Kampania COS Casual – Swim – Part

Zna­na z pro­sto­ty i mini­ma­li­zmu, szwedz­ka mar­ka COS opró­cz oszczęd­ny­ch w for­mie ubrań i bie­li­zny od nie­daw­na posze­rzy­ła swój asor­ty­ment tak­że o stro­je kąpie­lo­we. Naj­now­sza…

Duże kolczyki na wiosnę. Jak wybrać te idealne dla Ciebie?

Wio­sna to dosko­na­ły moment, żeby odświe­żyć gar­de­ro­bę oraz zacząć eks­pe­ry­men­ty ze swo­im wize­run­kiem. Odłóż na antre­so­lę małą biżu­te­rie, zre­zy­gnuj z gru­by­ch swe­trów i zde­cy­duj się…

ZOOM ON: Nannacay

Nie­ba­nal­ne, kolo­ro­we, potrak­to­wa­ne tro­chę z przy­mru­że­niem oka: takie są toreb­ki Nan­na­cay, któ­re poko­cha­li już m.in Pan­do­ra Sykes i Man Repel­ler, a wkrót­ce sta­ną się abso­lut­nym…

Trendy wiosna-lato 2017: Czas na kolor!

Zapo­mnij o jakich­kol­wiek zasa­da­ch: jeśli do tej pory myśle­li­ście, że w kwe­stii dobo­ru kolo­rów nale­ży ich prze­strze­gać, poko­cha­cie pro­po­zy­cje pro­jek­tan­tów na sezon wiosna- lato 2017:…

SŁOWNIK POJĘĆ MODOWYCH

Język mody nie zawsze jest pro­sty. Ist­nie­ją okre­śle­nia nad któ­ry­mi zasta­na­wia­ją się nawet oso­by, któ­re w modzie prze­pra­co­wa­ły spo­rą czę­ść swo­je­go życia. Spe­cjal­nie dla Was…

Letnie podróże z Intimissimi

Kolej­na odsło­na nowej kolek­cji wło­skiej mar­ki na sezon SS17. DZIKA SARDYNIA Inti­mis­si­mi powra­ca z kolek­cją inspi­ro­wa­ną suro­wym kra­jo­bra­zem Sar­dy­nii, cie­płem lata, zie­mią muśnię­tą słoń­cem, natu­ral­ny­mi odcie­nia­mi skał…

Szlachetny błękit i złote dodatki w kolekcji Badura Icons projektu Anety Kręglickiej

11 kwiet­nia w Redu­cie Ban­ku Pol­skie­go w War­sza­wie odby­ła się ofi­cjal­na pre­mie­ra dru­giej już kolek­cji zapro­jek­to­wa­nej przez amba­sa­dor­kę mar­ki Badu­ra, Ane­tę Krę­glic­ką. Opró­cz gwiaz­dy wie­czo­ru,…

ZOOM ON: NAKED BRUCE

Leg­gin­sy z lycry do tej pory koja­rzy­ły się jedy­nie z siłow­nią. Ich obli­cze odmie­ni­ła pocho­dzą­ca z Litwy Moni­ka Vait­kie­ne, któ­ra w 2013 zało­ży­ła mar­kę Naked…

Business talks fashion #online

W przy­szłym tygo­dniu rusza trze­cia edy­cja Busi­ness Talks Fashion orga­ni­zo­wa­ne­go przez Fashion Mana­ge­ment Club, a VERS24 jest jed­nym z patro­nów pro­jek­tu. Tego­rocz­na odsło­na zosta­ła w…

Poznajcie nową it-bag Chanel: „Gabrielle”

Kul­to­wy model Cha­nel 2.55 czy Boy to tor­by, któ­re na sta­łe zapi­sa­ły się w histo­rii mody. Są nie tyl­ko przed­mio­tem pożą­da­nia kobiet na całym świe­cie,…

MUST HAVE – OKULARY ZERÓWKI

Oku­la­ry zerów­ki to zde­cy­do­wa­nie jeden z moc­niej­szy­ch tren­dów tego sezo­nu – noszą je wszy­scy, w szcze­gól­no­ści Ci, któ­rzy mają dosko­na­ły wzrok! Bo teraz oku­la­ry to…

ZOOM ON: Lucy Williams – Fashion Me Now

Jej zna­kiem roz­po­znaw­czym są pro­ste sty­li­za­cje i luź­no roz­pusz­czo­ne wło­sy. Czę­sto zakła­da gru­be weł­nia­ne swe­try, skó­rza­ne kurt­ki i cha­rak­te­ry­stycz­ne dłu­gie płasz­cze. Wycho­wy­wa­ła się na wsi,…

Lekkość i minimalizm w nowoczesnym wydaniu – wiosenne spotkanie z marką Swatch

W czwar­tek 6-go kwiet­nia w kame­ral­nym wnę­trzu kon­cep­tu Odet­te w War­sza­wie odbył się press day mar­ki Swat­ch. Pod­czas spo­tka­nia zapre­zen­to­wa­ne zosta­ły zegar­ki z naj­now­szej kolek­cji…

TRENDY WIOSNA/LATO 2017: HAFTY

Ubra­nia i dodat­ki z hafta­mi były mod­ne już jesie­nią, ale dopie­ro w tym sezo­nie tak sze­ro­ko opa­no­wa­ły poka­zy naj­słyn­niej­szy­ch domów mody, sie­ciów­ki oraz uli­ce. To…

Champion, a Ty czego nie wiesz o marce? 10 punkt Cie zaskoczy!

  Zaczę­ło się nie­win­nie, kie­dy to dwój­ka bra­ci z Roche­ster w sta­nie Nowy York posta­no­wi­ło roz­krę­cić wła­sny biz­nes. Nikt w 1919 roku nie myślał, że…

NYMPH – najnowsza kolekcja swimwear God Save Queens

Naj­now­sza kolek­cja swim­we­ar God Save Queens skła­da się z dwóch prze­ciw­staw­ny­ch biegunów, których wspólnym sło­wem klu­cz jest bły­sk. Jak się oka­zu­je, może on mieć różne…

GRAND BAZAR Targi mody/ 8 kwietnia 2017 r.

Wio­sna ofi­cjal­nie zawi­ta­ła do War­sza­wy – słoń­ce świe­ci coraz moc­niej, a dni są coraz dłuż­sze. To naj­wyż­szy czas na zaku­py na nowy sezon i odświe­że­nie…

Wspólna kolekcja TOMS & Other Stories „One for One”

”Mar­ki TOMS i & Other Sto­ries są stwo­rzo­ne dla sie­bie! Ich wspól­na kolek­cja ma nie­zwy­kłą natu­ral­no­ść i pro­sto­tę, któ­ra tak dobrze wpi­su­je się w atmos­fe­rę…

Sportowe buty nie tylko na fitness – 7 najlepszych modeli

Cza­sy, kie­dy spor­to­we buty koja­rzy­ły się wyłącz­nie z wysił­kiem fizycz­nym już daw­no za nami. Teraz sne­aker­sy nosi­my na co dzień, nawet do bar­dzo ele­ganc­ki­ch sty­li­za­cji.…

MUST HAVE – MARYNARKA POWER SHOULDERS!

Dom mody Balen­cia­ga od kil­ku sezo­nów lan­su­je trend na moc­ne, wyraź­nie zazna­czo­ne ramio­na. Tak zwa­ne „podusz­ki”, któ­re jesz­cze do nie­daw­na koja­rzy­ły się tyl­ko z modą…

Wiosna w barwach jesieni/Etam wiosna 2017

Nie­oczy­wi­ste, paste­lo­we odcie­nie, głę­bo­kie dekol­ty, trans­pa­rent­ne tka­ni­ny i koron­ki to naj­go­ręt­sze, modo­we tren­dy nad­cho­dzą­ce­go sezo­nu. Zmy­sło­wy, ory­gi­nal­ny i wyra­fi­no­wa­ny – taki styl będzie rzą­dził wio­sną…

H&M przedstawia nową markę ARKET

H&M, skan­dy­naw­ski gigant sie­ci odzie­żo­wej nie zamie­rza zwal­niać tem­pa i wpro­wa­dza na rynek zupeł­nie nową mar­kę – poznaj­cie Arket!  Znaj­dzie­my w nim nie tyl­ko pro­duk­ty wła­sne,…

30-lecie Nike Air Max

Wszyst­ko zaczę­ło się pod koniec lat 80 dwu­dzie­ste­go wie­ku, kie­dy to 26 mar­ca powstał pierw­szy model butów Nike z widocz­ną gazo­wą podusz­ką będą­cy efek­tem licz­ny­ch…

Minimalizm is my favourite sin”

  Dobre tka­ni­ny. Świet­ne kro­je i przy­jem­no­ść nosze­nia. Łatwo­ść łącze­nia i jako­ść, któ­ra słu­ży przez dłu­gie lata. Tak w paru sło­wa­ch może­my opi­sać mini­ma­li­zm, któ­ry…

AURORA Collection by MOYE

Ete­rycz­na, deli­kat­na i sen­su­al­na – AURORA, naj­now­sza kolek­cja mar­ki MOYE two­rzą­cej naj­bar­dziej eks­klu­zyw­ne ubra­nia home­we­ar, tyl­ko zachę­ca do kolej­ny­ch leni­wy­ch poran­ków spę­dzo­ny­ch w łóż­ku. Uwiel­bia­na…

Oysho Beachwear wiosna-lato 2017

Zwiew­ne mate­ria­ły, mini­ma­li­zm, kla­sycz­ne kro­je – tak w kil­ku sło­wa­ch moż­na opi­sać nową kolek­cję odzie­ży pla­żo­wej Oysho. Look­bo­ok zre­ali­zo­wa­no nad Atlan­ty­kiem, na jed­nej z wul­ka­nicz­ny­ch wysp.…

CHYLAK kampania wiosna-lato 2017

Zofia Chy­lak to pro­jek­tant­ka zna­na ze swo­je­go zami­ło­wa­nia do mini­ma­li­zmu. W naj­now­szej i jak­że uwo­dzą­cej kam­pa­nii nie odcho­dzi od ducha pro­wa­dzo­nej przez sie­bie mar­ki. Sto­no­wa­ne…

TRENDY NA SEZON JESIEŃ/ZIMA 2017/2018

Naj­waż­niej­sze Tygo­dnie Mody już za nami. Spe­cjal­nie dla Was redak­cja Vers-24 przy­go­to­wa­ła zesta­wie­nie tren­dów na sezon jesień/zima 2017/2018. Sprawdź­cie co będzie­my nosić już za kil­ka…

2017 ROK – COS ŚWIĘTUJE 10 ROCZNICĘ POWSTANIA

Przez ostat­nią deka­dę mar­ka COS pozo­sta­ła wier­na swo­jej filo­zo­fii; ofe­ru­jąc wyso­kiej jako­ści kolek­cje zło­żo­ne z pod­sta­wo­wy­ch ele­men­tów gar­de­ro­by, oraz na nowo zin­ter­pre­to­wa­ną kla­sy­kę, w zgo­dzie…

H&M Conscious Exclusive 2017

Moty­wem prze­wod­nim kolek­cji H&M Con­scio­us Exc­lu­si­ve 2017 są pięk­no natu­ry oraz świat zmy­słów. Wszyst­kie ubra­nia i dodat­ki zosta­ły wyko­na­ne z eko­lo­gicz­ny­ch mate­ria­łów, mię­dzy inny­mi z…

IT GIRL: JEANNE DAMAS

Jest uoso­bie­niem wszyst­kie­go co podzi­wia­my w Pary­żan­ka­ch: nie­zwy­kle sty­lo­wa, natu­ral­nie pięk­na, inte­li­gent­na i zabaw­na. Zawsze wyglą­da wspa­nia­le, two­rząc przy tym wra­że­nie, jak­by świet­ny wygląd przy­cho­dził…

Vintage bielizna hot or not?

Moda lubi zata­czać koło. To, co kie­dyś nosi­ły nasze mamy i bab­cie praw­do­po­dob­nie skrad­nie albo już skra­dło nasze ser­ca. Żad­nej fashio­nist­ki nie powi­nien dzi­wić więc…

Ultra kobiece CHOKERY

W ubie­głym sezo­nie na dobre zdo­mi­no­wa­ły całą dotych­cza­so­wą biżu­te­rię. Poko­cha­ły je nie tyl­ko gwiaz­dy, ale i kobie­ty na całym świe­cie, a domy mody takie jak…

Zoom on Mercedes Castillo

Mer­ce­des Castil­lo, hisz­pań­ska pro­jek­tant­ka, któ­rej zna­kiem roz­po­znaw­czym są pięk­nie zdo­bio­ne buty, toreb­ki, kolek­cje prêt-à-porter i akce­so­ria, całe swo­je dzie­ciń­stwo i lata mło­do­ści spę­dzi­ła w Hisz­pa­nii.…

#Dziękujemy, że jesteś sobą – House SS17

#Thank you for being you” to hasło – motyw prze­wod­ni naj­now­szej kam­pa­nii House wio­sna – lato 2017. Intry­gu­ją­cy tytuł jest zapro­sze­niem do świa­ta mło­dy­ch. Auto­rzy…

Top 10 trendów na wiosnę, które przetrwają dłużej niż jeden sezon!

Nie­któ­re tren­dy wycho­dzą z mody już po jed­nym kil­ku mie­sią­ca­ch, ale są i takie, w któ­re war­to zain­we­sto­wać, ponie­waż zosta­ją z nami na dłu­żej. Aby…

PUMA PRZEDSTAWIA NOWEGO AMBASADORA – BIG SEAN’A!

Glo­bal­na, spor­to­wa mar­ka PUMA pod­ję­ła współ­pra­cę z influ­en­ce­rem, nomi­no­wa­nym do Gram­my i mają­cym na swo­im kon­cie wie­le pla­ty­no­wy­ch płyt. Arty­sta Big Sean, został zaan­ga­żo­wa­ny do…

Polska marka z miłością – Kulta Wiosna 2017

Kolej­na świe­ża i świet­na mar­ka na pol­skim rynku- Kul­ta, któ­rej rze­czy w cało­ści pro­du­ko­wa­ne są w mały­ch pra­cow­nia­ch w Pol­sce inspi­ra­cje czer­pie ze skan­dy­naw­ski­ch ulic…

Zoom on: BOYY

Pro­jek­tan­ci Jes­se Dor­sey (Kana­dyj­czyk) i Wan­na­si­ri Kong­man spo­tka­li się w 2004 roku w Nowym Jor­ku, by dwa lata póź­niej zało­żyć mar­kę BOYY – uoso­bie­nie świe­żej, zupeł­nie…

Red velvet, czyli Givenchy jesień/zima 2017

Bez nie­go fran­cu­ski dom mody Huber­ta de Given­chy nie będzie już taki sam. Ricar­do Tisci, wło­ch, pro­jek­tant, przy­ja­ciel i ulu­bie­niec gwiazd, m.in. Bey­on­ce, Jaya-Z czy…

LeBRAND kampania wiosna-lato 2017

Pol­ska, eks­klu­zyw­na mar­ka LeBRAND zna­na z kla­sy­ki, mini­ma­li­zmu i szla­chet­ny­ch mate­ria­łów, tym razem, choć w kolek­cji nie bra­ku­je ponad­cza­so­wy­ch czer­ni, sza­ro­ści, bie­li, beży czy żywej…

BADURA ICONS – Aneta Kręglicka i Magdalena Frąckowiak w kampanii marki Badura

Już po raz dru­gi mar­ka Badu­ra przed­sta­wia wyjąt­ko­wą kam­pa­nię, w któ­rej kla­sy­ka łączy się z nowo­cze­sno­ścią, a moda z ponad­cza­so­wym sty­lem. W kam­pa­nii Badu­ra Icons…

Céline jesień-zima 2017

Pro­ste (spra­wia­ją­ce wra­że­nie cie­płe­go), beżo­we wnę­trze i drew­nia­na pod­ło­ga – tak w dwó­ch sło­wa­ch moż­na opi­sać naj­now­szy pokaz Céli­ne pod­czas pary­skie­go tygo­dnia mody. Pho­ebe Phi­lo,…

CLASS IS NOW IN SESSION: PARYSKI POKAZ KOLEKCJI FENTY UNIVERSITY PUMA BY RIHANNA NA SEASON FW 2017

6 mar­ca pod­czas wie­czor­ne­go poka­zu w pary­skiej Biblio­thèque Natio­na­le de Fran­ce, Rihan­na – Dyrek­tor Kre­atyw­na mar­ki PUMA zapre­zen­to­wa­ła zgro­ma­dzo­nej publicz­no­ści trze­cią kolek­cję Fen­ty PUMA na…

(trans)FIGURACJE wystawa prac Anny Halarewicz i ITO

Wysta­wa (trans)FIGURACJE jest efek­tem współ­pra­cy malar­ki i ilu­stra­tor­ki mody Anny Hala­re­wi­cz z Kasią Grze­lak – pro­jek­tant­ką i twór­czy­nią mar­ki odzie­żo­wej ITO. W obsza­rze mody nawią­za­ły…

Pink power – Woman’s Day

Baby pink zwia­stu­je na świat przyj­ście każ­dej dziew­czyn­ki, a rodzi­ce współ­cze­śnie sta­ra­ją się od nie­go odcho­dzić w myśl femi­ni­zmu i wszech­obec­nie panu­ją­cy­ch podzia­łów. Ale jeśli…

Kampania wizerunkowa Solar wiosna-lato 2017

Kolek­cję Solar w sezo­nie wiosna-lato 2017 pre­zen­tu­je Ali­cja Seku­ła. To pierw­sza kam­pa­nia pięk­nej model­ki dla pol­skiej mar­ki. Za zdję­cia odpo­wie­dzial­ny był Bar­tek Wie­czo­rek. Efekt? Nie­zwy­kle…

Kto rządzi w świecie mody?

O ile więk­szo­ść z nas dosko­na­le wie, że za ste­ra­mi domu mody Cha­nel, po legen­dar­nej Coco Cha­nel, stoi Karl Lager­feld, to już z tru­dem przy­cho­dzi…

TRENDY SS 2017- Bluzy oversize

  Pro­jek­tan­tów od zawsze inspi­ro­wa­ła uli­ca, jed­nak od kil­ku sezo­nów to oni (dosłow­nie!) zaczę­li dosłow­nie prze­no­sić ją na naj­waż­niej­sze poka­zy high fashion. I tak wygod­ny,…

FOREVER 21 NARESZCIE W WARSZAWIE

Legen­dar­na mar­ka odzie­żo­wa Fore­ver 21 otwie­ra trze­ci sklep w Pol­sce. Nowy salon będzie zlo­ka­li­zo­wa­ny w war­szaw­ski­ch Zło­ty­ch Tara­sa­ch. Mar­ka Fore­ver 21 powsta­ła w 1984 roku…