VERS-24 FAVORITES: MIESZKANIA Z AIRBNB W PARYŻU

Naszą kolej­ną pro­po­zy­cją z serii VERS-24 FAVORITES jest Paryż – nie­zwy­kle magicz­ne i roman­tycz­ne mia­sto. Sto­li­cy Fran­cji nie da się opi­sać sło­wa­mi. Kto miał moż­li­wo­ść ją odwie­dzić,…

VERS-24 FAVORITES: MIESZKANIA Z AIRBNB W WARSZAWIE

War­sza­wa to nie tyl­ko sto­li­ca Pol­ski i jej naj­więk­sze mia­sto, to przede wszyst­kim wspa­nia­łe budow­le i uro­cze zakąt­ki, gdzie histo­rycz­ne zabyt­ki sąsia­du­ją z nowo­cze­sną archi­tek­tu­rą.…

VERS-24 FAVORITES: MIESZKANIA Z AIRBNB W AMSTERDAMIE

Amster­dam to jed­no z wiel­ki­ch mały­ch mia­st świa­ta, a dla­cze­go? To świa­to­wa i atrak­cyj­na metro­po­lia, sto­li­ca Holan­dii, mia­sto sztu­ki, kul­tu­ry i desi­gnu, mody, a jed­no­cze­śnie…

Podróże z Indią: Atostogos/Wilno

Szu­ka­sz miej­sca, w któ­rym poczu­je­sz się jak na waka­cja­ch? Zapra­sza­my do Wil­na, do kawiar­ni Ato­sto­gos, któ­rej nazwa i kli­mat ide­al­nie odda­ją waka­cyj­ną atmos­fe­rę. Szcze­gól­nie war­to wybrać się tam w week­end, kie­dy, opró­cz prze­pysz­ny­ch dese­rów i cia­st, ser­wo­wa­ne są śnia­da­nia (w ofer­cie m.in. twa­ro­go­we pla­cusz­ki, czy jaj­ka po bene­dyk­tyń­sku). Co jesz­cze wyróż­nia to miej­sce? Przede wszyst­kim dobra kawa i skan­dy­naw­ski, suro­wy kli­mat wnę­trza.

REDAKCJA VERS-24 POLECA: Sheesha Klubokawiarnia

She­esha to jedy­ne takie miej­sce na Ursy­no­wie, któ­re łączy w sobie tak wie­le, ze świet­ną atmos­fe­rą na cze­le.

Podróże z Indią: Royals &Rice Bar/Berlin

Gdy­by ktoś zapy­tał mnie, gdzie chcia­ła­bym miesz­kać, bez waha­nia wybra­ła­bym Ber­lin. Uwiel­biam wra­cać do tego mia­sta, by poczuć jego spe­cy­ficz­ny kli­mat, spo­tkać tutej­szy­ch ludzi, wybrać się…

Top 7 restauracji na romantyczną kolację

Tek­st: Sonia Kru­piń­ska Rysu­nek: Mario­la Pie­cho­wi­cz Zdję­cia: infor­ma­cje pra­so­we, tasteaway.pl, facebook.com Naj­po­pu­lar­niej­sze świę­to zako­cha­ny­ch zbli­ża się do nas wiel­ki­mi kro­ka­mi. Rezer­wa­cje do kin, restau­ra­cji, hote­li i spa roz­cho­dzą…

Muumi Pannarikahvila – naleśnikarnia rodem z bajki

Tek­st: Alek­san­dra Dzia­dul Zdję­cia: pannari.fi Kula ziem­ska peł­na jest pięk­ny­ch i inspi­ru­ją­cy­ch zakąt­ków. Pomi­mo chę­ci, nie zawsze mamy moż­li­wo­ść by je odwie­dzić. Brak cza­su i brak…

REDAKCJA VERS-24 POLECA: Bistro Pigalle

Tekst/zdjęcia: Vers-24 Owo­ce morza coraz czę­ściej gosz­czą na naszy­ch sto­ła­ch. Powo­dów, by wpro­wa­dzić je do jadło­spi­su jest wie­le – bogac­two zawar­ty­ch w nich mine­ra­łów i skład­ni­ków…

10 faktów których nie wiesz o COSTA Coffee

Tek­st: Sonia Kru­piń­ska Zdję­cia: Vers-24 Dru­ga, zaraz po Star­buck­sie naj­po­pu­lar­niej­sza sie­ciów­ka z kawą w roli głów­nej. Oczy­wi­ście mowa tu o COSTA COFFEE. Każ­dy z nas…

Central Perk – legendarna kawiarnia z serialu „Przyjaciele” zostanie otwarta w Warszawie!

Tek­st: Klau­dia Zie­liń­ska Zdję­cia: pinterest.com Jeden z naj­po­pu­lar­niej­szy­ch seria­li wszech­cza­sów, oglą­da­ny przez milio­ny osób na całym świe­cie. Serial o losa­ch szóst­ki zna­jo­my­ch z Man­hat­ta­nu –…

10 faktów o… Green Caffè Nero

 Tek­st: Alek­san­dra Dzia­dul Zdję­cia: Vers-24 Kie­dy wcho­dzi­sz do Gre­en Caf­fè Nero od razu wie­sz, że to miej­sce, obok któ­re­go już nigdy nie przej­dzie­sz obo­jęt­nie. W…

Prawdziwa przygoda z innowacją w Henn – na Hotel

Tek­st: Alek­san­dra Dzia­dul Zdję­cia: telegraph.co.uk, slashgear.com Pod­wod­ne noc­le­gi na Flo­ry­dzie, lodo­we kom­na­ty w Szwe­cji, obro­to­wy hotel w Tur­cji… Mogło­by się wyda­wać, iż żąd­ny­ch przy­gód pod­czas…

Kawiarnia Fabryczna

Roz­ma­wia­ła: Yani­na Tra­pach­ka Edy­cja: Kin­ga War­szaw­ska, Julia Szuł­drzyń­ska Zdję­cia: VERS-24 Jak powstał pomy­sł na otwar­cie Kawiar­ni Fabrycz­nej? Pomy­sł naro­dził się z potrze­by. Chcia­łem mieć takie miej­sce,…

Nie tylko z drugiej ręki − targi książki i antykwariaty w Europie

 Tek­st: Kin­ga War­szaw­ska Zdję­cia: pinterest.com, chicscribe.com Mole książ­ko­we wie­dzą jaką przy­jem­no­ść spra­wia trzy­ma­nie w ręka­ch ulu­bio­ne­go tomu, z jego wszyst­ki­mi przy­bru­dze­nia­mi, zagię­tą okład­ką i stro­na­mi, któ­re kart­ko­wa­ło…

Berliński Wilk

Tek­st: Kin­ga War­szaw­ska Zdję­cia: iheartberlin.de Przy Weser­stras­se znaj­du­je się lokal, któ­ry ma odmie­nić życie nie tyl­ko jego wła­ści­ciel­ki, ale tak­że wszyst­ki­ch gości, któ­rzy tra­fią w te…