Gucci Decor

Od bajecz­ny­ch i barw­ny­ch kolek­cji, po akce­so­ria, o któ­ry­ch marzy­my i albu­my – Ales­san­dro Miche­le w bły­ska­wicz­nym tem­pie two­rzy impe­rium wło­skie­go domu mody. Tym razem…

Gift Shop Concept & Other Stories

Od 21 mar­ca w skle­pa­ch na całym świe­cie poja­wi się wyjąt­ko­wa linia upo­min­ków & Other Sto­ries – Gift Shop Con­cept, nad któ­rą pra­co­wa­no w Ate­lier…

H&M HOME lato 2017

Nad­cho­dzi czas dłu­gi­ch dni na pla­ży i wspól­ny­ch posił­ków pod gołym nie­bem. Marze­nie o życiu na tro­pi­kal­nej wyspie  jest naj­waż­niej­szą inspi­ra­cją dla let­ni­ch pro­po­zy­cji H&M…

20 inspirujących sypialni z Pinterest

Poznaj nasz wybór naj­ład­niej­szy­ch sypial­nia­ny­ch wnę­trz.  Desi­gner­skie, mini­ma­li­stycz­ne, po pro­stu – inspi­ru­ją­ce! Do tego utrzy­ma­ne w naj­mod­niej­szy­ch kolo­ra­ch tego sezo­nu – sza­ro­ści, bla­de­go różu, gra­na­tu,…

7 najbardziej instagramowych miejsc Warszawy / by #2increatives

Roz­po­czy­na­my cykl publi­ka­cji poświę­co­ny­ch Insta­gra­mo­wi oraz foto­gra­fii razem z 2increatives, czy­li pierw­szą agen­cją poświę­co­ną kre­owa­niu wize­run­ku na Insta­gra­mie w Pol­sce, zało­żo­ną przez naszą Yani­nę (@diaryofdays).…

Uwolnij się! Najnowsza kolekcja IKEA PS 2017

IKEA PS 2017 powsta­ła z myślą o wszyst­ki­ch, któ­rzy cenią wol­no­ść i swo­bo­dę – war­to­ści uśpio­ne w każ­dym z nas. Kolek­cja zry­wa z kon­wen­cją i…

Najmodniejsze meble w 2017

Patrząc na pogo­dę za oknem trud­no w to uwie­rzyć, ale mały­mi kro­ka­mi zbli­ża się do nas wio­sna. Przed nowym sezo­nem war­to odświe­żyć nie tyl­ko swo­ją…

10 stylowych dodatków, które odmienią Twoje wnętrza

Zimą chęt­niej spę­dza­my czas w domo­wym zaci­szu. War­to więc zadbać o to, aby nasze wnę­trze było przy­tul­ne i przy­jem­ne. Spe­cjal­nie dla Was wybra­ły­śmy kil­ka dodat­ków,…

Pomysł na świąteczne drzewko 2016

Jak zadbać o świą­tecz­ną atmos­fe­rę we wła­snym domu? Odpo­wie­dź jest jedna- wystar­czy wybrać odpo­wied­nią cho­in­kę. Żywa i pach­ną­ca, boga­to zdo­bio­na, czy może gęsta i strze­li­sta?…

SZEŚĆ IDEALNYCH DOMOWYCH ROŚLINEK

Nie od dziś wie­my, że rośli­ny to nie­zbęd­ny ele­ment każ­de­go miesz­ka­nia, zarów­no pod wzglę­dem zdro­wot­nym, jak i wizu­al­nym. Pyta­nie brzmi jakie wybrać i jak o…

Jak udekorować dom na Halloween?

Hal­lo­we­en zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi! Nie macie pomy­słu, jak ude­ko­ro­wać na tę oka­zję swo­je czte­ry kąty? Wystar­czy jedy­nie ruszyć gło­wą i zadbać o deta­le. Poni­żej…

Najmodniejsze meble w tym sezonie według redakcji Vers-24

Sezon jesienno-zimowy to czas dłu­gi­ch wie­czo­rów, spę­dza­ny­ch w towa­rzy­stwie duży­ch i cie­pły­ch ple­dów, w ogrom­ny­ch mięk­ki­ch fote­la­ch z książ­ką w ręku. Wte­dy chęt­niej zapa­la­my pięk­nie…

Drugie życie miedzi

Sezon na mie­dź zawi­tał na dobre. Meta­licz­ne dodat­ki pasu­ją do loftów, wiej­ski­ch chat i suro­wy­ch wnę­trz – są szla­chet­nym dopeł­nie­niem wie­lu aran­ża­cji. Mie­dzia­ne przed­mio­ty mają…

Propozycję prezentów na Dzień Matki: zobacz gdzie znajdziesz prawdziwe skarby

Dzień Mamy zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi. To naj­wyż­szy czas, by pomy­śleć o pre­zen­ta­ch. Mala­bel­le, to miej­sce, w któ­rym znaj­dzie­cie praw­dzi­we skar­by, któ­re w naj­lep­szy spo­sób…

Pięć dodatków, dzięki którym wnętrze Twojego mieszkania zasłuży na miano Luxury Interior Design

Tek­st: Alek­san­dra Dzia­dul Zdję­cia: tumblr.com, pinterest.com Każ­dy momen­ta­mi ma ocho­tę na odro­bi­nę luk­su­su. Lubi­my ota­czać się wyso­ką jako­ścią, ceni­my sobie este­ty­kę. Choć nie wszy­scy marzą o…

Greenbells, czyli Twój mały kawałek natury

Tek­st: Kari­na Kubac­ka Zdję­cia: Gre­en­Bel­ls Doda­tek ide­al­ny dla każ­dej oso­by, któ­ra tak­że i w miej­skiej prze­strze­ni, w zaci­szu wła­sne­go domu chcia­ła­by mieć kawa­łek lasu, a…