Jesień 2017 według Jil Sander

Kwin­te­sen­cja mini­ma­li­zmu. Ele­ganc­ka kolek­cja Ready-to-Wear Jil San­der na jesień 2017 była ostat­nią Rodol­fa Paglia­lun­ga w cią­gu jego trzy­let­niej kaden­cji w nie­miec­kim domu mody. Pro­jek­ty odzwier­cie­dla­ły…

Stylowe i ciepłe swetry – jakie wybrać?

Za oknem coraz niż­sza tem­pe­ra­tu­ra i coraz mniej słoń­ca. Nie ma co się oszu­ki­wać, cie­plej do kwiet­nia już raczej nie będzie! Dla­te­go też swo­ją sza­fę…

Japońscy projektanci, których powinna znać każda fashionistka

Gdy pada pyta­nie o euro­pej­ski­ch i ame­ry­kań­ski­ch kre­ato­rów na świa­to­wym pozio­mie, odpo­wie­dź przy­cho­dzi bez tru­du. Nie każ­dy jed­nak wie, że ogrom­ny wkład w modę mają…

Krata – najgorętszy trend tego sezonu bez tajemnic

Na uli­cy będzie­sz  ją mijać tej jesie­ni nie raz. Mogłaś spo­tkać ją w over­si­zo­wym wyda­niu, na mary­nar­ka­ch przy­po­mi­na­ją­cy­ch te wyję­te z sza­fy chło­pa­ka czy ołów­ko­wy­ch…

Ubrania, które każda wielbicielka czerni powinna mieć w swojej szafie

Każ­da z nas lubi czerń. Widać to nie tyl­ko przez like’y na stro­na­ch doty­czą­cy­ch ciem­nej odzie­ży, ale rów­nież przez hasz­ta­gi na Insta­gra­mie( #black czy #blackc­lo­thes)…

Włoskie „it girls”, które warto śledzić na Instagramie

Pary­żan­ki mają spo­rą kon­ku­ren­cję. Wło­skie „it girls” to nie­zwy­kle sty­lo­we, mło­de dziew­czy­ny, któ­re kró­lu­ją na Insta­gra­mie i poka­zu­ją swo­im obser­wa­to­rom świe­że spoj­rze­nie na modę. Zobacz­cie,…

5 trendów, które Francuzki będą nosić tej jesieni

Fran­cuz­ki na całym świe­cie sły­ną ze swo­je­go świet­ne­go sty­lu. Kom­ple­tu­jąc gar­de­ro­bę na nad­cho­dzą­cy sezon, war­to zain­spi­ro­wać się ich wybo­ra­mi. To da nam pew­no­ść, że unik­nie­my…

Kolorowe lata 70 – najgorętszy trend tej jesieni

Miło­ść i wolność- hasła prze­wod­nie barw­ny­ch, kolo­ro­wy­ch lat 70, to kwin­te­sen­cja panu­ją­ce­go wów­czas sty­lu. Od momen­tu, w któ­rym do kin weszła Gorącz­ka sobot­niej nocy (1977)…

Lato 2017, jakich trendów powinnaś unikać?

Do waka­cji zosta­ło już tak mało cza­su, że to już naj­wyż­szy moment aby zacząć przy­go­to­wy­wać swo­ją let­nią gar­de­ro­bę. Spe­cjal­nie dla czy­tel­ni­czek Vers-24 opra­co­wa­ły­śmy listę ciu­chów…

Shopping last minute: co będziemy nosić latem?

Lato jak zawsze przy­cho­dzi do nas nie­spo­dzie­wa­nie. Nagle zaczy­na robić się cie­pło a my w pośpie­chu wyj­mu­je­my z sza­fy zimo­we kurt­ki, a na ich miej­sce…

HOT TREND – Ubrania w kropki

Ich przy­go­da z modą zaczę­ła się już daw­no temu. Ubra­nia w krop­ki bo o nich wła­śnie mowa, na tego­rocz­ny­ch Fashion Weeka­ch poja­wi­ły się nie­mal w…

10 sposobów na szerokie spodnie

I wresz­cie przy­szła wio­sna! Ze swo­jej codzien­nej gar­de­ro­by moż­na wyrzu­cić już cięż­kie zimo­we ubra­nia i… okle­pa­ne rur­ki. W tym sezo­nie ich miej­sce zaj­mu­ją bowiem sze­ro­kie…

Najmodniejsze okulary przeciwsłoneczne na sezon wiosna/lato 2017

Szu­ka­sz ide­al­ny­ch oku­la­rów prze­ciw­sło­necz­ny­ch? Zoba­cz nasz prze­gląd tren­dów na wiosnę/lato 2017. Kolo­ro­we avia­tor­ki Kocha­sz modę rodem z lat 90.? Koniecz­nie spraw sobie w tym sezo­nie…

Krótka historia gorsetu i gdzie znaleźć ten idealny

Cho­ciaż tytuł wska­zu­je na rze­cz prze­ciw­ną, histo­ria gor­se­tu wca­le nie jest krót­ka. Nie jest rów­nież sta­ła. Gor­set zmie­niał się bowiem przez kolej­ne epo­ki, aby w…

TREND SS17: BODY

Moda zmie­nia się z sezo­nu na sezon, a on wciąż utrzy­mu­je się na topie: zdro­wy tryb życia. Wszy­scy chce­my być fit, a z takie­go tren­du…

TREND SS17: SUKIENKA

Nie ma na świe­cie kobie­ty, któ­ra nie ma jej w swo­jej sza­fie. I nie ma takiej, któ­ra nie wło­ży­ła­by jej szcze­gól­nie w cie­płe, sło­necz­ne, let­nie…