Wywiad z właścicielką LUI STORE – Luizą Kubis

Luiza Kubis – młoda i ambitna, miała okazję odbyć staż u Diora i innych światowych projektantów. Wróciła do Warszawy by otworzyć swój własny butik – Lui Store przy Mokotowskiej.  Z Luizą porozmawialiśmy o jej priorytetach i inspiracjach, które przyświecały jej w tworzeniu tego  niezwykle estetycznego miejsca.

White Shirt Art. Wywiad z malarką – Ivą Białopiotrowicz

Z Ivą Bia­ło­pio­tro­wi­cz spo­tka­ły­śmy się w jej pra­cow­ni. Drzwi otwo­rzy­ła nam w stro­ju, w któ­rym zwy­kle pra­cu­je – w bia­łej koszu­li i shor­ta­ch. Skrom­na, deli­kat­na i cza­ru­ją­ca – malar­ka poka­za­ła nam jak powsta­ją jej pra­cę, jaki­mi narzę­dzia­mi pra­cu­je i co ją inspi­ru­je. Opo­wie­dzia­ła o swo­ich pla­na­ch na przy­szło­ść oraz zdra­dzi­ła kie­ru­nek kolej­nej z jej podró­ży. 

Wywiad z założycielkami marki MOYE

Siostry, Magdalena i Melania niczym dwa żywioły, przechodzą przez polski rynek bielizny jak burza.  Założycielki marki premium MOYE z odzieżą domową, symbolizującą eteryczność, subtelność i wysoką jakość produktu. Niebagatelną rolę odgrywa tu intymna relacja ciała i ducha. Amor i Psyche? Wystarczy skusić się na jedną perełkę z kolekcji, by zapaść w błogi sen… Dobranoc!

Inspirujące kobiety – Martyna i Renata Kozłowskie, założycielki marki KOI

Poznaj­cie Rena­tę i Mar­ty­nę Kozłow­skie, mamę i cór­kę, zało­ży­ciel­ki mar­ki natu­ral­ny­ch kosme­ty­ków KOI. Dziew­czy­ny udo­wad­nia­ją, że z rodzi­ną ład­nie wycho­dzi się nie tyl­ko na zdję­cia­ch, a z pasji moż­na zro­bić fan­ta­stycz­ny biz­nes, w któ­rym głów­ną rolę gra rado­ść z wyko­ny­wa­nej pra­cy. To nie­zwy­kle inspi­ru­ją­ca histo­ria dwó­ch sil­ny­ch kobiet, któ­re wie­dzą, że wza­jem­ne wspar­cie to klu­cz do suk­ce­su. 

Dzień z Natalią Kopiszką

Nata­lia Kopisz­ka, absol­went­ka archi­tek­tu­ry kra­jo­bra­zu na Poli­tech­ni­ce Kra­kow­skiej i Mię­dzy­na­ro­do­wej Szko­ły Kostiu­mo­gra­fii i Pro­jek­to­wa­nia Ubio­ru. Od kil­ku lat sku­pio­na na swo­jej autor­skiej mar­ce KOPI, w któ­rej ofer­cie znaj­du­je się przede wszyst­kim ory­gi­nal­na biżu­te­ria, a tak­że dodat­ki i ubra­nia. Jej pro­jek­ty moż­na kupić min. w PO/3 – prze­strze­ni stwo­rzo­nej przez mło­dy­ch pol­ski­ch pro­jek­tan­tów przy uli­cy Poznań­skiej 3 w War­sza­wie, gdzie sprze­da­ją oni swo­je dzie­ła.

London Fashion Week 2017 – Day 2 – Alexa Chung, Veronika Heilbrunner oraz inne

Ele­gan­cja i nie­wy­mu­szo­ny, angiel­ski luz pod­czas dru­gie­go dnia lon­dyń­skie­go tygo­dnia mody- prym wio­dły dłu­gie, casu­alo­we mary­nar­ki zesta­wia­ne ze spodnia­mi. Nie mogło zabrak­nąć tak­że kla­sycz­ny­ch, beżo­wy­ch tren­czów i pucho­wy­ch kur­tek, krót­ki­ch, cie­pły­ch futer, a naj­chęt­niej i naj­czę­ściej wybie­ra­nym kolo­rem oka­za­ła się oczy­wi­ście… czer­wień!

London Fashion Week – ekskluzywnie na VERS-24

Kró­lo­wa­ła żywa czer­wień z ostrym różem, czy­li naj­go­ręt­sze połą­cze­nie sezo­nu; kwia­to­we prin­ty zdo­bią­ce roc­ko­we, skó­rza­ne ramo­ne­ski oraz spodnie, czy uwiel­bia­ne od kil­ku sezo­nów kurt­ki bom­ber oraz kla­sycz­ne, beżo­we tren­cze. Spe­cjal­nie dla Was, redak­cja Vers-24 przy­go­to­wa­ła eks­klu­zyw­ne zdję­cia stre­et sty­lu z pierw­sze­go dnia tygo­dnia mody, pro­sto z lon­dyń­ski­ch ulic!

Dzień z… Kasią Tusk, założycielką bloga Make Life Easier 

Mimo że uni­ka sen­sa­cji i bla­sku fle­szy, nie trze­ba jej niko­mu przed­sta­wiać. Kasia Tusk, bo o niej mowa, two­rzy jeden z naj­po­pu­lar­niej­szy­ch blo­gów o modzie i nie tyl­ko, na któ­rym nie znaj­dzie­my przy­pad­ko­wy­ch tek­stów czy zdjęć. Wszyst­ko dopra­co­wu­je w naj­drob­niej­szy­ch szcze­gó­ła­ch. Pięk­ne zdję­cia i kla­sycz­ne, ele­ganc­kie sty­li­za­cje na dłu­go przy­cią­ga­ją wzrok. Nam pod­czas roz­mo­wy przy kawie opo­wie­dzia­ła o swo­jej pasji do foto­gra­fii, naj­więk­szy­ch inspi­ra­cja­ch, spo­so­bie na życie i pla­na­ch na przy­szło­ść. 

Zuzanna Kuczyńska i jej małe imperium Le Petit Trou

Wywiad z Zuzan­ną Kuczyń­ską – roz­po­zna­wal­ną pro­jek­tant­ką i wła­ści­ciel­ką mar­ki Le Petit Trou. Pra­co­wa­ła dla naj­więk­szy­ch maga­zy­nów modo­wy­ch, taki­ch jak Elle. Zuzan­na to pre­kur­sor­ka w swo­jej bran­ży, bo bie­li­zna, któ­rą two­rzy jest ozdo­bio­na deko­ra­cyj­ną i nie­po­wta­rzal­ną dziur­ką. Kolek­cje Zuzy są dopiesz­czo­ne w każ­dym calu: od same­go pro­duk­tu aż po uni­kal­ne luk­su­so­we opa­ko­wa­nie. To wszyst­ko spra­wia, że bie­li­zna sta­je się rary­ta­sem dla praw­dzi­wy­ch kone­se­rów pięk­na.

AGNIESZKA KAWIORSKA – GWIAZDA NATURALNA

WYWIAD Z AGNIESZKĄ KAWIORSKĄ – MŁODĄ, POLSKĄ AKTORKĄ TEATRALNĄ I FILMOWĄ, KTÓRA SZTUKĘ GRANIA NA SCENIE OPANOWUJE DO PERFEKCJI. JEDNAK JAK TWIERDZI, POTRAFI ODDZIELAĆ TE DWA ŚWIATY: ZAWODOWY OD PRYWATNEGO. SCENIE WYPOŻYCZA SWÓJ POTENCJAŁ, CIAŁO ORAZ WRAŻLIWOŚĆ. AGNIESZKA PRZED OBIEKTYWEM PORUSZA SIĘ NATURALNIE. KUSI, UWODZI I PROWOKUJE NIEWINNOŚCIĄ. AKTORKA JEST MUZĄ NAJNOWSZEJ LINII BIŻUTERII AGNIESZKA KAWIORSKA BY FUERZA. KOLEKCJA TO EFEKT OWOCNEJ WSPÓŁPRACY Z PROJEKTANTKĄ I WŁAŚCICIELKĄ MARKI, MAGDALENĄ BIAŁAS. JAKA JEST JESZCZE AGNIESZKA? O TYM PRZEKONAJCIE SIĘ SAMI!

Biżuteria jest jak talizman. Wywiad z Anią Kruk

Ania Kruk – pro­jek­tant­ka biżu­te­rii dedy­ko­wa­nej Polkom, cenią­cym sub­tel­no­ść i nie­wy­mu­szo­ną for­mę. Ania smy­kał­kę do pro­wa­dze­nia biz­ne­su odzie­dzi­czy­ła w gena­ch, bo fir­ma, któ­rą pro­wa­dzi posia­da już 200 let­nią tra­dy­cję! To per­fek­cjo­nist­ka i miło­śnicz­ka podró­ży, któ­re zain­spi­ro­wa­ły ją do wyda­nia linii AZYMUT. Zda­niem Ani biżu­te­ria niczym kom­pas sym­bo­li­zu­je szu­ka­nie wła­snej dro­gi i nie­ustan­ny roz­wój – nie­od­łącz­ny ele­ment recep­ty na suk­ces.

ROZMOWA Z JOANNĄ POLUS

Joan­na Polus – wła­ści­ciel­ka fir­my Pola Desi­gn, two­rzą­cej desi­gner­skie publi­ka­cje i maga­zy­ny dla naj­więk­szy­ch cen­trów han­dlo­wy­ch w Pol­sce. Joan­nę traf­niej jed­nak okre­śla jej wiel­ka miło­ść i pasja do sztu­ki. Wspól­nie z mamą zało­ży­ły Your Art Maison, jedy­ną w swo­im rodza­ju witry­nę o sztu­ce pol­skiej i euro­pej­skiej. Joan­na w swo­ich dzia­ła­nia­ch jed­no­czy się z arty­sta­mi, udo­wad­nia­jąc, że sztu­ka to duch soli­dar­no­ści, a tak­że for­ma wol­no­ści wypo­wie­dzi. W ten spo­sób wyra­ża swo­je zami­ło­wa­nie do pięk­na. Zasta­na­wia­cie się, jaka Joan­na jest pry­wat­nie? Ory­gi­nal­na, tem­pe­ra­ment­na i mają­ca dużo do powie­dze­nia. O tym prze­ko­na­cie się czy­ta­jąc wywiad 🙂

Dziewczyna z Misją. Joanna Pachla i jej „Wyrwane z kontekstu”

Nie mówię niko­mu, jak ma żyć, ale pod­po­wia­dam, jak moż­na żyć faj­nie.” W cią­gu nie­speł­na dwó­ch lat jej blog polu­bi­ło to 50 tys. ludzi na FB, dla­cze­go? Prze­ko­naj­cie się sami!

Lanberry. Nowa generacja wojowniczek!

Radio ESKA umiesz­cza ją na liście debiu­tan­tów pod­bi­ja­ją­cy­ch listy prze­bo­jów w 2015, jej utwór “Pod­pa­li­my świat” ma już milion wyświe­tleń. Poznaj­cie prze­pięk­ną Lan­ber­ry!

Kasia Warnke. Spacer Po Linie.

Ete­rycz­na blon­dyn­ka, na pew­no nie krnąbr­na, któ­ra potra­fi przy­znać: Jestem cele­bryt­ką. Per­fek­cyj­na, sku­pio­na na deta­la­ch estet­ka z Gru­dzią­dza. Ile twa­rzy ma jesz­cze Kasia Warn­ke?

Robię to co kocham. Paulina Pyszkiewicz.

Ma wła­sną mar­kę, jej kre­acje noszą naj­słyn­niej­sze pol­skie cele­bryt­ki. Pro­wa­dzi pręż­nie roz­wi­ja­ją­cy się biz­nes, jed­no­cze­śnie wycho­wu­jąc małe­go syn­ka. Trud­no uwie­rzyć, że ma zale­d­wie 22 lata. Poznaj­cie Pau­li­nę Pysz­kie­wi­cz – pro­fe­sjo­na­list­kę, któ­ra zawsze dąży do wyzna­czo­ne­go sobie celu, ale przede wszyst­kim nie­zwy­kle pięk­ną, sym­pa­tycz­ną dziew­czy­nę, któ­ra dosko­na­le wie cze­go chce od życia.

Antek Smykiewicz. Normalny Chłopak

Pod­czas naszej pierw­szej roz­mo­wy tele­fo­nicz­nej, roz­śmie­szał mnie kawa­ła­mi o blon­dyn­ka­ch. Żar­ty trzy­ma­ły się go też, gdy sie­dzie­li­śmy w nowej knaj­pie przy Pla­cu Kon­sty­tu­cji. Zabaw­ny gość potra­fi być jed­nak cał­kiem poważ­ny. Typo­wy arty­sta? Raczej nie…

Sekretne życie Julii

Jak połą­czyć stu­dia medycz­ne z mię­dzy­na­ro­do­wą karie­rą w mode­lin­gu? Julia Bijo­ch ma na to dosko­na­łą recep­tę. Na co dzień funk­cjo­nu­je w dwó­ch zupeł­nie róż­ny­ch świa­ta­ch, ale to z bran­żą modo­wą zwią­za­na jest od nie­mal dzie­się­ciu lat. Pod­czas roz­mo­wy prze­ko­nu­je nas o tym, że waż­niej­szy od uro­dy model­ki jest jej sta­lo­wy cha­rak­ter. Julia zde­cy­do­wa­nie go ma!

Ńemy. The beat goes on

Ńemy, czy­li Mar­cin Niem­czyk – sierp­cza­nin, war­sza­wiak z wybo­ru, raper z pasji. Spon­ta­nicz­ny i na pew­no war­ty waszej uwa­gi.

Mery Spolsky. Bez planu B.

Mary­sia Żak, zna­na szer­szej publicz­no­ści jako Mery Spo­lsky wie, cze­go chce. Nam opo­wia­da, jak to osią­gnąć, marzyć w wiel­kim sty­lu i bun­to­wać się w cza­sa­ch Face­bo­oka.

The odder side – wywiad z założycielkami marki

Dwie dziew­czy­ny. Dwie pro­jek­tant­ki. Jed­no spoj­rze­nie na modę. Zało­ży­ciel­ki The Odder Side świę­tu­ją wła­śnie uro­dzi­ny swo­je­go pro­jek­tu, któ­ry jest “inną stro­ną” codzien­ne­go sty­lu. Pod­sta­wo­we faso­ny z zaska­ku­ją­cym akcen­tem – to ich meto­da na zacza­ro­wa­nie nie­wy­mu­szo­nej sty­li­za­cji.

Marcel Sabat. Nie ma czasu na nudę!

Ze wzro­stem 189 cen­ty­me­trów mógł zostać mode­lem lub koszy­ka­rzem. Wybrał szko­łę teatral­ną, rok temu zagrał w gło­śnej pro­duk­cji „Kamie­nie na sza­niec”, gdzie wcie­lił się w postać walecz­ne­go “Zoś­ki”, a teraz spo­tkać go moż­na u boku naj­lep­szy­ch pol­ski­ch akto­rów w war­szaw­skim Teatrze Kamie­ni­ca. Mar­cel Sabat lubi, gdy w jego życiu dużo się dzie­je, dla­te­go posta­no­wił zało­żyć wła­sną mar­kę modo­wą. Poznaj­cie go w zupeł­nie nowej roli!

Mikołaj Roznerski. 120% normy

Jaki zawód wyko­ny­wał­by, gdy­by nie został akto­rem? Miko­łaj Roz­ner­ski widzi sie­bie 
w wie­lu rola­ch, nie tyl­ko tych fil­mo­wy­ch czy sce­nicz­ny­ch, bo choć jego życie wypeł­nia teraz przede wszyst­kim aktor­stwo, to on sam żad­nej pra­cy się nie boi. We wszyst­ko, co robi anga­żu­je się ponad nor­mę i chy­ba wła­śnie taki jest jego prze­pis na suk­ces. 
Miej­cie oczy sze­ro­ko otwar­te, Miko­łaj jesz­cze nie raz nas zasko­czy.

Adam Fidusiewicz. Chłopak, który widzi więcej.

Staś z „W pusty­ni i w pusz­czy”? Od daw­na nie. Ada­ma Fidu­sie­wi­cza nie­ła­two ska­te­go­ry­zo­wać, choć pró­bo­wa­łam. Ener­gicz­ny, szcze­ry, zabaw­ny – mogę użyć wie­lu przy­miot­ni­ków, ale sami powin­ni­ście prze­ko­nać się, kim jest ten 30-letni aktor i blo­ger.

Anna Halarewicz. Pracoholizm połączony z pasją!

Anna Hala­re­wi­cz, rocz­nik 83′, ilu­stra­tor­ka, nie­speł­nio­na tan­cer­ka, per­fek­cjo­nist­ka dążą­ca do kre­ski ide­al­nej. Współ­pra­cu­je z naj­waż­niej­szy­mi pol­ski­mi maga­zy­na­mi oraz two­rzy ilu­stra­cje książ­ko­we. Ma na swo­im kon­cie publi­ka­cje w maga­zy­na­ch taki­ch jak: Twój Styl, Viva!Moda, Wpro­st, New­swe­ek, Gla­mo­ur, Harper’s Baza­ar, Wyso­kie Obca­sy, Fashion Maga­zi­ne czy pary­ski OOB Maga­zi­ne. Ope­ru­je lek­ką, dyna­micz­ną kre­ską, oraz moc­ną pla­mą kolo­ru. Jej spe­cjal­no­ścią jest ilu­stra­cja mody. Współ­pra­co­wa­ła m.in. z taki­mi bran­da­mi jak: Bizuu, Mohi­to, La Mania, Hexe­li­ne, Baileys, Dr Ire­na Eris, Gaga­mo­dels.

Charlize Mystery dla Vers-24. Wywiad z Karoliną Gliniecką

Jest zdy­scy­pli­no­wa­na, pozy­tyw­nie nasta­wio­na do życia, a w pra­cę wkła­da sto pro­cent sie­bie. Karo­li­na Gli­niec­ka, czy­li Char­li­ze Myste­ry to syno­nim pra­co­wi­to­ści i zaan­ga­żo­wa­nia. Swo­je­go blo­ga o modzie pro­wa­dzi już sie­dem lat, a z każ­dym kolej­nym dniem, zjed­nu­je sobie coraz wię­cej czy­tel­ni­ków. Jaki jest jej klu­cz do suk­ce­su? Prze­ko­naj­cie się sami.

Katarzyna Bonda wywiad dla Vers-24.

Kata­rzy­na Bon­da, pol­ska kró­lo­wa kry­mi­na­łów, kobie­ta o wie­lu twa­rza­ch, wie, cze­go chce i potra­fi po to się­gnąć. Ma dystans, któ­re­go moż­na pozaz­dro­ścić i pew­no­ść, że war­to wal­czyć o sie­bie – bez wzglę­du na wszyst­ko. Jeśli siła jest kobie­tą, na pew­no ma Jej twa­rz!

Dzień z…” – AGNESA ADAMCZAK założycielka bloga Podszewka

W 2007 roku zało­ży­ła modo­wy blog “Pod­szew­ka”, (w 2007 roku było tyl­ko 10 blo­gów w Pol­sce). Moda jest jej wiel­ką miło­ścią, to dla niej zaczę­ła swo­ją przy­go­dę z blo­giem. Dzi­siaj współ­pra­cu­je z wie­lo­ma fir­ma­mi jej mar­ka jest roz­po­zna­wal­na i lubia­na.

Dzień z Błażejem Baar

Zało­ży­ciel mar­ki Bel­ler oraz wła­ści­ciel fir­my highnoon.pl. Na co dzień zaj­mu­je się pro­duk­cją reklam, ale jego praw­dzi­wą pasją jest two­rze­nie eks­klu­zyw­nej i per­fek­cyj­nej biżu­te­rii. Jeste­ście cie­ka­wi jak wyglą­da dzień tak zapra­co­wa­ne­go czło­wie­ka?

Dzień w Sztokholmie z Jakubem Bolewskim.

 Roz­ma­wia: Yani­na Tra­pach­ka Zdję­cia: Anna Zofia Powier­ża Mój dzień zaczy­na się: oko­ło 8 rano. Pierw­sze, co robię od same­go rana: to 20 minut medy­ta­cji w tra­dy­cji japoń­skie­go zen.…

Wywiad z Markiem Podolczyńskim założycielem Warszawskiego klubu Aikido Meian Dojo

Aiki­do. Jeśli dotąd to sło­wo koja­rzy­ło ci się z fil­ma­mi made in Japan i łama­niem szczę­ki, teraz może­sz tro­chę posze­rzyć hory­zon­ty. Na pyta­nia, czym jest ta sztu­ka wal­ki i nie tyl­ko odpo­wia­da Marek Podol­czyń­ski 4 Dan Aiki­kai, zało­ży­ciel War­szaw­skie­go klu­bu Aiki­do Meian Dojo.

Życie na maksa. Wywiad z Józefem Pawłowskim.

Rok 2014 nale­żał do nie­go. Fil­mo­wa rola syna puł­kow­ni­ka Ryszar­da Kukliń­skie­go w „Jac­ku Stron­gu” to tyl­ko przed­smak gło­śnej pro­duk­cji – „Mia­sto 44” Jana Koma­sy, w któ­rej pierw­szo­pla­no­wą rolę mło­de­go powstań­ca Ste­fa­na dostał za trze­cim razem.
 Józef Paw­łow­ski z upo­rem dąży do zamie­rzo­ne­go celu i nie wyobra­ża sobie pra­cy poza aktor­stwem. Zresz­tą trud­no już wyobra­zić sobie mło­de pol­skie kino bez nie­go.

Kolaboracja znanej blogerki oraz projektanta

Artur Cza­mar­ski nie jest debiu­tan­tem w świe­cie mody – od kil­ku lat ubie­ra pol­skie gwiaz­dy. Naj­pierw robił to pod okiem Doro­ty Wil­liams, czy­li głów­nej sty­list­ki TVN, ale cią­gnę­ło go do karie­ry solo. Ubie­rał m.in. Ome­neę Men­sah, Macie­ja Zako­ściel­ne­go czy Toma­sza Kota. Dzi­siaj współ­pra­cu­je z Anną Sku­rą, autor­ką What Anna Wears? Ich modo­wy pro­jekt wkrót­ce ujrzy świa­tło dzien­ne! Tyl­ko nam udzie­lił wywia­du na ten temat, któ­ry prze­czy­ta­sz niżej.

Małgorzata Halber: Nie ma bata, żebyśmy były jak Anja Rubik

Dzien­ni­kar­ka, pisar­ka, didżej­ka. Od dzie­ciń­stwa zwią­za­na z media­mi. Zaczy­na­ła w pro­gra­mie 5–10-15, póź­niej przez 11 lat two­rzy­ła Vivę Pol­ska. Teraz trzę­sie Face­bo­okiem, gdzie pro­wa­dzi kil­ka stron, w tym kul­to­we­go już Boha­te­ra – stwór z depre­syj­ny­mi myśla­mi pod­bił nie­jed­no ser­ce. Teraz jesz­cze Hal­ber jako Mrocz­ny Mści­ciel pro­mu­je „modę za 2 zł”, a za chwi­lę w księ­gar­nia­ch poja­wi się jej powie­ść: „Naj­gor­szy czło­wiek na świe­cie”. Zapo­wia­da się moc­ny debiut!

Michał Kwiatkowski podbija Paryż, teraz czas na Warszawę?

Michał jest pry­wat­nie bra­tem ido­la mło­dzie­ży czy­li Dawi­da Kwiat­kow­skie­go, jed­nak swo­ja karie­rę roz­wi­ja we Fran­cji, gdzie zasły­nął dzię­ki zaję­ciu 2. miej­sca we fran­cu­skim Ido­lu. Pomi­mo, że jest Pola­kiem prze­waż­nie śpie­wa w języ­ku fran­cu­skim. W Pol­sce jest dobrze koja­rzo­ny i lubia­ny (zajął 3 miej­sce w X edy­cji Tań­ca z Gwiaz­da­mi). „Cho­pin Etc” będzie pierw­szą pły­ta Micha­ła wyda­ną w Pol­sce. W 2012 roku Pod­czas wywia­du z fran­cu­skim “Tele Loisir” wyznał otwar­cie, że jest gejem. „Jestem za mał­żeń­stwa­mi homo­sek­su­al­ny­mi. To chy­ba logicz­ne. Był­bym nie fair wobec sie­bie, gdy­bym się im sprze­ci­wiał, bo sam jestem gejem” – ujaw­nił.

Rozmowa z Kasią Popowską… Nie mierzę sukcesu opiniami innych…

Kasia Popo­wska to woka­list­ka pocho­dzą­ca z Łodzi. Gra na gita­rze, jest samo­ukiem. Wywo­dzi się z inter­ne­to­we­go nur­tu “Me sin­ging” – rze­szy ludzi na całym świe­cie pró­bu­ją­cy­ch swo­ich sił przez nagry­wa­nie wła­sny­ch wyko­nań utwo­rów zna­ny­ch wyko­naw­ców. Wła­śnie w ten spo­sób zdo­by­ła nie­zwy­kłą popu­lar­no­ść – jej fil­my w ser­wi­sie You Tube obej­rza­ło już w sumie ponad 12 mln osób.

Dzień z Zofią Chylak

Zofia Chy­lak zaj­mu­je się pro­jek­to­wa­niem i szy­ciem na mia­rę. Współ­pra­cu­je z kraw­ca­mi, kon­struk­to­ra­mi, kalet­ni­ka­mi i kuśnie­rza­mi w Pol­sce i za gra­ni­cą.

W Nowym Jor­ku uczy­ła się w dzia­le pro­jek­to­wa­nia w Pro­en­za Scho­uler oraz w ate­lier Nico­las Caito, uzna­wa­ne­go za naj­lep­sze­go nowo­jor­skie­go kon­struk­to­ra. Ukoń­czy­ła kra­wiec­ki kurs kro­ju i szy­cia.

Z wykształ­ce­nia histo­ryk sztu­ki. Spe­cja­li­zu­je się w bada­nia­ch nad sym­bo­li­ką stro­ju w sztu­ce pół­noc­ne­go rene­san­su. Zna­jo­mo­ść histo­rii stro­ju sta­no­wi­ła zawsze inspi­ra­cję i pod­sta­wę w jej pro­jek­to­wa­niu.

Charlotte Rouge o inspiracjach, pracy marzeń i polskim rynku mody

Char­lot­te Rouge to pol­ska mar­ka odzie­żo­wa dzia­ła­ją­ca na całym świe­cie od 2011 roku.
Pro­jek­tant­ką i zało­ży­ciel­ką jest Nata­lia Kon­trak­te­wi­cz – foto­graf, wła­ści­ciel­ka agen­cji mode­lek Won­der­Mo­dels, blo­ger­ka.

Rozmowa z Rafałem Brzozowskim. Tę szansę, taką porządną, dostaje się raz…

Woka­li­sta, muzyk, były zapa­śnik, pił­ka­rz w Repre­zen­ta­cji Arty­stów Pol­ski­ch. Furt­ką do karie­ry oka­zał się udział w pro­gra­mie „The Voice of Poland”. Jego pio­sen­ka „Tak bli­sko” sta­ła się naj­więk­szym prze­bo­jem 2012 roku i zwy­cię­ży­ła w kate­go­rii „Prze­bój roku” w ple­bi­scy­cie Eska Music Awards. Zdo­był Srebr­ny Samo­war na Festi­wa­lu Pio­sen­ki Rosyj­skiej. Jego czas wol­ny wypeł­nia­ją tre­nin­gi i podró­że.

…DZIĘKI BLOGOWI ŻYJĘ JAK CHCĘ I ROBIĘ TO CO CHCĘ / DZIEŃ Z ANNĄ SKURĄ…

Blo­ger­ka modowa,absolwentka ASP na wydzia­le Sztu­ki Mediów. Miło­śnicz­ka życia,podróży i Insta­gra­ma… Bar­dziej zna­na jako What Anna Wears opo­wie nam o swo­ich pla­na­ch i jej tajem­ni­czym Maro­ko.…

…Teraz mam ochotę na minimalizm i klasykę / DZIEŃ Z MAJĄ NASKRĘTSKĄ…

MAJA NASKRĘTSKA – sty­list­ka „Harper’s Baza­ar” i „HOT Moda”. Jeśli poczu­je, że speł­ni­ła się w swo­jej pra­cy zosta­nie deko­ra­tor­ką wnę­trz, a może pro­jek­tant­ką? Jej każ­dy dzień to cią­gł bieg, jeśli kawa to tyl­ko w kub­ku na wynos…

Rozmowa z Pawłem Koconem założycielem marki Fun in design.

Jak powsta­ła fir­ma, jak szyb­ko się roz­wi­ja, czy każ­dy z nas może poczuć się jak praw­dzi­wy pro­jek­tant? Odpo­wie­dzi na te i inne pyta­nia znaj­dzie­sz w…

Nie dzwońcie do mnie przed 12! / Dzień z Kat Górecką…

…Nie robię pla­nów nawet na koniec roku, więc tym bar­dziej nie umiem prze­wi­dzieć gdzie będę za 11 lat. Mam nadzie­ję, że na pla­ży w Hisz­pa­nii!!

Serce Warszawy Muranów. Rozmowa z Łukaszem Prokopem

Łuka­sz Pro­kop – współ­za­ło­ży­ciel sto­wa­rzy­sze­nia Sta­cja Mura­nów, miło­śnik War­sza­wy, ani­ma­tor, twór­ca wystaw ple­ne­ro­wy­ch oraz gier miej­ski­ch opo­wia­da o tym co kry­je się pod nazwą Sta­cja Mura­nów…

René Talmon L’Armée. Wywiad z artystą z Berlina!

Sklep René Tal­mon L’Armée jest nie­co ukry­ty w mie­ście, znaj­du­je się w zabyt­ko­wym budyn­ku w rzad­ko uczęsz­cza­nej czę­ści malow­ni­czej Linien­stra­ße w Ber­li­nie. Został sta­ran­nie odno­wio­ny, wzbo­ga­co­ny o ciem­ne ścia­na­ny, pod­ło­gi ze sta­ry­ch pły­tek, histo­rycz­ne góry drew­na i szkła oraz antycz­ne meble. Nie jest to zwy­kły sklep jubi­ler­ski ofe­ru­ją­cy zwy­kłą biżu­te­rię; to butik jedy­ny w swo­im rodza­ju.

THECADESS nowa marka na rynku polskich projektantów!

A ja mia­łem pomy­sł, by kobie­ta, któ­ra kupu­ję ubra­nia “The­ca­dess” mogła zakła­dać je na każ­dą oka­zję – zało­żyć sukien­kę do pra­cy i wyglą­dać w niej pięk­nie, a wie­czo­rem po zmia­nie dodat­ków sta­nąć na czer­wo­nym dywa­nie i wygla­dać obłęd­nie.

Wywiad z Amandą Streich EXCLUSIVE INTERVIEW for Vers24

Mało kto zda­je sobie spra­wę, że zmy­sło­wa blon­dyn­ka z magne­ty­zu­ją­cym spoj­rze­niem spo­glą­da­ją­ca z reklam mar­ki Guess jest pol­ską pięk­no­ścią. Aman­da Stre­ich roz­po­czę­ła karie­rę model­ki od kon­kur­su pięk­no­ści, po któ­rym w krót­kim cza­sie zosta­ła zatrud­nio­na przez zagra­nicz­ne agen­cje mode­lek, a następ­nie zna­la­zła się na … roz­kła­dów­ce ame­ry­kań­skie­go „Play­boya”! W prze­rwa­ch pomię­dzy zdję­cia­mi pod­czas sesji w kli­ma­tycz­nym sta­rym pała­cu pod War­sza­wą pozna­li­śmy dziew­czy­nę, któ­ra ma w sobie dużo poko­ry i ener­gii do pra­cy. Jeste­śmy prze­ko­na­ni o tym, że te cechy oka­żą się jej przy­dat­ne w dro­dze po kolej­ne suk­ce­sy za oce­anem.

Wywiad z Ksenią Podoynitsyną

Roz­ma­wia­ła: Yani­na Tra­pach­ka Korek­ta: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: Anna Zofia Powier­ża Kura­tor­ka sztu­ki z prag­ma­tycz­ny­mi zdol­no­ścia­mi zarzą­dza­nia i finan­sów. Czy da się połą­czyć te dwie, pozor­nie sprzecz­ne umie­jęt­no­ści? Kse­nia…

Dzień z Marceliną, Mam krótkoterminowe marzenia! Wszystkie spełniam..

Dzień z Mar­ce­li­ną. O czym marzy, jak żyje, jakie odno­si suk­ce­sy… Odwie­dzi­li­śmy Mar­ce­li­nę w jej miesz­ka­niu, zapra­sza­my do roz­mo­wy z ete­rycz­ną woka­list­ką.

Wywiad z Ritą Galkiną EXCLUSIVE INTERVIEW for Vers24

Rita Gal­ki­na – feno­men rosyj­skiej prze­strze­ni inter­ne­to­wej. Jej blog w pół­to­ra roku został jed­nym z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­ny­ch stron modo­wy­ch w cyber­prze­strze­ni, gdzie Rita do dziś…