Co robić, żeby nie przytyć jesienią?

  Wio­sną przy­go­to­wu­je­my się do lata, aby póź­niej móc pozwo­lić sobie na póź­ne, wie­czor­ne kola­cje i wypa­dy do knajp w towa­rzy­stwie przy­ja­ciół (oczy­wi­ście z obo­wiąz­ko­wym…

Wszystko, co warto wiedzieć o batatach

Bata­ty (łac. Ipo­mo­ea bata­tas), czy­li słod­kie ziem­nia­ki pocho­dzą z Ame­ry­ki Środ­ko­wej,  a obec­nie impor­to­wa­ne są głów­nie z Indii oraz Afry­ki.  Nie są one tak czę­stym…

Cała prawda o jedzeniu wieczorem

Jedze­nie póź­no w nocy zda­rza się nawet naj­lep­szym. Nie­za­leż­nie od tego, czy jest to peł­ny posi­łek, czy tyl­ko prze­ką­ska, jedze­nie póź­no w nocy może powo­do­wać…

Canihua z zielonymi warzywami, tofu i sosem miso

Cani­hua – kuzyn­ka komo­sy ryżo­wej, peł­na war­to­ścio­we­go biał­ka i węglo­wo­da­nów zło­żo­ny­ch, świet­na alter­na­ty­wa dla kla­sycz­ny­ch kasz. Wypró­buj nasz prze­pis na pro­ste danie z cani­huą, warzy­wa­mi…

SMOOTHIE BOWL – przepis na idealne śniadanie

Smo­othie bowl to świet­ny deser w wer­sji fit oraz alter­na­ty­wa dla zwy­kłej śnia­da­nio­wej owsian­ki z owo­ca­mi.  Wypeł­nio­ny po brze­gi owo­ca­mi, orze­cha­mi i nasio­na­mi z pew­no­ścią…

Gazpacho – zupa idealna na upał

Zdro­wa, wegań­ska, wyra­zi­sta w sma­ku, a do tego pro­sta w przy­go­to­wa­niu. Bez goto­wa­nia, na zim­no  – dla­te­go jest tak ide­al­na na upał! Skład­ni­ki: pomi­do­ry mali­no­we 3 szt.…

Przepis na pyszny hummus z burakiem

Cie­cie­rzy­ca dostar­czy nam biał­ka, burak to świet­ne źró­dło żela­za i wita­min, do tego aro­ma­tycz­ne przy­pra­wy i peł­no­ziar­ni­sty chleb. Redak­cja VERS-24 przed­sta­wia prze­pis na pysz­ną i…

Prosty przepis na pyszne, czekoladowe babeczki

My w redak­cji VERS-24 zachwy­ci­li­śmy się tymi babecz­ka­mi. Prze­pis jest pro­sty i pysz­ny, pod­czas pie­cze­nia zapa­ch jest taki, że już wte­dy nie mogli­śmy się im…

Fleksitarianizm – dieta na lato

Flek­si­ta­ria­ni­zm to nowy i ostat­nio bar­dzo mod­ny (szcze­gól­nie za gra­ni­cą) spo­sób odży­wa­nia, któ­ry bazu­je na zasa­da­ch die­ty wege­ta­riań­skiej, ale dopusz­cza spo­ra­dycz­ne spo­ży­wa­nie mię­sa. Nazwa tej…

Najzdrowsze odmiany ryżu

  Obok ziem­nia­ków i maka­ro­nu, ryż jest rów­nie czę­stym dodat­kiem do obia­du. Ale czy kto­kol­wiek z was sły­szał o czer­wo­nym, czar­nym lub dzi­kim ryżu? Dziś…

Masz ochotę na słodycze? Wiemy, czego brakuje w Twoim organizmie!

Nie od dziś wia­do­mo, że sło­dy­cze to wróg pięk­nej i smu­kłej figu­ry. Zda­rza się jed­nak tak, że ape­tyt na wszel­ki słod­ko­ści przy­cho­dzi nagle i trud­no…

Cała prawda o głodówkach

Pierw­szą rze­czą, o któ­rej pomy­śli oso­ba, któ­ra chce zrzu­cić parę kilo­gra­mów jest gło­dów­ka. Ogra­ni­cza­my wte­dy spo­ży­cie pokar­mów do zera i myśli­my, że to w zupeł­no­ści…

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o topinamburze

Topi­nam­bur, czy­li sło­necz­nik bul­wia­sty (Helian­thus tube­ro­sus) jest kuzy­nem sło­necz­ni­ka zwy­czaj­ne­go i nale­ży do gatun­ku roślin z rodzi­ny astro­wa­ty­ch. Pocho­dzi z Ame­ry­ki Pół­noc­nej, zaś do Euro­py…

Jak odżywiać się latem?

  Co jeść, żeby pięk­nie wyglą­dać w nowy­ch, mod­ny­ch szor­ta­ch? Wca­le nie musi­sz prze­cho­dzić na eks­tre­mal­ne gło­dów­ki. Sekret tkwi w zdro­wej żyw­no­ści i kalo­ria­ch. Latem…

Pudding jaglany z owocami

Pud­ding z nasze­go prze­pi­su jest ide­al­ny a let­nie dru­gie śnia­da­nie. Pysz­ny, pożyw­ny, słod­ki a co naj­waż­niej­sze – zdro­wy i die­te­tycz­ny. My w redak­cji VERS-24 delek­to­wa­li­śmy…

Kilka wskazówek, jak szybko schudnąć

Jak szyb­ko schud­nąć, żeby w cią­gu mie­sią­ca pięk­nie pre­zen­to­wać się na pla­ży? Odpo­wie­dź jest jed­na: ostra, nisko­ka­lo­rycz­na die­ta i codzien­na aktyw­no­ść fizycz­na. Die­ty ubo­go­ka­lo­rycz­ne nie nale­żą…