Dieta dla zdrowego serca

Cho­ro­by ser­ca są naj­częst­szy­mi przy­czy­na­mi zgo­nów wśród spo­łe­czeń­stwa. Każ­dy się ich oba­wia, ale nie każ­dy wie jak pra­wi­dło­wo zadbać o zdro­we ser­ce. Pra­wi­dło­we żywie­nie i…

7 najbardziej instagramowych miejsc Warszawy / by #2increatives

Roz­po­czy­na­my cykl publi­ka­cji poświę­co­ny­ch Insta­gra­mo­wi oraz foto­gra­fii razem z 2increatives, czy­li pierw­szą agen­cją poświę­co­ną kre­owa­niu wize­run­ku na Insta­gra­mie w Pol­sce, zało­żo­ną przez naszą Yani­nę (@diaryofdays).…

Objawy niedoboru witaminy D

Wita­mi­na D peł­ni wie­le waż­ny­ch funk­cji w naszym orga­ni­zmie, dla­te­go powin­na być dostar­cza­na w odpo­wied­ni­ch daw­ka­ch. Zarów­no nad­miar, jak i nie­do­bór wita­mi­ny D w orga­ni­zmie może mieć poważ­ne skut­ki…

Ciasto z kaszy jaglanej FIT

Pysz­ne cia­sto o obni­żo­nej zawar­to­ści tłusz­czu i kalo­rii. Może­sz je zje­ść bez wyrzu­tów sumie­nia na przy­kład na śnia­da­nie. Do tego prze­pis jest banal­nie pro­sty!  Skład­ni­ki…

Sałatka z jarmużem i canihua

Ta sałat­ka to spo­sób na szyb­ką, zdro­wą i smacz­ną prze­ką­skę. Może­sz ją zje­ść na lun­ch lub na kola­cje, zarów­no na cie­pło jak i na zim­no.…

Żywność odpowiednia dla twojego wieku

O tym, że nale­ży się zdro­wo odży­wiać sły­szał chy­ba każ­dy. Opró­cz zdro­wej die­ty powin­ni­śmy tak­że zadbać o to, jaki­ch skład­ni­ków odżyw­czy­ch w danym wie­ku potrze­bu­je…

Ciasteczka z kaszy jaglanej

Świą­tecz­no – zimo­wa aura sprzy­ja domo­wym wypie­kom. Poni­żej znaj­dzie­cie prze­pis na pysz­ne i przede wszyst­kim szyb­kie cia­stecz­ka. Ory­gi­nal­ne w sma­ku, nie zbyt słod­kie, ide­al­ne jako…

Właściwości odżywcze winogron

Wino­gro­na to naj­bar­dziej popu­lar­ne owo­ce na całym świe­cie. W zależ­no­ści od odmia­ny oraz zawar­to­ści barw­ni­ków owo­ce wino­ro­śli mogą mieć róż­ną bar­wę: od zie­lo­nej, przez róż­ne odcie­nie fio­le­tu,…

Babeczki z twarogiem

Nie moż­na ich nie polu­bić, a dodat­ko­wo są wyjąt­ko­wo pro­ste i szyb­kie do przy­go­to­wa­nia. Mowa o prze­pysz­ny­ch babecz­ka­ch z dodat­kiem bia­łe­go sera. Ide­al­nie spraw­dzą się…

Ciasteczka z 4 składników

Powra­ca­my z naszym cyklem pro­sty­ch i szyb­ki­ch prze­pi­sów kuli­nar­ny­ch. Tym razem pole­ca­my kru­che cia­stecz­ka, do któ­ry­ch przy­go­to­wa­nia potrze­ba tyl­ko 4 skład­ni­ków. Smacz­ne, uro­czo wyglą­da­ją­ce, ide­al­nie…

Kilka wskazówek, jak zadbać o metabolizm

Jeśli od dłuż­sze­go cza­su jesteś na die­cie, a two­ja masa cia­ła ani drgnie, pora przyj­rzeć się two­je­mu meta­bo­li­zmo­wi. Pod­sta­wo­wa prze­mia­na mate­rii to nic inne­go, jak…

Kilka sposobów na wieczorne objadanie się

Kto z nas lubi jeść wie­czo­rem sło­ne prze­ką­ski lub owo­ce? Albo ina­czej: kto z nas nie lubi, ale nie jest w sta­nie powstrzy­mać się od…

10 (nie)zwykłych warzyw, które pomogą Ci zadbać o zdrowie

 Według naj­now­szy­ch rapor­tów Ame­ry­ka­nie są naro­dem, któ­ry kon­su­mu­je naj­mniej warzyw na świe­cie. W Pol­sce coraz wię­cej osób jest świa­do­my­ch korzyst­ne­go wpły­wu warzyw na zdro­wie, jed­nak…

Matcha i jej właściwości

Mat­cha zwa­na jest kró­lo­wą her­bat. Ta naj­wyż­szej jako­ści zie­lo­na her­ba­ta ma postać zie­lo­ne­go pudru o szmaragdowo-zielonym kolo­rze, a jej dobro­czyn­ne wła­ści­wo­ści zna­ne są na całym…

3 oleje roślinne, których nie należy się bać

Czę­sto zapo­mi­na­my, że ole­je roślin­ne to nie tyl­ko słyn­na oli­wa z oli­wek. Jest ich znacz­nie wię­cej, jed­nak my wybra­li­śmy trzy naj­waż­niej­sze, któ­re zde­cy­do­wa­nie war­to mieć…

Moda na jadalne kwiaty

 Fana­ty­cy zdro­we­go odży­wia­nia coraz czę­ściej włą­cza­ją do swo­jej die­ty coraz now­sze pro­duk­ty. Nic dziw­ne­go, że przy­szła kolej na jadal­ne kwia­ty, któ­re nie tyl­ko pięk­nie ozda­bia­ją…