Modna torba, którą zabierzesz ze sobą do… szkoły i pracy!

Uko­cha­na przez wszyst­ki­ch pora roku dobie­ga koń­ca. Czas poże­gnać się z wiel­ki­mi pla­żo­wy­mi tor­ba­mi, odło­żyć na pół­kę olej­ki do opa­la­nia i powo­li wra­cać do rze­czy­wi­sto­ści…

Szykowna kolekcja okularów przeciwsłonecznych OFF WHITE c/o VIRGIL ABLOH x WARBY PARKER

  Vir­gil Abloh, pro­jek­tant Off-White, archi­tekt oraz dyrek­tor kre­atyw­ny to praw­dzi­wy czło­wiek renesansu- w cią­gu ostat­ni­ch czte­rech lat swo­ją wie­dzę i doświad­cze­nie prze­kuł w suk­ces…

Muuñ- najgorętsze torby lata

  Wikli­no­we kosze i tor­by koja­rzy­ły Wam się dotych­czas wyłącz­nie z bez­tro­ski­mi, siel­ski­mi waka­cja­mi na wsi bądź nad morzem? W tym sezo­nie z pew­no­ścią zmie­ni­cie…

Biżuteryjne akcesoria Jennifer Behr w atelier Gosi Baczyńskiej

Ate­lier Gosi Baczyń­skiej na Flo­riań­skiej 6 to wyjąt­ko­we miej­sce. Wyra­fi­no­wa­ne, wypeł­nio­ne obiek­ta­mi z pogra­ni­cza sztu­ki i mody. Moż­na tam nie tyl­ko podzi­wiać pięk­nie wyeks­po­no­wa­ne ubra­nia…

Must have sezonu: gdzie upolować wiązane sukienki?

Przy­szło lato a w raz z nim gorą­ce tem­pe­ra­tu­ry. W tym sezo­nie pro­jek­tan­ci posta­wi­li na naszą wygo­dę i lan­su­ją prze­wiew­ne i lek­kie sukien­ki. Gdzie zna­leźć…

SALE LIST – trzynaście propozycji od VERS-24

Lato to przede wszyst­kim czas bło­gie­go odpo­czyn­ku, pla­żo­wa­nia i rese­tu od codzien­no­ści. Począ­tek sezo­nu urlo­po­we­go to cią­głe dyle­ma­ty, kom­ple­to­wa­nie let­niej gar­de­ro­by i pro­ble­my zwią­za­ne głów­nie…

NOWA ERA KOBIECEJ SYLWETKI – PEŁNE PIERSI, WĄSKA TALIA

Po boomie na mega kobie­ce syl­wet­ki oraz ponęt­ne kształ­ty rodem z lat 50’ 60’ XX wie­ku (współ­cze­śnie Scar­lett Johans­son, Penélo­pe Cruz), nastę­pu­je moda na figu­rę…

MISECZKA LEKKA JAK PIÓRKO – SPACER!

Czy sły­sza­ły­ście kie­dy­kol­wiek o misecz­ce biu­sto­no­sza lek­kiej jak piór­ko? Czy w ogó­le zwra­ca­ły­ście na to uwa­gę? Rodzaj misecz­ki biu­sto­no­sza odgry­wa nie­ba­ga­tel­ną rolę w pro­fi­lo­wa­niu biu­stu,…

Baserange – kontrowersyjna bielizna na przekór stereotypom

Sek­sow­ne koron­ki, szwy, strin­gi, push-upy- chęt­nie je wkła­da­my szcze­gól­nie dla­te­go, że doda­ją nam pew­no­ści sie­bie, a jak powszech­nie wia­do­mo, to co pod ubra­niem jest rów­nie…

(BRA)MISECZKA POD LUPĄ

 Wybie­ra­sz się na zaku­py po wygod­ny biu­sto­no­sz dzien­ny i kostium kąpie­lo­wy? Weź pod lupę misecz­kę! Cza­sy kie­dy to biu­sto­no­sze kupo­wa­ło się na oko „prze­mi­nę­ły z…

IPPOMARE – Take it Natural! BOS(K)O WYGODNE

GRECJA TO PRAWDZIWA KOLEBKA SANDAŁÓW!  JUŻ GRECCY BOGOWIE CHODZILI W NICH PO OLIMPIE, WIEDZĄC, ŻE SĄ BOS(K)O WYGODNE. KTÓŻ WIĘC MOŻE ZNAĆ SIĘ LEPIEJ NA…

Jaki kostium kąpielowy spakować do podróżnej walizki?

Lato zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi, a wraz z nim poja­wia się pyta­nie: „Jaki kostium kąpie­lo­wy spa­ku­ję do podróż­nej waliz­ki?”. Pod wzglę­dem moż­li­wo­ści wybo­ru jeste­śmy szczę­ścia­ra­mi.…

Kurtka jeansowa – must have tej wiosny

Kurt­ka jean­so­wa jest jed­nym z tych ele­men­tów gar­de­ro­by, któ­re powin­ny zna­leźć się w każ­dej kobie­cej sza­fie. Jest wygod­na, ide­al­na na wio­sen­ne tem­pe­ra­tu­ry a przy tym…

MUST HAVE – pleciona torba, znajdź model idealny dla siebie

Każ­da z nas cho­ciaż raz w życiu marzy­ła o tym aby być pary­żan­ką. Cho­ciaż raz inspi­ro­wa­ła się zdję­cia­mi Fran­cu­zek i podzi­wia­ła styl Jane Bir­kin, iko­ny…

Jak wybrać ten, idealny zegarek?

Zegar­ki nie słu­żą już wyłącz­nie poka­zy­wa­niu cza­su. To nie­od­łącz­ny ele­ment sty­li­za­cji dzię­ki, któ­re­mu pod­kre­ślić może­my swój ide­al­ny styl i dodat­ko­wo zazna­czyć swój sto­su­nek do obo­wią­zu­ją­cy­ch…

Must have – kostiumy, które musisz mieć

Kie­dy Jes­si­ca Mer­ce­des na swo­im Snap­cha­cie ogło­si­ła, że zakła­da wła­sną mar­kę kostiu­mów kąpie­lo­wy­ch na por­ta­la­ch spo­łecz­no­ścio­wy­ch zawrza­ło. „Moiess”, bo tak wła­śnie nazwa­ła fir­mę, w krót­kim…