Masz ochotę na słodycze? Wiemy, czego brakuje w Twoim organizmie!

Nie od dziś wia­do­mo, że sło­dy­cze to wróg pięk­nej i smu­kłej figu­ry. Zda­rza się jed­nak tak, że ape­tyt na wszel­ki słod­ko­ści przy­cho­dzi nagle i trud­no…

Letnie nowości dla koneserów kawy w COSTA COFFEE

  Kawa jest naj­bar­dziej popu­lar­nym napo­jem na Zie­mi. Może być ser­wo­wa­na na cie­pło lub zim­no w zależ­no­ści od gustu czy pory roku. Sekret jej sma­ku tkwi…

Cała prawda o głodówkach

Pierw­szą rze­czą, o któ­rej pomy­śli oso­ba, któ­ra chce zrzu­cić parę kilo­gra­mów jest gło­dów­ka. Ogra­ni­cza­my wte­dy spo­ży­cie pokar­mów do zera i myśli­my, że to w zupeł­no­ści…

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o topinamburze

Topi­nam­bur, czy­li sło­necz­nik bul­wia­sty (Helian­thus tube­ro­sus) jest kuzy­nem sło­necz­ni­ka zwy­czaj­ne­go i nale­ży do gatun­ku roślin z rodzi­ny astro­wa­ty­ch. Pocho­dzi z Ame­ry­ki Pół­noc­nej, zaś do Euro­py…

10 najczęstszych błędów na Instagramie. Sprawdź czego nie powinnaś robić

Każ­da z nas chce aby jej Insta­gra­mo­wy pro­fil był wyjąt­ko­wy i wyróż­niał się na tle inny­ch kont. Zazwy­czaj wie­my jakim con­ten­tem chce­my się dzie­lić, jak…

Jak odżywiać się latem?

  Co jeść, żeby pięk­nie wyglą­dać w nowy­ch, mod­ny­ch szor­ta­ch? Wca­le nie musi­sz prze­cho­dzić na eks­tre­mal­ne gło­dów­ki. Sekret tkwi w zdro­wej żyw­no­ści i kalo­ria­ch. Latem…

Kto inspiruje na Instagramie

Insta­gram to nie­skoń­czo­ne źró­dło inspi­ra­cji. Jed­nak nie­któ­re pro­fi­le wyróż­nia­ją się ory­gi­nal­ną este­ty­ką zdjęć, spój­no­ścią czy oso­bo­wo­ścią ich wła­ści­cie­la, któ­ra przy­cią­ga kolej­ny­ch obser­wa­to­rów. Zobacz­cie nasz prze­gląd…

Pudding jaglany z owocami

Pud­ding z nasze­go prze­pi­su jest ide­al­ny a let­nie dru­gie śnia­da­nie. Pysz­ny, pożyw­ny, słod­ki a co naj­waż­niej­sze – zdro­wy i die­te­tycz­ny. My w redak­cji VERS-24 delek­to­wa­li­śmy…

Kilka wskazówek, jak szybko schudnąć

Jak szyb­ko schud­nąć, żeby w cią­gu mie­sią­ca pięk­nie pre­zen­to­wać się na pla­ży? Odpo­wie­dź jest jed­na: ostra, nisko­ka­lo­rycz­na die­ta i codzien­na aktyw­no­ść fizycz­na. Die­ty ubo­go­ka­lo­rycz­ne nie nale­żą…

MISECZKI SPORTOWE – JAK WYBRAĆ I JAKIE NAJLEPSZE?

Polki sły­ną na całym świe­cie z tego, że są eks­tre­mal­nie zadba­ne. Sport więc trak­tu­ją jako waż­ny ele­ment skła­do­wy swo­je­go życia i za to im chwa­ła!…

Detoks sokowy i jego zalety

Przy­go­to­wu­jąc się do nad­cho­dzą­ce­go sezo­nu biki­ni war­to pomy­śleć nie tyl­ko o zrzu­ce­niu zbęd­ny­ch kilo­gra­mów, ale tak­że o zdro­wiu. Sto­so­wa­nie roz­ma­ity­ch diet pomo­że zmniej­szyć obwód talii,…

Jak zacząć cieszyć się życiem i być szczęśliwym?

Żyje­my w cza­sa­ch kon­sump­cjo­ni­zmu. Rze­czy­wi­sto­ść obok nas pędzi i czę­sto wśród zgieł­ku codzien­no­ści zapo­mi­na­my o jed­nej z naj­waż­niej­szy­ch rze­czy jaką jest nasze wła­śnie szczę­ście. Oczy­wi­ście…

AWOKADO TOST – przepis na pyszną i zdrową przekąskę

Awo­ka­do to ide­al­ne źró­dło zdro­wy­ch tłusz­czy, jest więc nie tyl­ko pysz­ne ale i sprzy­ja utrzy­ma­niu dobrej dla zdro­wia die­ty. Wypró­buj nasz prze­pis – jego głów­nym…

Dlaczego Francuzki są takie szczupłe ?

Kobie­ty na całym świe­cie inspi­ru­ją się sty­lem Fran­cu­zek. Podzi­wia­ją ich nie­wy­mu­szo­ną ele­gan­cję i luz. Jed­nak jest jed­na rze­cz, któ­ra cie­ka­wi bar­dziej, niż tajem­ni­ca ich fran­cu­skie­go…

Jak odnaleźć motywację?

Sło­wo moty­wa­cja wszy­scy dobrze zna­my. Ile razy, kie­dy nie uda­wa­ło nam się osią­gnąć pier­wot­nie usta­no­wio­ne­go celu, bądź nawet nie podej­mo­wa­li­śmy się reali­za­cji jakichś zadań tłu­ma­czy­li­śmy…

Sałatka z pieczonym batatem, rukolą i granatem

Wio­sen­na i kolo­ro­wa – ide­al­na sałat­ka, by przy­rzą­dzić ją w ten dłu­gi, majo­wy week­end. Jest pożyw­na, orzeź­wia­ją­ca i nie­oczy­wi­sta w sma­ku. Koniecz­nie wypró­buj ten prze­pis!…