Zoom on: Off-white

  Pro­ste logo- czar­no bia­łe pasy, a gdzieś pomię­dzy prze­ni­ka­ją się róż­ne świa­ty: kla­sycz­ne­go kunsz­tu kra­wiec­kie­go, ele­gan­cji z non­sza­lan­cją i pozba­wio­nym zasad sty­lem uli­cy. Stwo­rzo­na…

Demna Gvasalia – nazwisko, które musisz znać w 2017 roku

  Jeśli jesz­cze o nim nie sły­sze­li­ście, czas nad­ro­bić zale­gło­ści, gdyż w 2017 roku nazwi­sko Gva­sa­lia po pro­stu trze­ba znać. Jest on obec­nie jed­ną z…

Zoom on: Emma Watson

Zazwy­czaj dzie­cię­ce gwiaz­dy nie osią­ga­ją takie­go suk­ce­su jak ona. Zazwy­czaj zosta­ją zapo­mnia­ne, lub ich cała karie­ra zdo­mi­no­wa­na jest wła­śnie przez tę jed­ną rolę, od któ­rej…

Sophia Amuroso – pierwsza „GIRLBOSS” internetowego biznesu

  Sophia Amu­ro­so, zało­ży­ciel­ka słyn­ne­go ser­wi­su e-commerce Nasty Gal, od lat nie­prze­rwa­nie jest jed­ną z naj­czę­ściej wspo­mi­na­ny­ch osób z bran­ży modo­wej. Gdy wyda­wa­ło się, że…

Edward Enninful nowym redaktorem Brytyjskiego „Vogue” – ZOOM ON

Kie­dy w stycz­niu bie­żą­ce­go roku Ale­xan­dra Schul­man ogło­si­ła, że po 25 lata­ch roz­sta­je się z Bry­tyj­ską edy­cją „Vogue” w świe­cie mody zawrza­ło. Od tego cza­su…

ZOOM ON: Nannacay

Nie­ba­nal­ne, kolo­ro­we, potrak­to­wa­ne tro­chę z przy­mru­że­niem oka: takie są toreb­ki Nan­na­cay, któ­re poko­cha­li już m.in Pan­do­ra Sykes i Man Repel­ler, a wkrót­ce sta­ną się abso­lut­nym…

ZOOM ON: NAKED BRUCE

Leg­gin­sy z lycry do tej pory koja­rzy­ły się jedy­nie z siłow­nią. Ich obli­cze odmie­ni­ła pocho­dzą­ca z Litwy Moni­ka Vait­kie­ne, któ­ra w 2013 zało­ży­ła mar­kę Naked…

ZOOM ON: Lucy Williams – Fashion Me Now

Jej zna­kiem roz­po­znaw­czym są pro­ste sty­li­za­cje i luź­no roz­pusz­czo­ne wło­sy. Czę­sto zakła­da gru­be weł­nia­ne swe­try, skó­rza­ne kurt­ki i cha­rak­te­ry­stycz­ne dłu­gie płasz­cze. Wycho­wy­wa­ła się na wsi,…

Champion, a Ty czego nie wiesz o marce? 10 punkt Cie zaskoczy!

  Zaczę­ło się nie­win­nie, kie­dy to dwój­ka bra­ci z Roche­ster w sta­nie Nowy York posta­no­wi­ło roz­krę­cić wła­sny biz­nes. Nikt w 1919 roku nie myślał, że…

IT GIRL: JEANNE DAMAS

Jest uoso­bie­niem wszyst­kie­go co podzi­wia­my w Pary­żan­ka­ch: nie­zwy­kle sty­lo­wa, natu­ral­nie pięk­na, inte­li­gent­na i zabaw­na. Zawsze wyglą­da wspa­nia­le, two­rząc przy tym wra­że­nie, jak­by świet­ny wygląd przy­cho­dził…

Zoom on Mercedes Castillo

Mer­ce­des Castil­lo, hisz­pań­ska pro­jek­tant­ka, któ­rej zna­kiem roz­po­znaw­czym są pięk­nie zdo­bio­ne buty, toreb­ki, kolek­cje prêt-à-porter i akce­so­ria, całe swo­je dzie­ciń­stwo i lata mło­do­ści spę­dzi­ła w Hisz­pa­nii.…

Zoom on: BOYY

Pro­jek­tan­ci Jes­se Dor­sey (Kana­dyj­czyk) i Wan­na­si­ri Kong­man spo­tka­li się w 2004 roku w Nowym Jor­ku, by dwa lata póź­niej zało­żyć mar­kę BOYY – uoso­bie­nie świe­żej, zupeł­nie…

Kto rządzi w świecie mody?

O ile więk­szo­ść z nas dosko­na­le wie, że za ste­ra­mi domu mody Cha­nel, po legen­dar­nej Coco Cha­nel, stoi Karl Lager­feld, to już z tru­dem przy­cho­dzi…

Siła Sióstr. Zimmermann.

Mini­ma­li­stycz­ne, pofa­brycz­ne wnę­trze. Na sali panu­je cisza, któ­rą prze­ry­wa­ją jedy­nie odgło­sy kolej­no zapa­la­ny­ch świa­teł. Po chwi­li z gło­śni­ków zaczy­na dobie­gać gło­śna, hip­no­ty­zu­ją­ca muzy­ka. Widzo­wie zasty­ga­ją bez ruchu, a na wybieg…

ZOOM ON Hillier Bartley

Kobie­ta Hil­ler Bar­tley to kobie­ta zawa­diac­ka i nie­prze­wi­dy­wal­na. Pro­jek­tant­ki Luel­la Bar­tley i Katie Hil­ler spo­tka­ły się w lata­ch 90 w Lon­dy­nie i od tej pory…

ZOOM ON Alexandre Birman

Jak to się dzie­je, że tą czę­ść bran­ży mody zwią­za­ną z pro­jek­to­wa­niem obu­wia cał­ko­wi­cie zdo­mi­no­wa­li męż­czyź­ni? Jeste­śmy pew­ni, że nikt tak jak oni potra­fi doce­nić…