Fleksitarianizm – dieta na lato

Flek­si­ta­ria­ni­zm to nowy i ostat­nio bar­dzo mod­ny (szcze­gól­nie za gra­ni­cą) spo­sób odży­wa­nia, któ­ry bazu­je na zasa­da­ch die­ty wege­ta­riań­skiej, ale dopusz­cza spo­ra­dycz­ne spo­ży­wa­nie mię­sa. Nazwa tej…

Najzdrowsze odmiany ryżu

  Obok ziem­nia­ków i maka­ro­nu, ryż jest rów­nie czę­stym dodat­kiem do obia­du. Ale czy kto­kol­wiek z was sły­szał o czer­wo­nym, czar­nym lub dzi­kim ryżu? Dziś…

Masz ochotę na słodycze? Wiemy, czego brakuje w Twoim organizmie!

Nie od dziś wia­do­mo, że sło­dy­cze to wróg pięk­nej i smu­kłej figu­ry. Zda­rza się jed­nak tak, że ape­tyt na wszel­ki słod­ko­ści przy­cho­dzi nagle i trud­no…

Cała prawda o głodówkach

Pierw­szą rze­czą, o któ­rej pomy­śli oso­ba, któ­ra chce zrzu­cić parę kilo­gra­mów jest gło­dów­ka. Ogra­ni­cza­my wte­dy spo­ży­cie pokar­mów do zera i myśli­my, że to w zupeł­no­ści…

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o topinamburze

Topi­nam­bur, czy­li sło­necz­nik bul­wia­sty (Helian­thus tube­ro­sus) jest kuzy­nem sło­necz­ni­ka zwy­czaj­ne­go i nale­ży do gatun­ku roślin z rodzi­ny astro­wa­ty­ch. Pocho­dzi z Ame­ry­ki Pół­noc­nej, zaś do Euro­py…

Jak odżywiać się latem?

  Co jeść, żeby pięk­nie wyglą­dać w nowy­ch, mod­ny­ch szor­ta­ch? Wca­le nie musi­sz prze­cho­dzić na eks­tre­mal­ne gło­dów­ki. Sekret tkwi w zdro­wej żyw­no­ści i kalo­ria­ch. Latem…

Pudding jaglany z owocami

Pud­ding z nasze­go prze­pi­su jest ide­al­ny a let­nie dru­gie śnia­da­nie. Pysz­ny, pożyw­ny, słod­ki a co naj­waż­niej­sze – zdro­wy i die­te­tycz­ny. My w redak­cji VERS-24 delek­to­wa­li­śmy…

Kilka wskazówek, jak szybko schudnąć

Jak szyb­ko schud­nąć, żeby w cią­gu mie­sią­ca pięk­nie pre­zen­to­wać się na pla­ży? Odpo­wie­dź jest jed­na: ostra, nisko­ka­lo­rycz­na die­ta i codzien­na aktyw­no­ść fizycz­na. Die­ty ubo­go­ka­lo­rycz­ne nie nale­żą…

Detoks sokowy i jego zalety

Przy­go­to­wu­jąc się do nad­cho­dzą­ce­go sezo­nu biki­ni war­to pomy­śleć nie tyl­ko o zrzu­ce­niu zbęd­ny­ch kilo­gra­mów, ale tak­że o zdro­wiu. Sto­so­wa­nie roz­ma­ity­ch diet pomo­że zmniej­szyć obwód talii,…

AWOKADO TOST – przepis na pyszną i zdrową przekąskę

Awo­ka­do to ide­al­ne źró­dło zdro­wy­ch tłusz­czy, jest więc nie tyl­ko pysz­ne ale i sprzy­ja utrzy­ma­niu dobrej dla zdro­wia die­ty. Wypró­buj nasz prze­pis – jego głów­nym…

Sałatka z pieczonym batatem, rukolą i granatem

Wio­sen­na i kolo­ro­wa – ide­al­na sałat­ka, by przy­rzą­dzić ją w ten dłu­gi, majo­wy week­end. Jest pożyw­na, orzeź­wia­ją­ca i nie­oczy­wi­sta w sma­ku. Koniecz­nie wypró­buj ten prze­pis!…

Dieta dla zdrowego serca

Cho­ro­by ser­ca są naj­częst­szy­mi przy­czy­na­mi zgo­nów wśród spo­łe­czeń­stwa. Każ­dy się ich oba­wia, ale nie każ­dy wie jak pra­wi­dło­wo zadbać o zdro­we ser­ce. Pra­wi­dło­we żywie­nie i…

7 najbardziej instagramowych miejsc Warszawy / by #2increatives

Roz­po­czy­na­my cykl publi­ka­cji poświę­co­ny­ch Insta­gra­mo­wi oraz foto­gra­fii razem z 2increatives, czy­li pierw­szą agen­cją poświę­co­ną kre­owa­niu wize­run­ku na Insta­gra­mie w Pol­sce, zało­żo­ną przez naszą Yani­nę (@diaryofdays).…

Objawy niedoboru witaminy D

Wita­mi­na D peł­ni wie­le waż­ny­ch funk­cji w naszym orga­ni­zmie, dla­te­go powin­na być dostar­cza­na w odpo­wied­ni­ch daw­ka­ch. Zarów­no nad­miar, jak i nie­do­bór wita­mi­ny D w orga­ni­zmie może mieć poważ­ne skut­ki…

Ciasto z kaszy jaglanej FIT

Pysz­ne cia­sto o obni­żo­nej zawar­to­ści tłusz­czu i kalo­rii. Może­sz je zje­ść bez wyrzu­tów sumie­nia na przy­kład na śnia­da­nie. Do tego prze­pis jest banal­nie pro­sty!  Skład­ni­ki…

Sałatka z jarmużem i canihua

Ta sałat­ka to spo­sób na szyb­ką, zdro­wą i smacz­ną prze­ką­skę. Może­sz ją zje­ść na lun­ch lub na kola­cje, zarów­no na cie­pło jak i na zim­no.…