Jak i kiedy wyprowadzić się od rodziców?

Za chwi­lę paź­dzier­nik, zaczy­na­ją się stu­dia, co ozna­cza, że wie­lu z Was praw­do­po­dob­nie cze­ka wypro­wadz­ka od rodzi­ców. Cho­ciaż obec­nie coraz wię­cej osób prze­dłu­ża ten moment…

9 KREATYWNYCH SPOSOBÓW NA NAUKĘ JĘZYKA OBCEGO

Języ­ki to jed­na z naj­waż­niej­szy­ch inwe­sty­cji w sie­bie i auto roz­wój. Nie tyl­ko ćwi­czą pamięć, ale przede wszyst­kim są furt­ką do lep­szej przy­szło­ści. Pomy­śl­cie tyl­ko…

Filmy na jesienną chandrę

Przy­szła jesień i jedy­ne na co mamy ocho­tę to zako­pać się pod koł­drą i nie ruszać się spod niej, aż do pierw­szy­ch dni wio­sny. Wresz­cie…

Co robić, żeby nie przytyć jesienią?

  Wio­sną przy­go­to­wu­je­my się do lata, aby póź­niej móc pozwo­lić sobie na póź­ne, wie­czor­ne kola­cje i wypa­dy do knajp w towa­rzy­stwie przy­ja­ciół (oczy­wi­ście z obo­wiąz­ko­wym…

VERS-24 FAVORITES: MIESZKANIA Z AIRBNB W RZYMIE

Wszyst­kie dro­gi pro­wa­dzą do Rzy­mu” – to powie­dze­nie nie wzię­ło się z nikąd, ponie­waż do Rzy­mu pro­wa­dzi nie­mal pół milio­na dróg w Euro­pie. W cza­sa­ch…

Obchody 20-lecia Muraspec w Polsce

20-lecie ist­nie­nia na pol­skim ryn­ku obcho­dzi mar­ka Mura­spec – świa­to­wej sła­wy pro­du­cent okle­in ścien­ny­ch. Z tej oka­zji 21 wrze­śnia 2017 r. fir­ma orga­ni­zu­je przy­ję­cie jubi­le­uszo­we,…

WOLNOŚĆ – PRZYWILEJ I PRAWO CZY SAMOLUBNA POSTAWA?

  W kul­tu­rze euro­pej­skiej wol­no­ść jest jed­ną z tych war­to­ści, któ­re wpi­su­ją się w sys­tem pod­sta­wo­wy­ch praw przy­słu­gu­ją­cy­ch jed­no­st­ce ludz­kiej. Wol­no­ść „do” i wol­no­ść „od”.…

Jak zdobywać przyjaciół w życiu prywatnym i biznesie?

Klu­czem do suk­ce­su są ludzie i świat. Jed­nak jak się z nim komu­ni­ko­wać, by zagwa­ran­to­wać sobie powo­dze­nie w życiu pry­wat­nym i zawo­do­wym? Jak nawią­zy­wać rela­cje,…

Sztuka podejmowania decyzji

Moda na ory­gi­nal­no­ść i indy­wi­du­ali­zm nie jest nowo­ścią. Pra­wie każ­dy z nas pra­gnie się w jakiś spo­sób wyróż­niać. Nie­któ­rzy uwa­ża­ją nawet, że to wła­śnie potrze­ba…

Żyć w zgodzie z social media

Poran­ny budzik w smart­fo­nie – dosko­na­ła oka­zja do spraw­dze­nia smsów, szyb­kiej skrzyn­ki mailo­wej, sta­tu­sów i wyda­rzeń na Face­bo­oku, rela­cji na Insta­gra­mie i naj­now­szy­ch fotek na…

Wszystko, co warto wiedzieć o batatach

Bata­ty (łac. Ipo­mo­ea bata­tas), czy­li słod­kie ziem­nia­ki pocho­dzą z Ame­ry­ki Środ­ko­wej,  a obec­nie impor­to­wa­ne są głów­nie z Indii oraz Afry­ki.  Nie są one tak czę­stym…

Francuska dziewczyna’, czyli niedościgniony ideał i obsesja

Nie­wy­star­cza­ją­co ład­na, szczu­pła, mod­na i tak faj­na jak inne dziew­czy­ny. I to (nie) zwy­kłe, bo ostat­nio my, kobie­ty, coraz czę­ściej porów­nu­je­my się do Francuzek- chce­my…

Cała prawda o jedzeniu wieczorem

Jedze­nie póź­no w nocy zda­rza się nawet naj­lep­szym. Nie­za­leż­nie od tego, czy jest to peł­ny posi­łek, czy tyl­ko prze­ką­ska, jedze­nie póź­no w nocy może powo­do­wać…

Canihua z zielonymi warzywami, tofu i sosem miso

Cani­hua – kuzyn­ka komo­sy ryżo­wej, peł­na war­to­ścio­we­go biał­ka i węglo­wo­da­nów zło­żo­ny­ch, świet­na alter­na­ty­wa dla kla­sycz­ny­ch kasz. Wypró­buj nasz prze­pis na pro­ste danie z cani­huą, warzy­wa­mi…

Podróże z Indią: Japonia pełna kontrastów

Japo­nia to pań­stwo wyspiar­skie u wschod­ni­ch wybrze­ży Azji z licz­bą ponad 125 mln miesz­kań­ców! Zaj­mu­je 10 miej­sce na świe­cie pod wzglę­dem licz­by lud­no­ści. Japo­nia ina­czej…

SMOOTHIE BOWL – przepis na idealne śniadanie

Smo­othie bowl to świet­ny deser w wer­sji fit oraz alter­na­ty­wa dla zwy­kłej śnia­da­nio­wej owsian­ki z owo­ca­mi.  Wypeł­nio­ny po brze­gi owo­ca­mi, orze­cha­mi i nasio­na­mi z pew­no­ścią…