KALENDARZ WYPRZEDAŻY

Gru­dzień to nie tyl­ko mie­siąc, w któ­rym nie­cier­pli­wie wycze­ku­je­my Świąt. To tak­że mie­siąc, w któ­rym sie­ciów­ki roz­po­czy­na­ją wyprze­daż jesienno-zimowych kolek­cji. Spe­cjal­nie dla Was przy­go­to­wa­ły­śmy kalen­da­rz…

Wystawa BOGACTWO/ Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

Gdzie: Zachę­ta – Naro­do­wa Gale­ria Sztu­ki Arty­ści: Azor­ro, Ewa Axel­rad, Tymek Borow­ski, Rafał Domi­nik, Mau­ry­cy Gomu­lic­ki, Nico­las Gro­spier­re, Łuka­sz Jastrub­czak, Moni­ka Kmi­ta, Luxus, Mister D. i…

22. FESTIWAL FILMOWY WIOSNA FILMÓW

PONAD 80 NAJLEPSZYCH fil­mów 

z NAJWAŻNIEJSZYCH festi­wa­li świa­ta

w 9 SEKCJACH

22. Festi­wal Fil­mo­wy WIOSNA FILMÓW odbę­dzie się w tym roku w dnia­ch 15 – 24 kwiet­nia, jak zwy­kle w War­sza­wie. Sean­se odby­wać się będą w kina­ch PRAHA oraz APOLONIA. Orga­ni­za­to­rzy przy­go­to­wu­ją praw­dzi­wie kró­lew­ską ucztę dla kino­ma­nów, a tak­że wie­le imprez towa­rzy­szą­cy­ch wyda­rze­niu.

BVRS & GLASS HUNTERS w NIEBO. Powrót do lat 90!

Żyli­śmy jak zwie­rzę­ta. Bez iPa­dów, LTE i Inter­ne­tu. Dziew­czy­ny bobry mia­ły zaro­śnię­te. Rzad­ko goli­ły nogi. Nic nie było wyje­ba­ne w kosmos. Nic nie było zapi­sa­ne na…

H&M Loves Music Warsaw

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we Już 5 czerw­ca w War­sza­wie wystar­tu­je wyjąt­ko­wy pro­jekt H&M Loves Music War­saw. Przez kolej­ne 4 tygo­dnie, na pły­wa­ją­cej sce­nie, któ­ra przy­bi­jać będzie do brze­gów Wisły,…

Moda na garażówki

Tek­st: Julia Szuł­drzyń­ska Zdję­cia: tumblr.com, jedenactkocek.cz Potocz­ne poję­cie ‘gara­żów­ka’ ozna­cza tyle co wymia­na, pchli targ, czy po pro­stu kier­ma­sz rze­czy uży­wa­ny­ch. Jed­nym pozwa­la pozbyć się nie­po­trzeb­ny­ch…

Zosia Wichłacz. Debiut w Teatrze Polonia

Ma dopie­ro 20 lat, a w swo­im dorob­ku arty­stycz­nym rolę „Bie­dron­ki” w fil­mie „Mia­sto 44” Jana Koma­sy oraz Meli Dul­skiej w insce­ni­za­cji „Moral­no­ści Pani Dul­skiej”, w Teatrze Tele­wi­zji. Teraz debiu­tu­je na sce­nie Teatru Polo­nia i zno­wu nas zachwy­ca.

Mauro Gasperi na Fashion Designer Awards

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we Mau­ro Gaspe­ri to medio­lań­ski pro­jek­tant, któ­ry został prze­wod­ni­czą­cym jury i hono­ro­wym gościem 7. edy­cji Fashion Desi­gner Awards. Na zapro­sze­nie Joan­ny Soko­łow­skiej – Pro­no­bis…

Naukowy zawrót głowy! 19. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik

19. Pik­nik Nauko­wy Pol­skie­go Radia i Cen­trum Nauki Koper­nik odbę­dzie się 9 maja.
To już dzie­wią­ta edy­cja naj­więk­szej ple­ne­ro­wej impre­zy nauko­wej w War­sza­wie.
Na sto­iska­ch zapre­zen­tu­ją się insty­tu­cje nauko­we nie tyl­ko z Pol­ski, ale tak­że z zagra­ni­cy.
Pik­nik łączy wszyst­kie dys­cy­pli­ny nauko­we – od nauk huma­ni­stycz­ny­ch do nauk ści­sły­ch.
W tym roku tema­tem prze­wod­nim impre­zy będzie ŚWIATŁO.

Beton Film Festival 2015 – Architektura w Centrum

Zasta­nów­my się nad prze­strze­nią – od 9 do 12 kwiet­nia będzie moż­na obej­rzeć 26 fil­mów, któ­re poru­sza­ją temat archi­tek­tu­ry i sztu­ki. Wyjąt­ko­wy festi­wal obej­mie trzy blo­ki tema­tycz­ne, a fil­my to nie jedy­ne pro­po­zy­cje orga­ni­za­to­rów.

Święto Kwiatów w Warszawie

Tek­st: Moni­ka Matzullok/materiały pra­so­we Zdję­cie: mate­ria­ły pra­so­we Maga­zyn USTA i MYSIA 3 zapra­sza­ją na wyjąt­ko­we wyda­rze­nie – tzw. Kwiet­ny Dzień. Poka­za­ne zosta­ną róż­ne odmia­ny roślin…

ZACHĘTA – NARODOWA GALERIA SZTUKI. „Czekając na lepsze czasy”.

Tek­st: Moni­ka Mat­zul­lok Zdję­cia: zacheta.art.pl Miej­sce Pro­jek­tów Zachę­ty w War­sza­wie zapra­sza wszyst­ki­ch miło­śni­ków sztu­ki na wysta­wę zbio­ro­wą przed­sta­wia­ją­cą foto­gra­fie, wideo, per­for­man­ce i rysun­ki autor­stwa mło­dy­ch moł­daw­ski­ch arty­stów.…

Wielkie targi „Wybieram Polską Modę” w Pałacu Kultury i Nauki

W tym roku sezon świą­tecz­ny roz­po­czy­na­my w wiel­kim sty­lu. 23 listo­pa­da w samym ser­cu War­sza­wy, w Pała­cu Kul­tu­ry i Nauki odbę­dą się wiel­kie tar­gi „Wybie­ram…

Halloween’owe inspiracje, czyli jak stać się stylowym na najstraszniejszej imprezie sezonu

Tek­st: Klau­dia Zie­liń­ska Edy­cja: Karo­li­na Błasz­kie­wi­cz Zdję­cia: searchingforstyle.com, trendhunter.com, harpersbazaar.com, 10and5.com Świet­nie się skła­da, że 31 paź­dzier­ni­ka w tym roku przy­pa­da w pią­tek, czy­li ide­al­ny dzień na hal­lo­we­eno­we par­ty.…

GRAND BAZAR ­ Targi młodej mody Sobota, 11 października 2014

  Jeśli roz­po­czę­ta nie­daw­no jesień inspi­ru­je Cię do zmian, pro­po­nu­je­my roz­po­cząć je od sza­fy! Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we Już 11 paź­dzier­ni­ka TFH Butik orga­ni­zu­je kolej­ną, odsło­nę Grand Baza­ru –…

WIETRZENIE DOMU YARD SALE już 5 października

 Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we Zapra­sza­my w nie­dzie­lę 5 paź­dzier­ni­ka, od 12 do 19, do 1500m2 na pierw­szą edy­cję tar­gów WIETRZENIE DOMU YARD SALE! Pod­czas tar­gów będzie­sz mógł…