Nowa kolekcja CARDIO BUNNY Wild Birds – poczuj się jak niezwykły, kolorowy ptak

Czy ist­nie­ją pięk­niej­sze stwo­rze­nia niż raj­skie pta­ki? Są zja­wi­sko­we, dzi­kie  i baj­ko­wo upie­rzo­ne. To wła­śnie one są inspi­ra­cją nowej, jesien­nej kolek­cji Wild Birds. Cudow­ron­ki, tak…

MOYE PREMIUM BESPOKE

Dba­jąc o naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cy­ch klien­tów, mar­ka MOYE wpro­wa­dza nie­zwy­kłe nowo­ści. Zmy­sło­wo otu­la­ją­ce cia­ło jedwa­bie, zysku­ją jesz­cze bar­dziej intym­ny cha­rak­ter. Nowa ofer­ta BESPOKE obej­mu­je ręcz­nie malo­wa­ny…

GRAND BAZAR – Targi mody 24 czerwca 2017 r.

    Lada moment zaczną się waka­cje i sezon festi­wa­lo­wy. Czy Wasza gar­de­ro­ba jest na to goto­wa? Jeśli jesz­cze nie przy­go­to­wa­li­ście się do wyso­ki­ch tem­pe­ra­tur…

Chiara Ferragni zaprojektuje kostiumy do nowej edycji Intimissimi on Ice 2017: „A Legend of Beauty”

Od naj­więk­szy­ch plat­form spo­łecz­no­ścio­wy­ch po mię­dzy­na­ro­do­wej sła­wy i naj­bar­dziej wido­wi­sko­wy amfi­te­atr – Chia­ra Fer­ra­gni zosta­ła pro­jek­tant­ką kostiu­mów do tego­rocz­ne­go spek­ta­klu “A Legend of Beau­ty”, czy­li…

Personalizacja, czyli zaskakująca strategia Louis Vuitton

Jed­na z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­ny­ch marek na świe­cie, syno­nim luk­su­su, fran­cu­ski dom mody Louis Vuit­ton posta­no­wił wyj­ść na prze­ciw ocze­ki­wa­niom swo­ich klientów- wła­śnie wpro­wa­dził rewo­lu­cyj­ne roz­wią­za­nie…

Kampania Balenciaga Jesień 2017

Kto jak kto, ale Dem­na Gva­sa­lia lubi zaska­ki­wać i wszyst­ko robić na prze­kór – to dla­te­go w swo­jej trze­ciej, naj­now­szej kam­pa­nii domu mody Balen­cia­ga pole­cił…

ALEXACHUNG

Pre­zen­ter­ka, muza pro­jek­tan­tów, naczel­na it-girl Wiel­kiej Bry­ta­nii i iko­na sty­lu wła­śnie wypu­ści­ła na świa­tło dzien­ne swo­je dziecko- pierw­szą kolek­cję mar­ki ALEXACHUNG, któ­ra jest już dostęp­na…

COS Jesień/Zima 2017

Kolek­cja tego sezo­nu podą­ża dwo­ma tro­pa­mi: roz­wa­ża­niem nad nowy­mi pro­por­cja­mi i lek­kim kra­wiec­twem inspi­ro­wa­nym archi­tek­tu­rą jak i eks­pe­ry­men­ta­mi z geo­me­trycz­ny­mi dra­po­wa­nia­mi mię­si­sty­ch tka­nin. Kolek­cja dam­ska…

NIKE BEAUTIFUL X ‒ KOLEKCJA ZAINSPIROWANA PASJĄ, ZWYCIĘSTWAMI ORAZ SILNĄ WOLĄ ELAINE THOMPSON

Zeszłe­go lata, Ela­ine Thomp­son zgar­nę­ła w Rio dwa zło­te krąż­ki w sprin­cie na 100 i 200 metrów i tym samym sta­ła się pierw­szą kobie­tą od…

45 LAT NIKE CORTEZ W ŚWIECIE SPORTU, STYLU I KULTURY

Model Nike Cor­tez, któ­ry ofi­cjal­nie poja­wił się na ryn­ku w 1972 roku, łączy w sobie wie­le ele­men­tów: to ide­al­ny przy­kład deter­mi­na­cji współ­za­ło­ży­cie­la Nike Bil­la Bower­ma­na w two­rze­niu coraz dosko­nal­sze­go…

TK Maxx i Michał Szulc łączą siły, by pomóc dzieciom z AKADEMII PRZYSZŁOŚCI

TK Maxx po raz kolej­ny świę­tu­je Dzień Dziec­ka z AKADEMIĄ PRZYSZŁOŚCI – sio­strza­nym pro­gra­mem SZLACHETNEJ PACZKI, pro­wa­dzo­nym przez Sto­wa­rzy­sze­nie WIOSNA. W tym roku, by pomóc…

Koncern LVMH rośnie w siłę

  Zna­ny na całym świe­cie, naj­więk­szy fran­cu­ski kon­cern LVMH (Louis Vuit­ton Moët Hen­nes­sy) z sie­dzi­bą w Pary­żu, jest jed­nym z naj­więk­szy­ch pro­du­cen­tów pro­duk­tów luk­su­so­wy­ch, w…

Wejdź do świata SZALONYCH MOŻLIWOŚCI z nową kampanią marki TK Maxx

 “Dla­cze­go war­to robić zaku­py w TK Maxx?” Na to pyta­nie znaj­dzie­my odpo­wie­dź w naj­now­szej, nie­co prze­wrot­nej odsło­nie kam­pa­ni wize­run­ko­wej “Sza­lo­ne Moż­li­wo­ści”, któ­ra cele­bru­je naj­lep­sze cechy…

Kampania Bodymaps na wiosnę/lato 2017

  Pol­ska mar­ka kostiu­mów kąpie­lo­wy­ch, Body­maps, wra­ca z nową kam­pa­nią na wiosnę/lato 2017. Pro­jek­ty Ewy Step­now­skej, zało­ży­ciel­ki mar­ki, od same­go począt­ku zachwy­ca­ją ponad­cza­so­wym mini­ma­li­zmem i…

URODZINOWA KOLEKCJA LOUS. RETROSPECTIVE.

Mar­ka LOUS obcho­dzi w tym roku swo­je pią­te uro­dzi­ny! Z tej oka­zji przy­go­to­wa­ła kolek­cję RETROSPECTIVE, któ­ra pod­su­mo­wu­je wszyst­kie jej dotych­cza­so­we pro­jek­ty, ulu­bio­ne mode­le, kolo­ry i…

GRAND BAZAR Targi mody/ 13 maja 2017 r.

Wszyst­kie wiosenno-letnie tren­dy w jed­nym miej­scu? Tak to jest moż­li­we. Już 13 maja będzie­cie mogli zro­bić zaku­py i zapo­znać się naj­now­szy­mi kolek­cja­mi pol­ski­ch i zagra­nicz­ny­ch…