Wystawa BOGACTWO/ Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

Gdzie: Zachę­ta – Naro­do­wa Gale­ria Sztu­ki Arty­ści: Azor­ro, Ewa Axel­rad, Tymek Borow­ski, Rafał Domi­nik, Mau­ry­cy Gomu­lic­ki, Nico­las Gro­spier­re, Łuka­sz Jastrub­czak, Moni­ka Kmi­ta, Luxus, Mister D. i…

Pirelli 2016 Annie Leibovitz

Tek­st: Anna Powier­ża Tym razem oczy świa­ta nie będą zwró­co­ne na ide­al­ne pier­si i poślad­ki, ale oso­bi­sto­ści ze świa­ta kul­tu­ry, spor­tu czy sztu­ki na kobie­ty, któ­ry­ch…

All eyes on me! – Wystawa LUSTRA w Centrum Nauki Kopernik

Tek­st: Mar­ty­na Ludwi­niak Zdję­cia: kopernik.org.pl  Wysta­wę LUSTRA moż­na oglą­dać od 15 paź­dzier­ni­ka do maja 2016 roku. Skła­da się z ponad 30 eks­po­na­tów – kalej­do­sko­pów, lustrza­ny­ch ukła­da­nek,…

Sierpniowe wydarzenia w Warszawie

Tek­st: Mar­ty­na Ludwi­niak Zdję­cia: kopernik.org.pl, filmowastolica.pl, mate­ria­ły pra­so­we Dla tych, któ­rzy już wró­ci­li ze sło­necz­ne­go urlo­pu oraz dla tych, któ­rzy jesz­cze na nie­go cze­ka­ją, nasza…

Tadeusz Peiper – „Papież Awangardy”. Muzeum Narodowe w Warszawie

Tek­st: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: mnw.art.pl  Nie każ­dy zda­je sobie dziś spra­wę z tego, jak waż­ną rolę Tade­usz Peiper (1891–1969) ode­grał w pol­skiej i euro­pej­skiej kul­tu­rze…

Zapowiedź kolejnego albumu Moniki Brodki!

Tek­st: Anna Jan­kow­ska Zdję­cie: mate­ria­ły pra­so­we  „Szczę­ście, satys­fak­cja i zapa­le­nie krta­ni. Nowa pły­ta w przy­go­to­wa­niu!” – taką infor­ma­cją podzie­li­ła się wczo­raj na swo­im facebook’owym pro­fi­lu…

LGBT Film Festival 2015. 17 – 24 kwietnia w całej Polsce

6 edy­cja festi­wa­lu poświę­co­ne­go tema­ty­ce LGBT (les­bian, Gay, Bise­xu­al, Trans­gen­der) roz­pocz­nie się już jutro i potrwa do czwart­ku. Zapew­ne zno­wu przy­cią­gnie tłu­my widzów, poka­zu­jąc, że rów­no­ść ma wie­le odcie­ni.

Florence + The Machine opublikowała kolejny teledysk z nowej płyty

Kolej­ny tele­dy­sk z nowej pły­ty Flo­ren­ce + The Machi­ne ‘How Big How Blue How Beau­ti­ful’. Zapra­sza­my do obej­rze­nia!

Antyczny Narodowy/Samsung prezentuje wystawę „Pompeje. Życie w cieniu wulkanu”

Tek­st: Mar­ty­na Ludwi­niak Zdję­cia: wystawapompeje.pl Wczo­raj na Sta­dio­nie Naro­do­wym mia­ło miej­sce otwar­cie nie­zwy­kłej mul­ti­me­dial­nej wysta­wy „Pom­pe­je. Życie w cie­niu wul­ka­nu”. Eks­po­zy­cja zaj­mu­je 2 tysią­ce metrów kwa­dra­to­wy­ch…

Zapowiedzi i premiery filmowe w kwietniu

Tek­st: mate­ria­ły pra­so­we Oto kil­ka pro­po­zy­cji fil­mo­wy­ch, któ­re swo­je pre­mie­ry mają w kwiet­niu. 10 kwiet­nia ZE WSZYSTKICH SIŁ. Julien, jak wszyst­kie nasto­lat­ki, marzy o przy­go­da­ch i…

Małgorzata Łupina nagrodzona na WORLD MEDIA FESTIVAL 2015!

Mał­go­rza­ta Łupi­na na WORLD MEDIA FESTIVAL 2015 w Ham­bur­gu otrzy­ma­ła głów­ną nagro­dę Intermedia-Globe Gold w kate­go­rii Human Rela­tions and Valu­es za doku­ment „Trzy na godzi­nę”, wypro­du­ko­wa­ny przez TVN Sty­le!

Walk off the Earth – RULE THE WORLD – nowy teledysk

Walk off the Ear­th to kana­dyj­ska gru­pa muzycz­na, któ­rej w 2012 roku ogrom­ny roz­głos przy­nio­sło nagra­nie fil­mi­ku z cove­rem “Some­bo­dy that I used to know” –…

Nowy teledysk Ed’a Sheeran’a

Dzi­siaj uka­zał się nowy tele­dy­sk mło­de­go i zdol­ne­go bry­tyj­czy­ka, Ed’a Sheeran’a. Pio­sen­ka pocho­dzi z albu­mu “X”, poni­żej może­cie obej­rzeć tele­dy­sk.

Zapowiedzi i premiery filmowe w marcu

Tek­st: mate­ria­ły pra­so­we Poni­żej pro­po­zy­cje kil­ku wybra­ny­ch fil­mów, któ­re będą mia­ły pre­mie­rę w mar­cu i zapo­wia­da­ją się cał­kiem cie­ka­wie! 6 mar­ca BODY/CIAŁO. Cynicz­ny pro­ku­ra­tor (Janu­sz…

Disco Polo. Recenzja filmu

Tek­st: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: filmweb.pl Hit czy kit? Jed­no jest pew­ne – disco polo to wybit­nie pol­ski feno­men, któ­ry zdo­mi­no­wał rodzi­mą sce­nę muzycz­ną na począt­ku lat…

Oscary 2015. “Ida” Pawlikowskiego ze statuetką!

Tego­rocz­na, już 87. cere­mo­nia roz­da­nia naj­waż­niej­szy­ch nagród fil­mo­wy­ch odby­ła się w Dolby The­atre (wcze­śniej zna­nym jako Kodak The­atre). Wiel­ki suk­ces pol­skie­go reży­se­ra Paw­ła Paw­li­kow­skie­go otrzy­mał on Osca­ra za “Naj­lep­szy film nie­an­glo­ję­zycz­ny”. Naj­wię­cej, po czte­ry sta­tu­et­ki, zdo­by­ły “Bird­man” i “The Grand Buda­pe­st Hotel”. Naj­więk­szy­mi prze­gra­ny­mi są zaś “Boy­ho­od” i “Snaj­per”, któ­re otrzy­ma­ły zale­d­wie po jed­nym Osca­rze.