MUST HAVE – OKULARY ZERÓWKI

Oku­la­ry zerów­ki to zde­cy­do­wa­nie jeden z moc­niej­szy­ch tren­dów tego sezo­nu – noszą je wszy­scy, w szcze­gól­no­ści Ci, któ­rzy mają dosko­na­ły wzrok! Bo teraz oku­la­ry to…

Sportowe buty nie tylko na fitness – 7 najlepszych modeli

Cza­sy, kie­dy spor­to­we buty koja­rzy­ły się wyłącz­nie z wysił­kiem fizycz­nym już daw­no za nami. Teraz sne­aker­sy nosi­my na co dzień, nawet do bar­dzo ele­ganc­ki­ch sty­li­za­cji.…

MUST HAVE – MARYNARKA POWER SHOULDERS!

Dom mody Balen­cia­ga od kil­ku sezo­nów lan­su­je trend na moc­ne, wyraź­nie zazna­czo­ne ramio­na. Tak zwa­ne „podusz­ki”, któ­re jesz­cze do nie­daw­na koja­rzy­ły się tyl­ko z modą…

Vintage bielizna hot or not?

Moda lubi zata­czać koło. To, co kie­dyś nosi­ły nasze mamy i bab­cie praw­do­po­dob­nie skrad­nie albo już skra­dło nasze ser­ca. Żad­nej fashio­nist­ki nie powi­nien dzi­wić więc…

Ultra kobiece CHOKERY

W ubie­głym sezo­nie na dobre zdo­mi­no­wa­ły całą dotych­cza­so­wą biżu­te­rię. Poko­cha­ły je nie tyl­ko gwiaz­dy, ale i kobie­ty na całym świe­cie, a domy mody takie jak…

Top 10 trendów na wiosnę, które przetrwają dłużej niż jeden sezon!

Nie­któ­re tren­dy wycho­dzą z mody już po jed­nym kil­ku mie­sią­ca­ch, ale są i takie, w któ­re war­to zain­we­sto­wać, ponie­waż zosta­ją z nami na dłu­żej. Aby…

Musisz to mieć – czyli wiosenna lista naszej redaktor naczelnej

Gdy dzień sta­je się dłuż­szy a tem­pe­ra­tu­ra wzra­sta to znak, że nad­cho­dzi wio­sna. Pro­jek­tan­ci rów­nież nie próż­nu­ją i już znacz­nie wcze­śniej zasy­pu­ją nas pro­po­zy­cja­mi na…

Top 5 polskich marek modowych dla miłośniczek minimalizmu

Jesteś wier­na zasa­dzie „mniej zna­czy wię­cej” ? Zamia­st sza­leć na wyprze­da­ża­ch i przy­no­sić do domu kolej­ne nie­po­trzeb­ne ubra­nia woli­sz zain­we­sto­wać w ponad­cza­so­wy desi­gn oraz świet­ną…

Porządki w szafie, czyli co każda kobieta mieć powinna

Zgod­nie z filo­zo­fią „Mniej zna­czy wię­cej”, dobrze skom­ple­to­wa­na gar­de­ro­ba w sza­fie zapew­ni Ci suk­ces na każ­dym polu. Nie tyl­ko pozbę­dzie­sz się odwiecz­ne­go pro­ble­mu pod tytu­łem:…

KOLCZYKI, W KTÓRE WARTO ZAINWESTOWAĆ

Któ­ra z kobiet nie ma sła­bo­ści do pięk­ny­ch, war­to­ścio­wy­ch kol­czy­ków, sta­no­wią­cy­ch ozdo­bę twa­rzy i pod­kre­śla­ją­cy­ch jej typ uro­dy oraz fry­zu­rę? Wybór tych wła­ści­wy­ch to nie…

IT bag z wyprzedaży

  Koniec świąt wca­le nie ozna­cza koń­ca zaku­po­we­go sza­leń­stwa. Wrę­cz prze­ciw­nie, ono dopie­ro się zaczy­na! To naj­lep­sza pora, by zain­we­sto­wać w ponad­cza­so­wy doda­tek, któ­ry będzie…

Torby KARA by Sarah Law

Jeśli w swo­jej gar­de­ro­bie nie masz ani jed­nej toreb­ki KARA, naj­wyż­szy czas ją uzu­peł­nić. KARA to nowo­jor­ska mar­ka toreb powsta­ła w 2013 roku dzię­ki Sarah…

Czas rozpieszczania zmysłów

W świe­cie mody i wciąż zmie­nia­ją­cy­ch się tren­dów, nie­za­wod­na jest kla­sy­ka. Jest zawsze ele­ganc­ka i zawsze w dobrym tonie, co daje poczu­cie bez­pie­czeń­stwa. Blue jeans,…

Christmas Gift Guide: Neuf Bijoux

Marzy­cie o nie­po­wta­rzal­nej i nie­zwy­kle kobie­cej biżu­te­rii, któ­rą poko­cha­ły pol­skie gwiaz­dy? Jeśli jesz­cze nie sły­sze­li­ście o mar­ce Neuf Bijo­ux, któ­ra powsta­ła czte­ry lata temu wła­śnie…

WISHBONE JESIEŃ – ZIMA 2016

Wnę­trza kli­ma­tycz­ne­go miesz­ka­nia w wiel­ko­miej­skim sty­lu to tło naj­now­szej sesji wize­run­ko­wej Wish­bo­ne. Mini­ma­li­stycz­na mar­ka biżu­te­rii jak zawsze zaska­ku­je wyczu­ciem sma­ku i wpi­su­je się z nowo­ścia­mi…

Bielizna – idealny prezent pod choinkę

Mała rze­cz, a cie­szy – czy ist­nie­je lep­szy spo­sób, by spra­wić uko­cha­nej oso­bie rado­ść i w pre­zen­cie pod cho­in­kę poda­ro­wać jej kom­plet ulu­bio­nej bie­li­zny? Zmy­sło­wa…