5 powodów dla których, warto sięgnąć po książkę

Kto czy­ta książ­ki, żyje podwój­nie”, mawiał lau­re­at lite­rac­kiej nagro­dy Nobla – Umber­to Eco. Cięż­ko się z nim nie zgo­dzić. Kon­takt z dobrą lek­tu­rą, tak samo…

Jak zrobić dobre zdjęcie swoim telefonem?

Otwie­ra­sz apli­ka­cje Insta­gram. Wol­nym ruchem skro­lu­je­sz ekran. Przed ocza­mi zaczy­na­ją wyświe­tlać Ci się kolej­ne zdję­cia. Więk­szo­ść z nich wyglą­da dobrze. Są odpo­wied­nio doświe­tlo­ne, robio­ne w…

Praca w modzie – fakty i mity

O pra­cy w bran­ży modo­wej krą­żą legen­dy. Szcze­gól­nie chęt­nie two­rzo­ne i roz­po­wia­da­ne przez oso­by, któ­re gdzieś zasły­sza­ły jak ten biz­nes wyglą­da od środ­ka. Rze­czy­wi­sto­ść jed­nak…

Jak zdobyć popularność na Instagramie?

Na Insta­gra­ma wcho­dzi­my kil­ka­na­ście razy dzien­nie. Zapew­ne, kie­dy budzi­sz się rano  pierw­szą rze­czą, któ­rą robi­sz to spraw­dze­nie swo­je­go tele­fo­nu. Przed wsta­niem z łóż­ka zdą­ży­sz zapo­znać…

Jak skutecznie schudnąć? – Obalamy mity dotyczące siłowni dla kobiet

Do lata zosta­ło 80 dni – tak, to fakt. To zna­czy, że pozo­sta­ło mniej-więcej 3 mie­sią­ce do cza­su, kie­dy wyje­dzie­my na waka­cje i będzie­my chcia­ły…

Nowości w TK Maxx

W TK Maxx poja­wi­ła się kawa oraz sze­ro­ka gama ręcz­nie robio­ny­ch pro­duk­tów dla domu. Ta wyjąt­ko­wa dosta­wa jest czę­ścią ini­cja­ty­wy mają­cej na celu wzro­st docho­dów…

5 ulubionych kawiarni w Berlinie by diaryofdays

Po inspi­ru­ją­cym wyjez­dzie do Ber­li­na oraz po dzie­siąt­ka­ch zapy­tań na Insta­gra­mie, posta­no­wi­łam podzie­lić się z Wami moimi  ulu­bio­ny­mi miej­sca­mi w Ber­li­nie. W nie­któ­ry­ch z nich…

Rośliny antysmogowe

Wie­le mówi się o zanie­czysz­cze­niu powie­trza i smo­gu, jaki mamy teraz w Pol­sce. Wie­my, że powin­ni­śmy uży­wać masek pod­czas upra­wia­nia spor­tu na powie­trzu, a nawet…

Dieta dla zdrowego serca

Cho­ro­by ser­ca są naj­częst­szy­mi przy­czy­na­mi zgo­nów wśród spo­łe­czeń­stwa. Każ­dy się ich oba­wia, ale nie każ­dy wie jak pra­wi­dło­wo zadbać o zdro­we ser­ce. Pra­wi­dło­we żywie­nie i…

Gift Shop Concept & Other Stories

Od 21 mar­ca w skle­pa­ch na całym świe­cie poja­wi się wyjąt­ko­wa linia upo­min­ków & Other Sto­ries – Gift Shop Con­cept, nad któ­rą pra­co­wa­no w Ate­lier…

H&M HOME lato 2017

Nad­cho­dzi czas dłu­gi­ch dni na pla­ży i wspól­ny­ch posił­ków pod gołym nie­bem. Marze­nie o życiu na tro­pi­kal­nej wyspie  jest naj­waż­niej­szą inspi­ra­cją dla let­ni­ch pro­po­zy­cji H&M…

20 inspirujących sypialni z Pinterest

Poznaj nasz wybór naj­ład­niej­szy­ch sypial­nia­ny­ch wnę­trz.  Desi­gner­skie, mini­ma­li­stycz­ne, po pro­stu – inspi­ru­ją­ce! Do tego utrzy­ma­ne w naj­mod­niej­szy­ch kolo­ra­ch tego sezo­nu – sza­ro­ści, bla­de­go różu, gra­na­tu,…

7 najbardziej instagramowych miejsc Warszawy / by #2increatives

Roz­po­czy­na­my cykl publi­ka­cji poświę­co­ny­ch Insta­gra­mo­wi oraz foto­gra­fii razem z 2increatives, czy­li pierw­szą agen­cją poświę­co­ną kre­owa­niu wize­run­ku na Insta­gra­mie w Pol­sce, zało­żo­ną przez naszą Yani­nę (@diaryofdays).…

Nie musisz być taka jak inni

Pomy­sł na ten tek­st powstał pod­czas roz­mo­wy z redak­tor naczel­ną VERS-24, gdy pla­no­wa­ły­śmy tema­ty do kolej­ny­ch arty­ku­łów. Wyda­wa­ło nam się, że pro­blem oce­nia­nia inny­ch przez…

Jaka jest przyszłość smart livingu?

Wszyst­ko wokół nas jest teraz smart – smart­pho­ne, smart wat­ch, smart home. Idea smart pole­ga na mądrym, spryt­nym, łatwym, bar­dziej przy­ja­znym śro­do­wi­sku życiu. Na świe­cie…

NETFLIX: Seriale, które warto obejrzeć

Macie ocho­tę na #Net­fli­xand­chill? Spe­cjal­nie dla Was redak­cja Vers-24 przy­go­to­wa­ła subiek­tyw­ną listę seria­li Net­fli­xa, na któ­re war­to poświę­cić tro­chę wol­ne­go cza­su. Ostrze­ga­my – nie­któ­re z…