Jesień 2017 według Jil Sander

Kwin­te­sen­cja mini­ma­li­zmu. Ele­ganc­ka kolek­cja Ready-to-Wear Jil San­der na jesień 2017 była ostat­nią Rodol­fa Paglia­lun­ga w cią­gu jego trzy­let­niej kaden­cji w nie­miec­kim domu mody. Pro­jek­ty odzwier­cie­dla­ły…

Najlepsze ubrania dla wysokich kobiet

Jesteś wyso­ka? Chce­sz wresz­cie zacząć ubie­rać się tak, aby Twój wzro­st stał się atu­tem, a nie man­ka­men­tem? Kobie­ty mają to szczę­ście, że już same buty…

ROSA x MARTA DYKS

Naj­now­sza, limi­to­wa­na kolek­cja mar­ki to efekt współ­pra­cy wła­ści­ciel­ki i pro­jek­tant­ki Agniesz­ki Rosy z top model­ką Mar­tą Dyks. Inspi­ra­cją dla pro­jek­tan­tek stał się wyra­zi­sty styl prze­ło­mu…

BIENKOVSKA x STYLE ON JESIEŃ 2017

Ubra­nia są for­mą wyra­ża­nia sie­bie. W tym co masz na sobie ludzie znaj­du­ją wska­zów­ki na temat tego, kim jesteś.” – Marc Jacobs. Te sło­wa sta­ły…

Stylowe i ciepłe swetry – jakie wybrać?

Za oknem coraz niż­sza tem­pe­ra­tu­ra i coraz mniej słoń­ca. Nie ma co się oszu­ki­wać, cie­plej do kwiet­nia już raczej nie będzie! Dla­te­go też swo­ją sza­fę…

Przeprowadź rewolucję swojej szafy!

Zawsze chcia­łaś mieć jedy­ną w swo­im rodza­ju ramo­ne­skę z naszyw­ka­mi? Nie masz pomy­słu na to, jak nosić oversize’ową koszu­lę? Nie może­sz patrzeć na swo­je sta­re…

La Mania: AW17

  La Mania odsło­ni­ła nową kam­pa­nię pro­mu­ją­cą kolek­cję jesień/zima 2017. Przed­sta­wio­ne w niej syl­wet­ki to kon­ty­nu­acja idei MIND BLOW, zapre­zen­to­wa­nej  po raz pierw­szy pod­czas zeszło­rocz­ne­go…

NIKE AIR VAPORMAX FLYKNIT ZAPROJEKTOWANE PRZEZ JOHANNĘ SCHNEIDER

– Układ kolo­rów ma bez­po­śred­ni wpływ na to, jak czu­je­sz się w dany­ch buta­ch – mówi Johan­na Schne­ider, zna­na pro­jek­tant­ka odzie­ży oraz Senior Desi­gn Direc­tor…

Japońscy projektanci, których powinna znać każda fashionistka

Gdy pada pyta­nie o euro­pej­ski­ch i ame­ry­kań­ski­ch kre­ato­rów na świa­to­wym pozio­mie, odpo­wie­dź przy­cho­dzi bez tru­du. Nie każ­dy jed­nak wie, że ogrom­ny wkład w modę mają…

Zoom on: Thylane Blondeau

Kil­ka lat temu za spra­wą jed­nej, kon­tro­wer­syj­nej sesji we fran­cu­skim Vogue’u usły­szał o niej cały świat. Dzie­się­cio­let­nia wów­czas Thy­la­ne w moc­nym maki­ja­żu, ubra­na w jedwab­ne…

Krata – najgorętszy trend tego sezonu bez tajemnic

Na uli­cy będzie­sz  ją mijać tej jesie­ni nie raz. Mogłaś spo­tkać ją w over­si­zo­wym wyda­niu, na mary­nar­ka­ch przy­po­mi­na­ją­cy­ch te wyję­te z sza­fy chło­pa­ka czy ołów­ko­wy­ch…

Teaser Tommy x Gigi

Gigi wra­ca z nową, czwar­tą już kola­bo­ra­cją z Tom­my Hil­fi­ger. Zoba­cz nowe looki zanim poja­wią się na wybie­gu w Lon­dy­nie! Poni­żej making of z sesji…

Ubrania, które każda wielbicielka czerni powinna mieć w swojej szafie

Każ­da z nas lubi czerń. Widać to nie tyl­ko przez like’y na stro­na­ch doty­czą­cy­ch ciem­nej odzie­ży, ale rów­nież przez hasz­ta­gi na Insta­gra­mie( #black czy #blackc­lo­thes)…

Włoskie „it girls”, które warto śledzić na Instagramie

Pary­żan­ki mają spo­rą kon­ku­ren­cję. Wło­skie „it girls” to nie­zwy­kle sty­lo­we, mło­de dziew­czy­ny, któ­re kró­lu­ją na Insta­gra­mie i poka­zu­ją swo­im obser­wa­to­rom świe­że spoj­rze­nie na modę. Zobacz­cie,…

Jessica Mercedes i Ania Starmach ambasadorkami Klubu Modnych Kobiet ORSAY

Z oka­zji 20. uro­dzin w Pol­sce, ORSAY zapro­sił do Klu­bu Mod­ny­ch Kobiet wyjąt­ko­we oso­by. W pierw­szej odsło­nie kam­pa­nii w roli amba­sa­dor­ki zoba­czy­my Jes­si­cę Mer­ce­des, a w…

Modna torba, którą zabierzesz ze sobą do… szkoły i pracy!

Uko­cha­na przez wszyst­ki­ch pora roku dobie­ga koń­ca. Czas poże­gnać się z wiel­ki­mi pla­żo­wy­mi tor­ba­mi, odło­żyć na pół­kę olej­ki do opa­la­nia i powo­li wra­cać do rze­czy­wi­sto­ści…

Kasia Struss w filmowej kampanii Simple CP na jesień/zimę 2017

Zbli­ża­ją­cy się sezon jesień/zima 2017–18 przy­no­si nowe spoj­rze­nie na dam­ską modę i moc­ne odwo­ła­nie do nazwy mar­ki, któ­ra zakła­da oszczęd­no­ść for­my i szla­chet­ny mini­ma­li­zm. Two­rząc…

COS kampania Jesień-Zima 2017

Prze­peł­nio­ne duchem arty­stycz­nej wizji, wnę­trza fun­da­cji Joan Miró w Bar­ce­lo­nie, sta­no­wi­ły ide­al­ne tło dla odważ­nej kolek­cji COS dla kobiet i męż­czy­zn. „Czu­ję potrze­bę osią­ga­nia mak­sy­mal­nej…

VICTORIA’S SECRET W POLSCE! #VERS24FAVOURITES

Victoria’s Secret (VS), naj­bar­dziej gla­mo­ur mar­ka bie­li­zny na świe­cie, roz­sła­wio­na przez poja­wia­ją­ce się na jej wybie­ga­ch super­mo­del­ki takie jak Adria­na Lima, Ales­san­dra Ambro­sio czy Can­di­ce…

Warszawskie second handy – gdzie iść, żeby znaleźć prawdziwe perełki?

Cho­ciaż naj­lep­sze może­sz zna­leźć poza nią. Nie war­to jed­nak odbie­rać sobie przy­jem­no­ści szu­ka­nia ich w War­sza­wie. O czym mowa? O Second Han­da­ch, któ­re w bły­ska­wicz­nym…

ZOOM ON: Koché

Koché prze­ła­mu­je wszel­kie kon­we­nan­se balan­su­jąc gdzieś pomię­dzy modą, kul­tu­rą uli­cy i sztu­ką współ­cze­sną. Kolek­cje wytwa­rza­ne są przez naj­bar­dziej wyspe­cja­li­zo­wa­ny­ch rze­mieśl­ni­ków, w tym rze­mio­sła. Nowo­cze­sne i…

Jak ubrać mężczyznę na wesele?

Sier­pień i wrze­sień to czas, kie­dy do naszy­ch skrzy­nek przy­cho­dzi naj­wię­cej zapro­szeń na ślu­by i wese­la. Bez wąt­pie­nia więk­szo­ść z nas, sty­li­za­cje na tę oka­zję…

Karl Lagerfeld współpracuje z VANS

Jesień to bez­sprzecz­nie naj­go­ręt­szy czas w świe­cie mody. 7 wrze­śnia 2017- zapisz­cie tę datę w kalen­da­rzu, bo tego dnia efek­ty współ­pra­cy Kar­la Lager­fel­da x Vans…

Kino letnie z La Manią

Love to tytuł fil­mu Gaspa­ra Noe, na któ­re­go seans La Mania zapro­si­ła we wtor­ko­wy wie­czór do war­szaw­skie­go kina Ilu­zjon. Spo­tka­niem tym mar­ka ofi­cjal­nie otwo­rzy­ła sezon…

Jak się ubrać, a z czego zrezygnować na rozmowie o pracę?

Wysła­łaś CV. Dłu­go cze­ka­łaś na odpo­wie­dź. W koń­cu dosta­łaś upra­gnio­ny znak i zapro­sze­nie na roz­mo­wę kwa­li­fi­ka­cyj­ną. Czę­ść dro­gi masz już więc za sobą. Zanim jed­nak…

NIKE AIR MAX 97 LX “SWAROVSKI”

20 lat temu, mar­ka Nike zapre­zen­to­wa­ła model Air Max 97 – srebr­ny but zain­spi­ro­wa­ny indu­strial­ną sty­li­sty­ką rowe­rów gór­ski­ch. Spe­cjal­nie dobra­ny mate­riał zapew­niał butom efekt lśnie­nia…

Najczęściej popełniane błędy w ubiorze na ślub i wesele

Sier­pień i wrze­sień to czas, w któ­rym pla­no­wa­ne jest naj­wię­cej ślu­bów i wesel.  Jeśli w tym roku Ty rów­nież otrzy­ma­łaś zapro­sze­nie na tę wyjąt­ko­wą uro­czy­sto­ść…

VICTORIA’S SECRET opening in Poland

Anioł­ki Victoria’s Secret zapra­sza­ją na otwar­cie pierw­sze­go skle­pu VS z peł­nym asor­ty­men­tem, któ­re odbę­dzie się 30 Sierp­nia b.r. w CH Arka­dia w War­sza­wie.   Zachę­ca­my…

Diligent X TFH Koncept

Zapra­sza­my na wyda­rze­nie DILIGENT X TFH Kon­cept, któ­re odbę­dzie się 18 sierp­nia (pią­tek) o godz. 19:00. Pod­czas even­tu będzie­cie mogli oglą­dać kolek­cję Black Cha­in w…

5 trendów, które Francuzki będą nosić tej jesieni

Fran­cuz­ki na całym świe­cie sły­ną ze swo­je­go świet­ne­go sty­lu. Kom­ple­tu­jąc gar­de­ro­bę na nad­cho­dzą­cy sezon, war­to zain­spi­ro­wać się ich wybo­ra­mi. To da nam pew­no­ść, że unik­nie­my…

Bershka – BACK TO SCHOOL

Powrót do szko­ły (powrót do rze­czy­wi­sto­ści) to świet­na wymów­ka, by znów zoba­czyć się ze zna­jo­my­mi i zerwać z mono­to­nią. Po pierw­sze, łam regu­ły, prze­rzuć się…

Kolorowe lata 70 – najgorętszy trend tej jesieni

Miło­ść i wolność- hasła prze­wod­nie barw­ny­ch, kolo­ro­wy­ch lat 70, to kwin­te­sen­cja panu­ją­ce­go wów­czas sty­lu. Od momen­tu, w któ­rym do kin weszła Gorącz­ka sobot­niej nocy (1977)…

TKANINY POLECANE NA LATO

Lato to czas, kie­dy tem­pe­ra­tu­ra za oknem roz­krę­ca się na całe­go. War­to więc przy­go­to­wać się na zmia­ny w gar­de­ro­bie i wypo­sa­żyć w ubra­nia, któ­re zapew­nią…

Szykowna kolekcja okularów przeciwsłonecznych OFF WHITE c/o VIRGIL ABLOH x WARBY PARKER

  Vir­gil Abloh, pro­jek­tant Off-White, archi­tekt oraz dyrek­tor kre­atyw­ny to praw­dzi­wy czło­wiek renesansu- w cią­gu ostat­ni­ch czte­rech lat swo­ją wie­dzę i doświad­cze­nie prze­kuł w suk­ces…

Muuñ- najgorętsze torby lata

  Wikli­no­we kosze i tor­by koja­rzy­ły Wam się dotych­czas wyłącz­nie z bez­tro­ski­mi, siel­ski­mi waka­cja­mi na wsi bądź nad morzem? W tym sezo­nie z pew­no­ścią zmie­ni­cie…

OUT OF THE OFFICE, kolekcja UTERQÜE AW17

Godzi­ny pra­cy, od 9 do 17. Zebra­nie w pra­cy, pre­zen­ta­cja han­dlo­wa, odpo­wia­da­nie na e-maile? Poza biu­rem, od 17 do 23. Spo­tka­nie po pra­cy, inau­gu­ra­cja wysta­wy,…

Budowanie marki według stylistki Melanie Ward

  Bry­tyj­ska sty­list­ka Mela­nie Ward, popu­lar­na w póź­ny­ch lata­ch 80, pre­kur­sor­ka suro­we­go sty­lu i foto­gra­fii mody, któ­ra poma­ga­ła two­rzyć mar­ki takie jak Hel­mut Lang czy…

ZOOM ON Y/Project

  O fran­cu­skiej mar­ce pro­jek­tan­ta Glen­na Mar­ten­sa któ­rą moż­na by w cało­ści opi­sać jed­nym sło­wem: „wszech­stron­na”, wkrót­ce będzie jesz­cze gło­śniej. Wszyst­ko to za spra­wą panu­ją­ce­go…

5 RZECZY, KTÓRYCH NIE WARTO KUPOWAĆ W SIECIÓWKACH

Wszyst­kie uwiel­bia­my sie­ciów­ki za to, że może­my w nich upo­lo­wać ubra­nia wpi­su­ją­ce się w naj­go­ręt­sze tren­dy sezo­nu za napraw­dę nie­wiel­kie pie­nią­dze. Ist­nie­ją jed­nak rze­czy, któ­ry­ch…

DES-PA-CITO Bershka wprowadziła kolekcję koszulek i body inspirowanych hitem Luisa Fonsi

Luis Fon­si i Dad­dy Yan­kee są auto­ra­mi hitu “Despa­ci­to”, któ­ry ma szan­sę stać się jed­ną z naj­po­pu­lar­niej­szy­ch pio­se­nek w histo­rii muzy­ki. Wpa­da­ją­cy w ucho refren…

NYFW dla każdego? Rewolucja Tygodnia Mody

  Pamię­ta­cie cza­sy, gdy poka­zy mody mia­ły for­mę kame­ral­ny­ch spo­tkań śmie­tan­ki towa­rzy­skiej, wśród któ­ry­ch znaj­do­wa­li się przy­ja­cie­le pro­jek­tan­tów, naj­bo­gat­sze oraz naj­wier­niej­sze klient­ki w pry­wat­ny­ch ate­lier…

& Other Stories kolekcja jesień/zima 17 z Paryża i Sztokholmu

Ate­lier w Pary­żu “Kolek­cja prze­zna­czo­na jest dla kobiet, któ­re kocha­ją bawić się modą, łączyć kolo­ry i wzo­ry.” – Geo­r­gi­ne Le Toqu­eux, pro­jek­tant­ka, & Other Sto­ries Ozdob­na…

Biżuteryjne akcesoria Jennifer Behr w atelier Gosi Baczyńskiej

Ate­lier Gosi Baczyń­skiej na Flo­riań­skiej 6 to wyjąt­ko­we miej­sce. Wyra­fi­no­wa­ne, wypeł­nio­ne obiek­ta­mi z pogra­ni­cza sztu­ki i mody. Moż­na tam nie tyl­ko podzi­wiać pięk­nie wyeks­po­no­wa­ne ubra­nia…

NAJNOWSZĄ KOLEKCJĘ DLA H&M STWORZY ERDEM

H&M wyja­wi­ło wresz­cie pil­nie strze­żo­ny sekret: kolej­ną eks­klu­zyw­ną kolek­cję stwo­rzy dla nas ERDEM – miesz­ka­ją­cy w Lon­dy­nie pro­jek­tant uwiel­bia­ny zarów­no przez gwiaz­dy, jak i świat…

Eva Herzigová – nowa ambasadorka marki GERRY WEBER

Wyjąt­ko­wa oso­bo­wo­ść Evy, w połą­cze­niu z jej inspi­ru­ją­cym, indy­wi­du­al­nym sty­lem, ide­al­nie odzwier­cie­dla­ją styl bycia pew­ny­ch sie­bie kobiet suk­ce­su. Eva Herzi­go­vá w uro­czy spo­sób uosa­bia war­to­ści…

Vetements lokalnie, czyli męska kolekcja na wiosnę 2018

  Dem­na Gva­sa­lia lubi zaska­ki­wać i pro­wo­ko­wać. Tym razem naj­now­szą męską kolek­cję Vete­ments na wio­snę 2018 posta­no­wił zapre­zen­to­wać… bez poka­zu, za to w for­mie even­tu,…

DISTYLED – wegańskie torby z Litwy dostępne w TFH Koncept

  Litew­ska mar­ka akce­so­riów DISTYLED wpro­wa­dzi­ła do swo­jej kolek­cji tor­by zro­bio­ne ze spe­cjal­ne­go, skó­ro­po­dob­ne­go two­rzy­wa Pina­tex™, któ­re powsta­je z liści ana­na­sa. Spe­cy­ficz­ne wła­ści­wo­ści włó­kien tego…

Relacja z Gali Derby 2017

Tra­dy­cyj­nie, w pierw­szą nie­dzie­lę lip­ca, odby­ła się Gala Der­by na War­szaw­skim Torze na Słu­żew­cu. Opró­cz emo­cji zwią­za­ny­ch z goni­twa­mi mło­dy­ch koni i kla­czy,  zain­te­re­so­wa­nie przy­by­ły­ch…

PRESS DAY Elisabetta Franchi

Eli­sa­bet­ta Fran­chi, to zna­na na całym świe­cie mar­ka, któ­ra jest kwin­te­sen­cją wło­skie­go sty­lu i kla­sy. Jej pro­jek­ty dedy­ko­wa­ne są kobie­tom cenią­cym w modzie ory­gi­nal­no­ść będą­cą…

Nowy gatunek dołączył do biżuteryjnej menażerii ORSKA

Od poja­wie­nia się Insek­tów wśród pro­jek­tów ORSKA, nie tyl­ko bez­pow­rot­nie prze­pa­dł lęk przed nimi, ale też naro­dzi­ła się szcze­ra sym­pa­tia. Uczu­cie na tyle sil­ne, że…