Lista filmów, które trzeba zobaczyć

Kino jest tema­tem nie­zwy­kle obszer­nym. Z roku na rok powsta­je coraz wię­cej fil­mów, bar­dziej roz­wi­nię­ty­ch, zaawan­so­wa­ny­ch tech­no­lo­gicz­nie. Widzo­wi jest nie­zwy­kle łatwo się zgu­bić. Mając ocho­tę…

Po tamtej stronie drzwi

Psy­cho­lo­gicz­ny film gro­zy, utrzy­ma­ny w sty­lu słyn­ne­go „Szó­ste­go zmy­słu”.

Vers-24 Subiektywnie: Filmy, które powinnaś obejrzeć przed 30-ką

Nie­waż­ne, jak bli­sko ci do miło­śnicz­ki kina. Pew­ne obra­zy zapa­da­ją w pamięć i bez wzglę­du na ten fakt. Zasta­no­wią, zasko­czą, dotkną do żywe­go – jest wie­le powo­dów, by prze­żyć je choć jeden raz. A potem… kolej­ny, tak bar­dzo są uni­wer­sal­ne, że nie pręd­ko o nich zapo­mni­sz. Jeśli zbli­ża­sz się do 30., zoba­cz koniecz­nie te, któ­re wybra­li­śmy. 

Hardcore Henry premiera już dzisiaj!

Kino zre­ali­zo­wa­ne bez tary­fy ulgo­wej. Akcja non-stop, stu­pro­cen­to­wy reali­zm i zero lito­ści!

22. Festiwal Filmowy Wiosna Filmów w kinach Praha i Apolonia

22. Festi­wal Fil­mo­wy WIOSNA FILMÓW odbę­dzie się w tym roku w dnia­ch 15 – 24 kwiet­nia, oczy­wi­ście w War­sza­wie. Sean­se odby­wać się będą w kina­ch…

Kino dla feministki. 5 filmów, które warto obejrzeć

Tek­st: Karo­li­na Błasz­kie­wi­cz Zdję­cia: filmweb.pl Jakie mamy być? Takie, jak chce­my – sil­ne mimo sła­bo­ści, pięk­ne wbrew temu, co nam się w sobie nie podo­ba,…

Top 10 filmów o miłości na wieczór

Tek­st: Klau­dia Zie­liń­ska Zdję­cia: filmweb.pl Ist­nie­ją takie fil­my, któ­re każ­dy z nas widział cho­ciaż raz w życiu. Kla­sy­ki kine­ma­to­gra­fii, któ­re poja­wia­ją się w ran­kin­ga­ch i…

Październikowe nowości filmowe

Tek­st: Mar­ty­na Ludwi­niak Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we Paź­dzier­ni­ko­we pre­mie­ry fil­mo­we: Panie Dul­skie Pre­mie­ra: 2 paź­dzier­ni­ka Reży­se­ria: Filip Bajon Naj­now­szy film Fili­pa Bajo­na, twór­cy m.in. “Ślu­bów panień­ski­ch” oraz “Przed­wio­śnia”,…

Wrześniowe nowości filmowe

Jesień w pol­ski­ch kina­ch zapo­wia­da się napraw­dę inte­re­su­ją­co. Fil­my gro­zy, sen­sa­cyj­ne, i dobre kome­die cze­ka­ją na widzów spra­gnio­ny­ch praw­dzi­wy­ch, fil­mo­wy­ch emo­cji. Nasz redak­cja wybra­ła kil­ka z nich, na któ­re watro war­to poświę­cić wrze­śnio­we wie­czo­ry.

Zapowiedzi i premiery filmowe w kwietniu

Tek­st: mate­ria­ły pra­so­we Oto kil­ka pro­po­zy­cji fil­mo­wy­ch, któ­re swo­je pre­mie­ry mają w kwiet­niu. 10 kwiet­nia ZE WSZYSTKICH SIŁ. Julien, jak wszyst­kie nasto­lat­ki, marzy o przy­go­da­ch i…

7 powodów, dla których warto zobaczyć film o Iris Apfel

Ta nie­zwy­kła kobie­ta, uro­dzo­na w 1921 roku, w Nowym Jor­ku, bar­dzo szyb­ko zaczę­ła swo­ją przy­go­dę z desi­gnem. Jej mama mia­ła wła­sny butik i to od niej mała Iris chło­nę­ła wszyst­ko co zwią­za­ne było z modą. Ukoń­czy­ła histo­rię sztu­ki, a tak­że pra­co­wa­ła w Women’s Wear Daily. 

Dlaczego warto obejrzeć film „Dior i ja”?

Tek­st: Moni­ka Mat­zul­lok Zdję­cia: tribecafilm.com „Dior i ja” to opo­wie­ść o nie­śmia­łym czło­wie­ku, któ­ry sta­nął przed ogrom­nym wyzwa­niem – stwo­rze­niem kolek­cji hau­te coutu­re w cią­gu 8…

Zapowiedzi i premiery filmowe w marcu

Tek­st: mate­ria­ły pra­so­we Poni­żej pro­po­zy­cje kil­ku wybra­ny­ch fil­mów, któ­re będą mia­ły pre­mie­rę w mar­cu i zapo­wia­da­ją się cał­kiem cie­ka­wie! 6 mar­ca BODY/CIAŁO. Cynicz­ny pro­ku­ra­tor (Janu­sz…

Disco Polo. Recenzja filmu

Tek­st: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: filmweb.pl Hit czy kit? Jed­no jest pew­ne – disco polo to wybit­nie pol­ski feno­men, któ­ry zdo­mi­no­wał rodzi­mą sce­nę muzycz­ną na począt­ku lat…

Oscary 2015. “Ida” Pawlikowskiego ze statuetką!

Tego­rocz­na, już 87. cere­mo­nia roz­da­nia naj­waż­niej­szy­ch nagród fil­mo­wy­ch odby­ła się w Dolby The­atre (wcze­śniej zna­nym jako Kodak The­atre). Wiel­ki suk­ces pol­skie­go reży­se­ra Paw­ła Paw­li­kow­skie­go otrzy­mał on Osca­ra za “Naj­lep­szy film nie­an­glo­ję­zycz­ny”. Naj­wię­cej, po czte­ry sta­tu­et­ki, zdo­by­ły “Bird­man” i “The Grand Buda­pe­st Hotel”. Naj­więk­szy­mi prze­gra­ny­mi są zaś “Boy­ho­od” i “Snaj­per”, któ­re otrzy­ma­ły zale­d­wie po jed­nym Osca­rze.

Oscary 2015

Tek­st: Gosia Bere­za Zdję­cia: dube­at.com, filmweb.pl Osiem­dzie­sią­ta siód­ma cere­mo­nia wrę­cze­nia Osca­rów coraz bli­żej. Lau­re­atów naj­waż­niej­szy­ch nagród fil­mo­wy­ch pozna­my w nocy z nie­dzie­li na ponie­dzia­łek (cza­su…