Trendy wiosna-lato 2017: Czas na kolor!

Zapo­mnij o jakich­kol­wiek zasa­da­ch: jeśli do tej pory myśle­li­ście, że w kwe­stii dobo­ru kolo­rów nale­ży ich prze­strze­gać, poko­cha­cie pro­po­zy­cje pro­jek­tan­tów na sezon wiosna- lato 2017:…

SŁOWNIK POJĘĆ MODOWYCH

Język mody nie zawsze jest pro­sty. Ist­nie­ją okre­śle­nia nad któ­ry­mi zasta­na­wia­ją się nawet oso­by, któ­re w modzie prze­pra­co­wa­ły spo­rą czę­ść swo­je­go życia. Spe­cjal­nie dla Was…

Poznajcie nową it-bag Chanel: „Gabrielle”

Kul­to­wy model Cha­nel 2.55 czy Boy to tor­by, któ­re na sta­łe zapi­sa­ły się w histo­rii mody. Są nie tyl­ko przed­mio­tem pożą­da­nia kobiet na całym świe­cie,…

TRENDY WIOSNA/LATO 2017: HAFTY

Ubra­nia i dodat­ki z hafta­mi były mod­ne już jesie­nią, ale dopie­ro w tym sezo­nie tak sze­ro­ko opa­no­wa­ły poka­zy naj­słyn­niej­szy­ch domów mody, sie­ciów­ki oraz uli­ce. To…

Minimalizm is my favourite sin”

  Dobre tka­ni­ny. Świet­ne kro­je i przy­jem­no­ść nosze­nia. Łatwo­ść łącze­nia i jako­ść, któ­ra słu­ży przez dłu­gie lata. Tak w paru sło­wa­ch może­my opi­sać mini­ma­li­zm, któ­ry…

Red velvet, czyli Givenchy jesień/zima 2017

Bez nie­go fran­cu­ski dom mody Huber­ta de Given­chy nie będzie już taki sam. Ricar­do Tisci, wło­ch, pro­jek­tant, przy­ja­ciel i ulu­bie­niec gwiazd, m.in. Bey­on­ce, Jaya-Z czy…

Céline jesień-zima 2017

Pro­ste (spra­wia­ją­ce wra­że­nie cie­płe­go), beżo­we wnę­trze i drew­nia­na pod­ło­ga – tak w dwó­ch sło­wa­ch moż­na opi­sać naj­now­szy pokaz Céli­ne pod­czas pary­skie­go tygo­dnia mody. Pho­ebe Phi­lo,…

Pink power – Woman’s Day

Baby pink zwia­stu­je na świat przyj­ście każ­dej dziew­czyn­ki, a rodzi­ce współ­cze­śnie sta­ra­ją się od nie­go odcho­dzić w myśl femi­ni­zmu i wszech­obec­nie panu­ją­cy­ch podzia­łów. Ale jeśli…

TRENDY SS 2017- Bluzy oversize

  Pro­jek­tan­tów od zawsze inspi­ro­wa­ła uli­ca, jed­nak od kil­ku sezo­nów to oni (dosłow­nie!) zaczę­li dosłow­nie prze­no­sić ją na naj­waż­niej­sze poka­zy high fashion. I tak wygod­ny,…

Najmodniejsze buty na wiosnę

Zasta­na­wia­cie się jakie buty wybrać na wio­snę? Redak­cja Vers-24 przej­rza­ła wszyst­kie tren­dy na nowy sezon i wybra­ła dla was naj­cie­kaw­sze pro­po­zy­cje. Szpil­ki na kil­ku­na­sto­cen­ty­me­tro­wym obca­sie…

NAJMODNIEJSZE SPODNIE TEGO SEZONU

Dżin­so­wa rewo­lu­cja trwa! Gdy w poprzed­nim sezo­nie Vete­ments zapro­po­no­wa­ło pat­chwor­ko­we spodnie, zło­żo­ne z dwó­ch odcie­ni nie­bie­skie­go dżin­su z pro­sty­mi, nie­re­gu­lar­nie wykoń­czo­ny­mi nogaw­ka­mi – z tyłu…

5 rzeczy, dzięki którym będziesz modna tej wiosny!

Nowy sezon zapo­wia­da się na praw­dzi­wą modo­wą rewo­lu­cję. Pro­jek­tan­ci nama­wia­ją nas do aktyw­nej posta­wy wobec aktu­al­ny­ch wyda­rzeń , w świe­cie mody zaczy­na­ją napraw­dę rzą­dzić kobie­ty,…

5 sposobów na idealne walentynkowe stylizacje

Walen­tyn­ki zbli­ża­ją się coraz więk­szy­mi kro­ka­mi. Bez zna­cze­nia jest to czy jesteś sin­giel­ką czy będzie­sz spę­dza­ła je z uko­cha­ną oso­bą, waż­ne jest to żebyś przede…

Trendy 2017- mroczna strona kwiatowego printu

Nie da się ukryć, że nie­mal wszy­scy kocha­my kwia­ty na ubra­nia­ch: zwiew­ny­ch bluz­ka­ch czy boho sukien­ka­ch. Myśli­my o nich szcze­gól­nie, kie­dy zbli­ża się wio­sna i…

Punk’s not dead – trendy 2017

Od kie­dy na wskroś wło­ski dom mody Guc­ci pod skrzy­dła­mi Miche­le­go zapre­zen­to­wał swo­ją naj­now­szą kolek­cję Cru­ise 2017 w West­min­ster Abbey w Lon­dy­nie sta­ło się jasne,…

UTERQÜE | Kolekcja na sezon wiosna – lato 2017

Ute­rqüe budu­ję swo­ją kolek­cję na sezon wiosna-lato 2017 tak, jak budu­ję się budy­nek. Odwo­łu­ję się tym do funk­cjo­nal­no­ści i pięk­na archi­tek­tu­ry.  Moda, któ­rą pre­zen­tu­ję jest…