Nowa kolekcja CARDIO BUNNY Wild Birds – poczuj się jak niezwykły, kolorowy ptak

Czy ist­nie­ją pięk­niej­sze stwo­rze­nia niż raj­skie pta­ki? Są zja­wi­sko­we, dzi­kie  i baj­ko­wo upie­rzo­ne. To wła­śnie one są inspi­ra­cją nowej, jesien­nej kolek­cji Wild Birds. Cudow­ron­ki, tak…

NOWA ERA KOBIECEJ SYLWETKI – PEŁNE PIERSI, WĄSKA TALIA

Po boomie na mega kobie­ce syl­wet­ki oraz ponęt­ne kształ­ty rodem z lat 50’ 60’ XX wie­ku (współ­cze­śnie Scar­lett Johans­son, Penélo­pe Cruz), nastę­pu­je moda na figu­rę…

Magdalena Frackowiak Jewerly

Pięk­na, natu­ral­na sło­wiań­ska uro­da i deli­kat­no­ść – Mag­da­le­na Frąc­ko­wiak, jed­na z naj­po­pu­lar­niej­szy­ch pol­ski­ch top mode­lek, w świe­cie mody odnio­sła nie­kwe­stio­no­wa­ny suk­ces. Cho­dzi­ła w poka­za­ch m.in.…

MOYE PREMIUM BESPOKE

Dba­jąc o naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cy­ch klien­tów, mar­ka MOYE wpro­wa­dza nie­zwy­kłe nowo­ści. Zmy­sło­wo otu­la­ją­ce cia­ło jedwa­bie, zysku­ją jesz­cze bar­dziej intym­ny cha­rak­ter. Nowa ofer­ta BESPOKE obej­mu­je ręcz­nie malo­wa­ny…

GRAND BAZAR – Targi mody 24 czerwca 2017 r.

    Lada moment zaczną się waka­cje i sezon festi­wa­lo­wy. Czy Wasza gar­de­ro­ba jest na to goto­wa? Jeśli jesz­cze nie przy­go­to­wa­li­ście się do wyso­ki­ch tem­pe­ra­tur…

Chiara Ferragni zaprojektuje kostiumy do nowej edycji Intimissimi on Ice 2017: „A Legend of Beauty”

Od naj­więk­szy­ch plat­form spo­łecz­no­ścio­wy­ch po mię­dzy­na­ro­do­wej sła­wy i naj­bar­dziej wido­wi­sko­wy amfi­te­atr – Chia­ra Fer­ra­gni zosta­ła pro­jek­tant­ką kostiu­mów do tego­rocz­ne­go spek­ta­klu “A Legend of Beau­ty”, czy­li…

Lato 2017, jakich trendów powinnaś unikać?

Do waka­cji zosta­ło już tak mało cza­su, że to już naj­wyż­szy moment aby zacząć przy­go­to­wy­wać swo­ją let­nią gar­de­ro­bę. Spe­cjal­nie dla czy­tel­ni­czek Vers-24 opra­co­wa­ły­śmy listę ciu­chów…

Jakie ubrania sprawią, że będziesz wyglądała szczupło?

Każ­da z nas, szcze­gól­nie latem, pra­gnie wyglą­dać szczu­pło i zgrab­nie. Cza­sa­mi jed­nak nie wie­sz jak ubrać się w taki spo­sób aby zakryć swo­je nie­do­sko­na­ło­ści i…

5 fotografów street style, których warto znać

Nie jest tajem­ni­cą, że z roku na rok stre­et sty­le ma coraz więk­szy wpływ na sze­ro­ko rozu­mia­ną modę. To co zało­żą na sie­bie model­ki na…

Demna Gvasalia – nazwisko, które musisz znać w 2017 roku

  Jeśli jesz­cze o nim nie sły­sze­li­ście, czas nad­ro­bić zale­gło­ści, gdyż w 2017 roku nazwi­sko Gva­sa­lia po pro­stu trze­ba znać. Jest on obec­nie jed­ną z…

Kto inspiruje na Instagramie

Insta­gram to nie­skoń­czo­ne źró­dło inspi­ra­cji. Jed­nak nie­któ­re pro­fi­le wyróż­nia­ją się ory­gi­nal­ną este­ty­ką zdjęć, spój­no­ścią czy oso­bo­wo­ścią ich wła­ści­cie­la, któ­ra przy­cią­ga kolej­ny­ch obser­wa­to­rów. Zobacz­cie nasz prze­gląd…

Co założyć, aby wyjątkowo wyglądać na weselu

Sezon ślub­ny powo­li się roz­po­czy­na. Jak co roku, sta­nie­sz zapew­ne przed dyle­ma­tem co zało­żyć na sie­bie tego szcze­gól­ne­go dnia. Faso­nów i moż­li­wo­ści jest napraw­dę dużo,…

MISECZKA LEKKA JAK PIÓRKO – SPACER!

Czy sły­sza­ły­ście kie­dy­kol­wiek o misecz­ce biu­sto­no­sza lek­kiej jak piór­ko? Czy w ogó­le zwra­ca­ły­ście na to uwa­gę? Rodzaj misecz­ki biu­sto­no­sza odgry­wa nie­ba­ga­tel­ną rolę w pro­fi­lo­wa­niu biu­stu,…

Baserange – kontrowersyjna bielizna na przekór stereotypom

Sek­sow­ne koron­ki, szwy, strin­gi, push-upy- chęt­nie je wkła­da­my szcze­gól­nie dla­te­go, że doda­ją nam pew­no­ści sie­bie, a jak powszech­nie wia­do­mo, to co pod ubra­niem jest rów­nie…

Personalizacja, czyli zaskakująca strategia Louis Vuitton

Jed­na z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­ny­ch marek na świe­cie, syno­nim luk­su­su, fran­cu­ski dom mody Louis Vuit­ton posta­no­wił wyj­ść na prze­ciw ocze­ki­wa­niom swo­ich klientów- wła­śnie wpro­wa­dził rewo­lu­cyj­ne roz­wią­za­nie…

(BRA)MISECZKA POD LUPĄ

 Wybie­ra­sz się na zaku­py po wygod­ny biu­sto­no­sz dzien­ny i kostium kąpie­lo­wy? Weź pod lupę misecz­kę! Cza­sy kie­dy to biu­sto­no­sze kupo­wa­ło się na oko „prze­mi­nę­ły z…

Kampania Balenciaga Jesień 2017

Kto jak kto, ale Dem­na Gva­sa­lia lubi zaska­ki­wać i wszyst­ko robić na prze­kór – to dla­te­go w swo­jej trze­ciej, naj­now­szej kam­pa­nii domu mody Balen­cia­ga pole­cił…

ALEXACHUNG

Pre­zen­ter­ka, muza pro­jek­tan­tów, naczel­na it-girl Wiel­kiej Bry­ta­nii i iko­na sty­lu wła­śnie wypu­ści­ła na świa­tło dzien­ne swo­je dziecko- pierw­szą kolek­cję mar­ki ALEXACHUNG, któ­ra jest już dostęp­na…

IPPOMARE – Take it Natural! BOS(K)O WYGODNE

GRECJA TO PRAWDZIWA KOLEBKA SANDAŁÓW!  JUŻ GRECCY BOGOWIE CHODZILI W NICH PO OLIMPIE, WIEDZĄC, ŻE SĄ BOS(K)O WYGODNE. KTÓŻ WIĘC MOŻE ZNAĆ SIĘ LEPIEJ NA…

Shopping last minute: co będziemy nosić latem?

Lato jak zawsze przy­cho­dzi do nas nie­spo­dzie­wa­nie. Nagle zaczy­na robić się cie­pło a my w pośpie­chu wyj­mu­je­my z sza­fy zimo­we kurt­ki, a na ich miej­sce…

Zoom on: Emma Watson

Zazwy­czaj dzie­cię­ce gwiaz­dy nie osią­ga­ją takie­go suk­ce­su jak ona. Zazwy­czaj zosta­ją zapo­mnia­ne, lub ich cała karie­ra zdo­mi­no­wa­na jest wła­śnie przez tę jed­ną rolę, od któ­rej…

COS Jesień/Zima 2017

Kolek­cja tego sezo­nu podą­ża dwo­ma tro­pa­mi: roz­wa­ża­niem nad nowy­mi pro­por­cja­mi i lek­kim kra­wiec­twem inspi­ro­wa­nym archi­tek­tu­rą jak i eks­pe­ry­men­ta­mi z geo­me­trycz­ny­mi dra­po­wa­nia­mi mię­si­sty­ch tka­nin. Kolek­cja dam­ska…

NIKE BEAUTIFUL X ‒ KOLEKCJA ZAINSPIROWANA PASJĄ, ZWYCIĘSTWAMI ORAZ SILNĄ WOLĄ ELAINE THOMPSON

Zeszłe­go lata, Ela­ine Thomp­son zgar­nę­ła w Rio dwa zło­te krąż­ki w sprin­cie na 100 i 200 metrów i tym samym sta­ła się pierw­szą kobie­tą od…

45 LAT NIKE CORTEZ W ŚWIECIE SPORTU, STYLU I KULTURY

Model Nike Cor­tez, któ­ry ofi­cjal­nie poja­wił się na ryn­ku w 1972 roku, łączy w sobie wie­le ele­men­tów: to ide­al­ny przy­kład deter­mi­na­cji współ­za­ło­ży­cie­la Nike Bil­la Bower­ma­na w two­rze­niu coraz dosko­nal­sze­go…

HOT TREND – Ubrania w kropki

Ich przy­go­da z modą zaczę­ła się już daw­no temu. Ubra­nia w krop­ki bo o nich wła­śnie mowa, na tego­rocz­ny­ch Fashion Weeka­ch poja­wi­ły się nie­mal w…

10 sposobów na szerokie spodnie

I wresz­cie przy­szła wio­sna! Ze swo­jej codzien­nej gar­de­ro­by moż­na wyrzu­cić już cięż­kie zimo­we ubra­nia i… okle­pa­ne rur­ki. W tym sezo­nie ich miej­sce zaj­mu­ją bowiem sze­ro­kie…

TK Maxx i Michał Szulc łączą siły, by pomóc dzieciom z AKADEMII PRZYSZŁOŚCI

TK Maxx po raz kolej­ny świę­tu­je Dzień Dziec­ka z AKADEMIĄ PRZYSZŁOŚCI – sio­strza­nym pro­gra­mem SZLACHETNEJ PACZKI, pro­wa­dzo­nym przez Sto­wa­rzy­sze­nie WIOSNA. W tym roku, by pomóc…

Sophia Amuroso – pierwsza „GIRLBOSS” internetowego biznesu

  Sophia Amu­ro­so, zało­ży­ciel­ka słyn­ne­go ser­wi­su e-commerce Nasty Gal, od lat nie­prze­rwa­nie jest jed­ną z naj­czę­ściej wspo­mi­na­ny­ch osób z bran­ży modo­wej. Gdy wyda­wa­ło się, że…

Najmodniejsze okulary przeciwsłoneczne na sezon wiosna/lato 2017

Szu­ka­sz ide­al­ny­ch oku­la­rów prze­ciw­sło­necz­ny­ch? Zoba­cz nasz prze­gląd tren­dów na wiosnę/lato 2017. Kolo­ro­we avia­tor­ki Kocha­sz modę rodem z lat 90.? Koniecz­nie spraw sobie w tym sezo­nie…

Dzień mamy – podpowiadamy jak ubrać się w ten szczególny czas

Dzień mamy nie jest tyl­ko świę­tem, w któ­rym mówi­my naszym mamom jak bar­dzo są dla nas waż­ne. Jest to rów­nież świet­na oka­zja, aby spę­dzić razem…

Jaki kostium kąpielowy spakować do podróżnej walizki?

Lato zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi, a wraz z nim poja­wia się pyta­nie: „Jaki kostium kąpie­lo­wy spa­ku­ję do podróż­nej waliz­ki?”. Pod wzglę­dem moż­li­wo­ści wybo­ru jeste­śmy szczę­ścia­ra­mi.…

Kurtka jeansowa – must have tej wiosny

Kurt­ka jean­so­wa jest jed­nym z tych ele­men­tów gar­de­ro­by, któ­re powin­ny zna­leźć się w każ­dej kobie­cej sza­fie. Jest wygod­na, ide­al­na na wio­sen­ne tem­pe­ra­tu­ry a przy tym…

Zakupy na Instagramie – gdzie kupować Vintage rzeczy?

Pew­nie nie raz zasta­na­wia­łaś się gdzie kupić dobre jako­ścio­wo, cie­ka­we i nie­znisz­czo­ne rze­czy w sty­lu vin­ta­ge. Cho­ciaż ofert jest coraz wię­cej, a skle­py z taką…

Koncern LVMH rośnie w siłę

  Zna­ny na całym świe­cie, naj­więk­szy fran­cu­ski kon­cern LVMH (Louis Vuit­ton Moët Hen­nes­sy) z sie­dzi­bą w Pary­żu, jest jed­nym z naj­więk­szy­ch pro­du­cen­tów pro­duk­tów luk­su­so­wy­ch, w…

Wejdź do świata SZALONYCH MOŻLIWOŚCI z nową kampanią marki TK Maxx

 “Dla­cze­go war­to robić zaku­py w TK Maxx?” Na to pyta­nie znaj­dzie­my odpo­wie­dź w naj­now­szej, nie­co prze­wrot­nej odsło­nie kam­pa­ni wize­run­ko­wej “Sza­lo­ne Moż­li­wo­ści”, któ­ra cele­bru­je naj­lep­sze cechy…

Krótka historia gorsetu i gdzie znaleźć ten idealny

Cho­ciaż tytuł wska­zu­je na rze­cz prze­ciw­ną, histo­ria gor­se­tu wca­le nie jest krót­ka. Nie jest rów­nież sta­ła. Gor­set zmie­niał się bowiem przez kolej­ne epo­ki, aby w…

Kampania Bodymaps na wiosnę/lato 2017

  Pol­ska mar­ka kostiu­mów kąpie­lo­wy­ch, Body­maps, wra­ca z nową kam­pa­nią na wiosnę/lato 2017. Pro­jek­ty Ewy Step­now­skej, zało­ży­ciel­ki mar­ki, od same­go począt­ku zachwy­ca­ją ponad­cza­so­wym mini­ma­li­zmem i…

URODZINOWA KOLEKCJA LOUS. RETROSPECTIVE.

Mar­ka LOUS obcho­dzi w tym roku swo­je pią­te uro­dzi­ny! Z tej oka­zji przy­go­to­wa­ła kolek­cję RETROSPECTIVE, któ­ra pod­su­mo­wu­je wszyst­kie jej dotych­cza­so­we pro­jek­ty, ulu­bio­ne mode­le, kolo­ry i…

TREND SS17: BODY

Moda zmie­nia się z sezo­nu na sezon, a on wciąż utrzy­mu­je się na topie: zdro­wy tryb życia. Wszy­scy chce­my być fit, a z takie­go tren­du…

GRAND BAZAR Targi mody/ 13 maja 2017 r.

Wszyst­kie wiosenno-letnie tren­dy w jed­nym miej­scu? Tak to jest moż­li­we. Już 13 maja będzie­cie mogli zro­bić zaku­py i zapo­znać się naj­now­szy­mi kolek­cja­mi pol­ski­ch i zagra­nicz­ny­ch…

Biżuteryjny zielnik od ORSKA

ORSKA zapro­jek­to­wa­ła swój dłu­go­wiecz­ny ziel­nik. Ma tę prze­wa­gę nad tra­dy­cyj­nym, że nie musi być podzi­wia­ny jedy­nie na kar­ta­ch książ­ki, roz­dzie­lo­ny­ch per­ga­mi­nem. Moż­na nim ozdo­bić wła­sne…

MUST HAVE – pleciona torba, znajdź model idealny dla siebie

Każ­da z nas cho­ciaż raz w życiu marzy­ła o tym aby być pary­żan­ką. Cho­ciaż raz inspi­ro­wa­ła się zdję­cia­mi Fran­cu­zek i podzi­wia­ła styl Jane Bir­kin, iko­ny…

Konferencja Polish Luxury Market Summit – zbliża się druga edycja

24 maja 2017 roku odbę­dzie się dru­ga już edy­cja uni­ka­to­we­go na pol­skim ryn­ku wyda­rze­nia Poli­sh Luxu­ry Mar­ket Sum­mit. Tym razem kon­fe­ren­cja jest poświę­co­na przy­szło­ści bran­ży…

Jak wybrać ten, idealny zegarek?

Zegar­ki nie słu­żą już wyłącz­nie poka­zy­wa­niu cza­su. To nie­od­łącz­ny ele­ment sty­li­za­cji dzię­ki, któ­re­mu pod­kre­ślić może­my swój ide­al­ny styl i dodat­ko­wo zazna­czyć swój sto­su­nek do obo­wią­zu­ją­cy­ch…

TREND SS17: SUKIENKA

Nie ma na świe­cie kobie­ty, któ­ra nie ma jej w swo­jej sza­fie. I nie ma takiej, któ­ra nie wło­ży­ła­by jej szcze­gól­nie w cie­płe, sło­necz­ne, let­nie…

LUI STORE – nowe miejsce na mapie Warszawy

Na mapie War­sza­wy poja­wi­ło się nowe miej­sce! Przy ul. Moko­tow­skiej 26 powstał con­cept, któ­ry defi­niu­je moda, wysma­ko­wa­ne wnę­trze i nie­ba­nal­ne poczu­cie este­ty­ki. Jest to dosko­na­ły…

Edward Enninful nowym redaktorem Brytyjskiego „Vogue” – ZOOM ON

Kie­dy w stycz­niu bie­żą­ce­go roku Ale­xan­dra Schul­man ogło­si­ła, że po 25 lata­ch roz­sta­je się z Bry­tyj­ską edy­cją „Vogue” w świe­cie mody zawrza­ło. Od tego cza­su…

adidas Originals = PHARRELL WILLIAMS Tennis Hu Icons

Kola­bo­ra­cja z Phar­rel­lem Wil­liam­sem to już sta­ły ele­ment kolek­cji adi­das Ori­gi­nals. Tym razem ame­ry­kań­ski woka­li­sta, zna­ny mię­dzy inny­mi z mło­dzień­cze­go luzu i ory­gi­nal­ne­go sty­lu, zain­spi­ro­wał…

Must have – kostiumy, które musisz mieć

Kie­dy Jes­si­ca Mer­ce­des na swo­im Snap­cha­cie ogło­si­ła, że zakła­da wła­sną mar­kę kostiu­mów kąpie­lo­wy­ch na por­ta­la­ch spo­łecz­no­ścio­wy­ch zawrza­ło. „Moiess”, bo tak wła­śnie nazwa­ła fir­mę, w krót­kim…

IT-BAGS WIOSNA 2017

Wio­sna to czas na zmia­ny i eksperymenty- dosko­na­le wie­dzą o tym pro­jek­tan­ci, pro­po­nu­jąc nam w tym sezo­nie zwrot o 180 stop­ni: zamia­st stan­dar­do­wy­ch i kul­to­wy­ch…