Kampania COS Casual – Swim – Part

Zna­na z pro­sto­ty i mini­ma­li­zmu, szwedz­ka mar­ka COS opró­cz oszczęd­ny­ch w for­mie ubrań i bie­li­zny od nie­daw­na posze­rzy­ła swój asor­ty­ment tak­że o stro­je kąpie­lo­we. Naj­now­sza…

Letnie podróże z Intimissimi

Kolej­na odsło­na nowej kolek­cji wło­skiej mar­ki na sezon SS17. DZIKA SARDYNIA Inti­mis­si­mi powra­ca z kolek­cją inspi­ro­wa­ną suro­wym kra­jo­bra­zem Sar­dy­nii, cie­płem lata, zie­mią muśnię­tą słoń­cem, natu­ral­ny­mi odcie­nia­mi skał…

Szlachetny błękit i złote dodatki w kolekcji Badura Icons projektu Anety Kręglickiej

11 kwiet­nia w Redu­cie Ban­ku Pol­skie­go w War­sza­wie odby­ła się ofi­cjal­na pre­mie­ra dru­giej już kolek­cji zapro­jek­to­wa­nej przez amba­sa­dor­kę mar­ki Badu­ra, Ane­tę Krę­glic­ką. Opró­cz gwiaz­dy wie­czo­ru,…

Business talks fashion #online

W przy­szłym tygo­dniu rusza trze­cia edy­cja Busi­ness Talks Fashion orga­ni­zo­wa­ne­go przez Fashion Mana­ge­ment Club, a VERS24 jest jed­nym z patro­nów pro­jek­tu. Tego­rocz­na odsło­na zosta­ła w…

Lekkość i minimalizm w nowoczesnym wydaniu – wiosenne spotkanie z marką Swatch

W czwar­tek 6-go kwiet­nia w kame­ral­nym wnę­trzu kon­cep­tu Odet­te w War­sza­wie odbył się press day mar­ki Swat­ch. Pod­czas spo­tka­nia zapre­zen­to­wa­ne zosta­ły zegar­ki z naj­now­szej kolek­cji…

NYMPH – najnowsza kolekcja swimwear God Save Queens

Naj­now­sza kolek­cja swim­we­ar God Save Queens skła­da się z dwóch prze­ciw­staw­ny­ch biegunów, których wspólnym sło­wem klu­cz jest bły­sk. Jak się oka­zu­je, może on mieć różne…

Wspólna kolekcja TOMS & Other Stories „One for One”

”Mar­ki TOMS i & Other Sto­ries są stwo­rzo­ne dla sie­bie! Ich wspól­na kolek­cja ma nie­zwy­kłą natu­ral­no­ść i pro­sto­tę, któ­ra tak dobrze wpi­su­je się w atmos­fe­rę…

Wiosna w barwach jesieni/Etam wiosna 2017

Nie­oczy­wi­ste, paste­lo­we odcie­nie, głę­bo­kie dekol­ty, trans­pa­rent­ne tka­ni­ny i koron­ki to naj­go­ręt­sze, modo­we tren­dy nad­cho­dzą­ce­go sezo­nu. Zmy­sło­wy, ory­gi­nal­ny i wyra­fi­no­wa­ny – taki styl będzie rzą­dził wio­sną…

H&M przedstawia nową markę ARKET

H&M, skan­dy­naw­ski gigant sie­ci odzie­żo­wej nie zamie­rza zwal­niać tem­pa i wpro­wa­dza na rynek zupeł­nie nową mar­kę – poznaj­cie Arket!  Znaj­dzie­my w nim nie tyl­ko pro­duk­ty wła­sne,…

30-lecie Nike Air Max

Wszyst­ko zaczę­ło się pod koniec lat 80 dwu­dzie­ste­go wie­ku, kie­dy to 26 mar­ca powstał pierw­szy model butów Nike z widocz­ną gazo­wą podusz­ką będą­cy efek­tem licz­ny­ch…

AURORA Collection by MOYE

Ete­rycz­na, deli­kat­na i sen­su­al­na – AURORA, naj­now­sza kolek­cja mar­ki MOYE two­rzą­cej naj­bar­dziej eks­klu­zyw­ne ubra­nia home­we­ar, tyl­ko zachę­ca do kolej­ny­ch leni­wy­ch poran­ków spę­dzo­ny­ch w łóż­ku. Uwiel­bia­na…

Oysho Beachwear wiosna-lato 2017

Zwiew­ne mate­ria­ły, mini­ma­li­zm, kla­sycz­ne kro­je – tak w kil­ku sło­wa­ch moż­na opi­sać nową kolek­cję odzie­ży pla­żo­wej Oysho. Look­bo­ok zre­ali­zo­wa­no nad Atlan­ty­kiem, na jed­nej z wul­ka­nicz­ny­ch wysp.…

CHYLAK kampania wiosna-lato 2017

Zofia Chy­lak to pro­jek­tant­ka zna­na ze swo­je­go zami­ło­wa­nia do mini­ma­li­zmu. W naj­now­szej i jak­że uwo­dzą­cej kam­pa­nii nie odcho­dzi od ducha pro­wa­dzo­nej przez sie­bie mar­ki. Sto­no­wa­ne…

TRENDY NA SEZON JESIEŃ/ZIMA 2017/2018

Naj­waż­niej­sze Tygo­dnie Mody już za nami. Spe­cjal­nie dla Was redak­cja Vers-24 przy­go­to­wa­ła zesta­wie­nie tren­dów na sezon jesień/zima 2017/2018. Sprawdź­cie co będzie­my nosić już za kil­ka…

2017 ROK – COS ŚWIĘTUJE 10 ROCZNICĘ POWSTANIA

Przez ostat­nią deka­dę mar­ka COS pozo­sta­ła wier­na swo­jej filo­zo­fii; ofe­ru­jąc wyso­kiej jako­ści kolek­cje zło­żo­ne z pod­sta­wo­wy­ch ele­men­tów gar­de­ro­by, oraz na nowo zin­ter­pre­to­wa­ną kla­sy­kę, w zgo­dzie…

H&M Conscious Exclusive 2017

Moty­wem prze­wod­nim kolek­cji H&M Con­scio­us Exc­lu­si­ve 2017 są pięk­no natu­ry oraz świat zmy­słów. Wszyst­kie ubra­nia i dodat­ki zosta­ły wyko­na­ne z eko­lo­gicz­ny­ch mate­ria­łów, mię­dzy inny­mi z…