ROSA x MARTA DYKS

Naj­now­sza, limi­to­wa­na kolek­cja mar­ki to efekt współ­pra­cy wła­ści­ciel­ki i pro­jek­tant­ki Agniesz­ki Rosy z top model­ką Mar­tą Dyks. Inspi­ra­cją dla pro­jek­tan­tek stał się wyra­zi­sty styl prze­ło­mu…

BIENKOVSKA x STYLE ON JESIEŃ 2017

Ubra­nia są for­mą wyra­ża­nia sie­bie. W tym co masz na sobie ludzie znaj­du­ją wska­zów­ki na temat tego, kim jesteś.” – Marc Jacobs. Te sło­wa sta­ły…

Przeprowadź rewolucję swojej szafy!

Zawsze chcia­łaś mieć jedy­ną w swo­im rodza­ju ramo­ne­skę z naszyw­ka­mi? Nie masz pomy­słu na to, jak nosić oversize’ową koszu­lę? Nie może­sz patrzeć na swo­je sta­re…

La Mania: AW17

  La Mania odsło­ni­ła nową kam­pa­nię pro­mu­ją­cą kolek­cję jesień/zima 2017. Przed­sta­wio­ne w niej syl­wet­ki to kon­ty­nu­acja idei MIND BLOW, zapre­zen­to­wa­nej  po raz pierw­szy pod­czas zeszło­rocz­ne­go…

NIKE AIR VAPORMAX FLYKNIT ZAPROJEKTOWANE PRZEZ JOHANNĘ SCHNEIDER

– Układ kolo­rów ma bez­po­śred­ni wpływ na to, jak czu­je­sz się w dany­ch buta­ch – mówi Johan­na Schne­ider, zna­na pro­jek­tant­ka odzie­ży oraz Senior Desi­gn Direc­tor…

Teaser Tommy x Gigi

Gigi wra­ca z nową, czwar­tą już kola­bo­ra­cją z Tom­my Hil­fi­ger. Zoba­cz nowe looki zanim poja­wią się na wybie­gu w Lon­dy­nie! Poni­żej making of z sesji…

Jessica Mercedes i Ania Starmach ambasadorkami Klubu Modnych Kobiet ORSAY

Z oka­zji 20. uro­dzin w Pol­sce, ORSAY zapro­sił do Klu­bu Mod­ny­ch Kobiet wyjąt­ko­we oso­by. W pierw­szej odsło­nie kam­pa­nii w roli amba­sa­dor­ki zoba­czy­my Jes­si­cę Mer­ce­des, a w…

Kasia Struss w filmowej kampanii Simple CP na jesień/zimę 2017

Zbli­ża­ją­cy się sezon jesień/zima 2017–18 przy­no­si nowe spoj­rze­nie na dam­ską modę i moc­ne odwo­ła­nie do nazwy mar­ki, któ­ra zakła­da oszczęd­no­ść for­my i szla­chet­ny mini­ma­li­zm. Two­rząc…

COS kampania Jesień-Zima 2017

Prze­peł­nio­ne duchem arty­stycz­nej wizji, wnę­trza fun­da­cji Joan Miró w Bar­ce­lo­nie, sta­no­wi­ły ide­al­ne tło dla odważ­nej kolek­cji COS dla kobiet i męż­czy­zn. „Czu­ję potrze­bę osią­ga­nia mak­sy­mal­nej…

VICTORIA’S SECRET W POLSCE! #VERS24FAVOURITES

Victoria’s Secret (VS), naj­bar­dziej gla­mo­ur mar­ka bie­li­zny na świe­cie, roz­sła­wio­na przez poja­wia­ją­ce się na jej wybie­ga­ch super­mo­del­ki takie jak Adria­na Lima, Ales­san­dra Ambro­sio czy Can­di­ce…

Karl Lagerfeld współpracuje z VANS

Jesień to bez­sprzecz­nie naj­go­ręt­szy czas w świe­cie mody. 7 wrze­śnia 2017- zapisz­cie tę datę w kalen­da­rzu, bo tego dnia efek­ty współ­pra­cy Kar­la Lager­fel­da x Vans…

Kino letnie z La Manią

Love to tytuł fil­mu Gaspa­ra Noe, na któ­re­go seans La Mania zapro­si­ła we wtor­ko­wy wie­czór do war­szaw­skie­go kina Ilu­zjon. Spo­tka­niem tym mar­ka ofi­cjal­nie otwo­rzy­ła sezon…

NIKE AIR MAX 97 LX “SWAROVSKI”

20 lat temu, mar­ka Nike zapre­zen­to­wa­ła model Air Max 97 – srebr­ny but zain­spi­ro­wa­ny indu­strial­ną sty­li­sty­ką rowe­rów gór­ski­ch. Spe­cjal­nie dobra­ny mate­riał zapew­niał butom efekt lśnie­nia…

VICTORIA’S SECRET opening in Poland

Anioł­ki Victoria’s Secret zapra­sza­ją na otwar­cie pierw­sze­go skle­pu VS z peł­nym asor­ty­men­tem, któ­re odbę­dzie się 30 Sierp­nia b.r. w CH Arka­dia w War­sza­wie.   Zachę­ca­my…

Diligent X TFH Koncept

Zapra­sza­my na wyda­rze­nie DILIGENT X TFH Kon­cept, któ­re odbę­dzie się 18 sierp­nia (pią­tek) o godz. 19:00. Pod­czas even­tu będzie­cie mogli oglą­dać kolek­cję Black Cha­in w…

Bershka – BACK TO SCHOOL

Powrót do szko­ły (powrót do rze­czy­wi­sto­ści) to świet­na wymów­ka, by znów zoba­czyć się ze zna­jo­my­mi i zerwać z mono­to­nią. Po pierw­sze, łam regu­ły, prze­rzuć się…