Gucci Decor

Od bajecz­ny­ch i barw­ny­ch kolek­cji, po akce­so­ria, o któ­ry­ch marzy­my i albu­my – Ales­san­dro Miche­le w bły­ska­wicz­nym tem­pie two­rzy impe­rium wło­skie­go domu mody. Tym razem…

Dieta dla płaskiego brzucha

Nasze cia­ło nigdy nie chcia­ło i nie chce być maga­zy­nem tłusz­czu. Utra­ta nad­mier­nej tkan­ki tłusz­czo­wej zlo­ka­li­zo­wa­nej na brzu­chu wca­le nie spro­wa­dza się do sto­so­wa­nia skom­pli­ko­wa­ny­ch…

Dołącz do FESTIWALU SZALONYCH MOŻLIWOŚCI z TK Maxx!

W TK Maxx trwa Festi­wal Sza­lo­ny­ch Moż­li­wo­ści – jest to kolej­ny etap ogło­szo­nej w maju kam­pa­nii bran­do­wej, któ­ra cele­bru­je to, co naj­lep­sze w zaku­pa­ch w…

Relacja z Gali Derby 2017

Tra­dy­cyj­nie, w pierw­szą nie­dzie­lę lip­ca, odby­ła się Gala Der­by na War­szaw­skim Torze na Słu­żew­cu. Opró­cz emo­cji zwią­za­ny­ch z goni­twa­mi mło­dy­ch koni i kla­czy,  zain­te­re­so­wa­nie przy­by­ły­ch…

Fleksitarianizm – dieta na lato

Flek­si­ta­ria­ni­zm to nowy i ostat­nio bar­dzo mod­ny (szcze­gól­nie za gra­ni­cą) spo­sób odży­wa­nia, któ­ry bazu­je na zasa­da­ch die­ty wege­ta­riań­skiej, ale dopusz­cza spo­ra­dycz­ne spo­ży­wa­nie mię­sa. Nazwa tej…

Najzdrowsze odmiany ryżu

  Obok ziem­nia­ków i maka­ro­nu, ryż jest rów­nie czę­stym dodat­kiem do obia­du. Ale czy kto­kol­wiek z was sły­szał o czer­wo­nym, czar­nym lub dzi­kim ryżu? Dziś…

Jak nie stracić motywacji? 8 praktycznych wskazówek

W życiu nie zawsze wszyst­ko idzie po naszej myśli, ale naj­wię­cej osią­ga­ją ci, któ­rzy nie tra­cą opty­mi­zmu nawet w trud­ny­ch chwi­la­ch. Spe­cjal­nie dla Was redak­cja…

Masz ochotę na słodycze? Wiemy, czego brakuje w Twoim organizmie!

Nie od dziś wia­do­mo, że sło­dy­cze to wróg pięk­nej i smu­kłej figu­ry. Zda­rza się jed­nak tak, że ape­tyt na wszel­ki słod­ko­ści przy­cho­dzi nagle i trud­no…

Letnie nowości dla koneserów kawy w COSTA COFFEE

  Kawa jest naj­bar­dziej popu­lar­nym napo­jem na Zie­mi. Może być ser­wo­wa­na na cie­pło lub zim­no w zależ­no­ści od gustu czy pory roku. Sekret jej sma­ku tkwi…

Cała prawda o głodówkach

Pierw­szą rze­czą, o któ­rej pomy­śli oso­ba, któ­ra chce zrzu­cić parę kilo­gra­mów jest gło­dów­ka. Ogra­ni­cza­my wte­dy spo­ży­cie pokar­mów do zera i myśli­my, że to w zupeł­no­ści…

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o topinamburze

Topi­nam­bur, czy­li sło­necz­nik bul­wia­sty (Helian­thus tube­ro­sus) jest kuzy­nem sło­necz­ni­ka zwy­czaj­ne­go i nale­ży do gatun­ku roślin z rodzi­ny astro­wa­ty­ch. Pocho­dzi z Ame­ry­ki Pół­noc­nej, zaś do Euro­py…

10 najczęstszych błędów na Instagramie. Sprawdź czego nie powinnaś robić

Każ­da z nas chce aby jej Insta­gra­mo­wy pro­fil był wyjąt­ko­wy i wyróż­niał się na tle inny­ch kont. Zazwy­czaj wie­my jakim con­ten­tem chce­my się dzie­lić, jak…

Jak odżywiać się latem?

  Co jeść, żeby pięk­nie wyglą­dać w nowy­ch, mod­ny­ch szor­ta­ch? Wca­le nie musi­sz prze­cho­dzić na eks­tre­mal­ne gło­dów­ki. Sekret tkwi w zdro­wej żyw­no­ści i kalo­ria­ch. Latem…

Kto inspiruje na Instagramie

Insta­gram to nie­skoń­czo­ne źró­dło inspi­ra­cji. Jed­nak nie­któ­re pro­fi­le wyróż­nia­ją się ory­gi­nal­ną este­ty­ką zdjęć, spój­no­ścią czy oso­bo­wo­ścią ich wła­ści­cie­la, któ­ra przy­cią­ga kolej­ny­ch obser­wa­to­rów. Zobacz­cie nasz prze­gląd…

Pudding jaglany z owocami

Pud­ding z nasze­go prze­pi­su jest ide­al­ny a let­nie dru­gie śnia­da­nie. Pysz­ny, pożyw­ny, słod­ki a co naj­waż­niej­sze – zdro­wy i die­te­tycz­ny. My w redak­cji VERS-24 delek­to­wa­li­śmy…

Kilka wskazówek, jak szybko schudnąć

Jak szyb­ko schud­nąć, żeby w cią­gu mie­sią­ca pięk­nie pre­zen­to­wać się na pla­ży? Odpo­wie­dź jest jed­na: ostra, nisko­ka­lo­rycz­na die­ta i codzien­na aktyw­no­ść fizycz­na. Die­ty ubo­go­ka­lo­rycz­ne nie nale­żą…