Wiosna z teatrem – 35. Warszawskie Spotkania Teatralne

Tek­st: Mar­ty­na Ludwi­niak Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we W dnia­ch 21 mar­ca – 1 kwiet­nia odbę­dzie się już trzy­dzie­sta pią­ta edy­cja War­szaw­ski­ch Spo­tkań Teatral­ny­ch. Jest to jed­no…

Męczennicy” w reż. Grzegorza Jarzyny w TR Warszawa

W imię wia­ry.

Dress code: jak ubrać się do teatru?

Tek­st: Moni­ka Mat­zul­lok Zdję­cia: vogue.mx Gra­fi­ki: Rena­ta Cięż­kow­ska Wybra­nie odpo­wied­nie­go stro­ju do teatru może oka­zać się nie lada wyzwa­niem. Wyda­je się, że w dzi­siej­szy­ch cza­sa­ch ludzie coraz…

Sen nocy letniej, czyli coś więcej niż taniec.

Tek­st: Klau­dia Zie­liń­ska Zdję­cia: teatrwielki.pl Mówi się, że ludzie prze­sta­ją doce­niać praw­dzi­wą sztu­kę, nie cho­dzą do teatru czy fil­har­mo­nii, wystar­cza im kino i słu­chaw­ki z…

Zmiany w paryskim balecie

Tek­st: Kata­rzy­na Kała­ska Jak poda­je Ben­ja­min Mil­le­pied, fran­cu­ski tan­ce­rz i cho­re­ograf, pry­wat­nie mąż Nata­lie Port­man, z któ­rą wystę­po­wał w fil­mie „Czar­ny łabę­dź“ , rekla­ma tego…

Moralność Pana Polityka “Miłość i polityka” Teatr Kamienica

 Tek­st: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: teatrkamienica.pl / Fot. Agniesz­ka Tujak Ile wspól­ne­go może mieć ze sobą miło­ść i poli­ty­ka? Dwie, pozor­nie wyklu­cza­ją­ce się sfe­ry – wła­dzy i…

Jak zostałam wiedźmą”. Sztuka autobiograficzna dla dorosłych i dzieci Warszawa, Teatr Studio

Tek­st: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: teatrstudio.pl W przy­pad­ku twór­czo­ści Doro­ty Masłow­skiej nic nie jest tak oczy­wi­ste, jak mogło­by się zda­wać. Autor­ka “Woj­ny pol­sko – ruskiej” oraz…

Złudzenia dotyczące szczęścia “Iluzje”, reż. Iwan Wyrypajew Teatr Studio, Warszawa

 Tek­st: Anna Jan­kow­ska Zdję­cie: teatrstudio.pl Nie jest moż­li­we, by zna­leźć defi­ni­cję uczu­cia, jakim jest miło­ść. Może­my podą­żać za sło­wa­mi św. Paw­ła, któ­ry w “Hym­nie o…