Lato 2017, jakich trendów powinnaś unikać?

Do waka­cji zosta­ło już tak mało cza­su, że to już naj­wyż­szy moment aby zacząć przy­go­to­wy­wać swo­ją let­nią gar­de­ro­bę. Spe­cjal­nie dla czy­tel­ni­czek Vers-24 opra­co­wa­ły­śmy listę ciu­chów…

Shopping last minute: co będziemy nosić latem?

Lato jak zawsze przy­cho­dzi do nas nie­spo­dzie­wa­nie. Nagle zaczy­na robić się cie­pło a my w pośpie­chu wyj­mu­je­my z sza­fy zimo­we kurt­ki, a na ich miej­sce…

HOT TREND – Ubrania w kropki

Ich przy­go­da z modą zaczę­ła się już daw­no temu. Ubra­nia w krop­ki bo o nich wła­śnie mowa, na tego­rocz­ny­ch Fashion Weeka­ch poja­wi­ły się nie­mal w…

10 sposobów na szerokie spodnie

I wresz­cie przy­szła wio­sna! Ze swo­jej codzien­nej gar­de­ro­by moż­na wyrzu­cić już cięż­kie zimo­we ubra­nia i… okle­pa­ne rur­ki. W tym sezo­nie ich miej­sce zaj­mu­ją bowiem sze­ro­kie…

Najmodniejsze okulary przeciwsłoneczne na sezon wiosna/lato 2017

Szu­ka­sz ide­al­ny­ch oku­la­rów prze­ciw­sło­necz­ny­ch? Zoba­cz nasz prze­gląd tren­dów na wiosnę/lato 2017. Kolo­ro­we avia­tor­ki Kocha­sz modę rodem z lat 90.? Koniecz­nie spraw sobie w tym sezo­nie…

Krótka historia gorsetu i gdzie znaleźć ten idealny

Cho­ciaż tytuł wska­zu­je na rze­cz prze­ciw­ną, histo­ria gor­se­tu wca­le nie jest krót­ka. Nie jest rów­nież sta­ła. Gor­set zmie­niał się bowiem przez kolej­ne epo­ki, aby w…

TREND SS17: BODY

Moda zmie­nia się z sezo­nu na sezon, a on wciąż utrzy­mu­je się na topie: zdro­wy tryb życia. Wszy­scy chce­my być fit, a z takie­go tren­du…

TREND SS17: SUKIENKA

Nie ma na świe­cie kobie­ty, któ­ra nie ma jej w swo­jej sza­fie. I nie ma takiej, któ­ra nie wło­ży­ła­by jej szcze­gól­nie w cie­płe, sło­necz­ne, let­nie…

Trendy wiosna-lato 2017: Czas na kolor!

Zapo­mnij o jakich­kol­wiek zasa­da­ch: jeśli do tej pory myśle­li­ście, że w kwe­stii dobo­ru kolo­rów nale­ży ich prze­strze­gać, poko­cha­cie pro­po­zy­cje pro­jek­tan­tów na sezon wiosna- lato 2017:…

SŁOWNIK POJĘĆ MODOWYCH

Język mody nie zawsze jest pro­sty. Ist­nie­ją okre­śle­nia nad któ­ry­mi zasta­na­wia­ją się nawet oso­by, któ­re w modzie prze­pra­co­wa­ły spo­rą czę­ść swo­je­go życia. Spe­cjal­nie dla Was…

Poznajcie nową it-bag Chanel: „Gabrielle”

Kul­to­wy model Cha­nel 2.55 czy Boy to tor­by, któ­re na sta­łe zapi­sa­ły się w histo­rii mody. Są nie tyl­ko przed­mio­tem pożą­da­nia kobiet na całym świe­cie,…

TRENDY WIOSNA/LATO 2017: HAFTY

Ubra­nia i dodat­ki z hafta­mi były mod­ne już jesie­nią, ale dopie­ro w tym sezo­nie tak sze­ro­ko opa­no­wa­ły poka­zy naj­słyn­niej­szy­ch domów mody, sie­ciów­ki oraz uli­ce. To…

Minimalizm is my favourite sin”

  Dobre tka­ni­ny. Świet­ne kro­je i przy­jem­no­ść nosze­nia. Łatwo­ść łącze­nia i jako­ść, któ­ra słu­ży przez dłu­gie lata. Tak w paru sło­wa­ch może­my opi­sać mini­ma­li­zm, któ­ry…

Red velvet, czyli Givenchy jesień/zima 2017

Bez nie­go fran­cu­ski dom mody Huber­ta de Given­chy nie będzie już taki sam. Ricar­do Tisci, wło­ch, pro­jek­tant, przy­ja­ciel i ulu­bie­niec gwiazd, m.in. Bey­on­ce, Jaya-Z czy…

Céline jesień-zima 2017

Pro­ste (spra­wia­ją­ce wra­że­nie cie­płe­go), beżo­we wnę­trze i drew­nia­na pod­ło­ga – tak w dwó­ch sło­wa­ch moż­na opi­sać naj­now­szy pokaz Céli­ne pod­czas pary­skie­go tygo­dnia mody. Pho­ebe Phi­lo,…

Pink power – Woman’s Day

Baby pink zwia­stu­je na świat przyj­ście każ­dej dziew­czyn­ki, a rodzi­ce współ­cze­śnie sta­ra­ją się od nie­go odcho­dzić w myśl femi­ni­zmu i wszech­obec­nie panu­ją­cy­ch podzia­łów. Ale jeśli…