nie­wiel­kim roz­mia­rom spraw­dza się w pra­cy nie­za­leż­ny­ch ope­ra­to­rów oraz jako dodat­ko­wa kame­ra na pla­nie więk­szy­ch pro­duk­cji fil­mo­wy­ch.

Nikon 1 J5 – JESTEM LEPSZY NIŻ KIEDYKOLWIEK

Fir­ma Nikon roz­sze­rzy­ła dziś serię apa­ra­tów bez­lu­ster­ko­wy­ch z wymien­ną opty­ką o model Nikon 1 J5. Apa­rat, wypo­sa­żo­ny w rucho­my moni­tor LCD o prze­kąt­nej 7,5 cm, ofe­ru­je rekor­do­wą szyb­ko­ść foto­gra­fo­wa­nia oraz moż­li­wo­ść reje­stro­wa­nia fil­mów w roz­dziel­czo­ści 4K.

Vers-24 testuje technologie. Cogito POP – zegarek do urządzeń mobilnych

Nie potra­fi­cie żyć bez pra­cy a wszyst­ko musi być zawsze pod kon­tro­lą i do tego świet­nie wyglą­dać, koniecz­nie zoba­cz co odkry­ły­śmy! COGITO POP – to połą­cze­nie ana­lo­go­we­go zegar­ka z nowo­cze­snym urzą­dze­niem infor­mu­ją­cym o wszyst­ki­ch zda­rze­nia­ch na naszym tele­fo­nie

Jak zdobyć popularność na Instagramie?

 Tek­st: Klau­dia Zie­liń­ska Zdję­cia: VERS-24 Jesz­cze kil­ka lat temu nikt o nim nie sły­szał, dziś mobil­ny album zdjęć świe­ci trium­fy na całym świe­cie, zdo­by­wa­jąc coraz więk­szą popu­lar­no­ść…

Bioluminescent Forest. Rozświetlona kraina fantazji.

Tek­st: Kin­ga War­szaw­ska Zdję­cia: mymodernmet.com Pozor­nie nic się nie dzie­je, ot kil­ka drzew… zwy­kły las, któ­ry nie robi więk­sze­go wra­że­nia. Zim­ne kolo­ry, dosyć duży kon­tra­st, spo­koj­ny…

Ten sam telefon a zupełnie inne zdjęcia! Vers-24 testuje technologie.

Ten sam apa­rat, zupeł­nie inne zdję­cia Wszy­scy nasi czy­tel­ni­cy wie­dzą, że nasza redak­cja jest wrę­cz obse­syj­nie uza­leż­nio­na od foto­gra­fo­wa­nia. Więk­szo­ść z nas nie roz­sta­je się…

Motywacja Aplikacyjna: Zdrowie za jednym kliknięciem

Tek­st: Vers-24 Zdję­cia: itunes.apple.com Apli­ka­cje uła­twia­ją­ce życie Wie­lo­krot­nie chcia­łaś pro­wa­dzić zdro­wy styl życia, ale nawet zbli­ża­jąc się do celu, coś sta­wa­ło ci na prze­szko­dzie? To nie…

iPhone 6 & iPhone 6 plus

Tek­st: Klau­dia Zie­liń­ska Zdję­cia: youtube.com Nowe­go pro­duk­tu fir­my Apple nie trze­ba rekla­mo­wać. Fir­ma stwo­rzo­na przez Steve’a Jobs’a mimo  ogól­nej miło­ści i zaufa­nia jakim darzą ją…

Zaprojektuję twoją twarz

Tek­st: Kin­ga War­szaw­ska Zdję­cia: huffingtonpost.co.uk, youtube.com Omo­te (z japoń­skie­go tyle co „powierz­chow­no­ść; czę­ść wizu­al­na”) to eks­pe­ry­men­tal­ny pro­jekt, któ­ry wyko­rzy­stu­je tech­no­lo­gię uży­wa­ną w dobrze zna­nym map­pin­gu. Pro­jek­cje,…

VERS-24 TESTUJE TECHNOLOGIE. MacBook jak stara księga. Czyli pięknie i bezpiecznie!

Ochro­na Mac­Bo­oka to naj­waż­niej­szy cel i zada­nie Book­Bo­oka. Wystar­czy wsu­nąć kom­pu­ter w mięk­kie wnę­trze etui, zapiąć suwak i ulu­bio­ny kom­pu­ter jest już bez­piecz­ny.