Propozycje książek na kwiecień

Oto książ­ki, któ­re umi­lą Ci zarów­no desz­czo­wy wie­czór, jak i leni­wy pora­nek. Zapo­znaj się z naszy­mi pro­po­zy­cja­mi na kwie­cień! Ape­tyt na więcej/Agniesz­ka Olej­nik Życie nie…

Książki – wybór redakcji VERS-24

Redak­cja VERS-24 uwiel­bia czy­tać. Dla­te­go regu­lar­nie pre­zen­tu­je­my Wam naj­lep­sze pozy­cje książ­ko­we, po któ­re war­to się­gnąć. Spraw­dź, co wybra­li­śmy tym razem!  I cóż, że o Szwecji/ Nata­lia Koła­czek…

5 Pisarek, które MUSISZ znać

Czy­ta­nie to jed­na z tych przy­jem­no­ści, na któ­rą zawsze powin­naś mieć czas. Dzię­ki książ­kom posze­rza się twój świa­to­po­gląd, zwięk­sza ilo­ść uży­wa­ny­ch słów, a Two­ja kre­atyw­no­ść…

Książka, którą warto przeczytać/ Andrea Wulf “Człowiek, który zrozumiał naturę”

Książ­ka, któ­rą dzi­siaj pre­zen­tu­je­my to naj­gło­śniej­sza bio­gra­fia ostat­ni­ch lat. Opró­cz pięk­nej okład­ki, zachwy­ca histo­rią życia Ale­xan­dra von Hum­bold­ta, na któ­re­go cze­ść nazwa­no mia­sta, rze­ki, pasma…

Ciekawe książki na weekend cz.3

Przed­sta­wia­my książ­ki, któ­re z pew­no­ścią Cie zacie­ka­wią. Jed­na z nich to wspa­nia­ła bio­gra­fia, dru­ga to przy­dat­ny porad­nik, ostat­nia przy­jem­ny romans. Wybie­rz coś dla sie­bie!  …

Ciekawe książki na weekend cz.2

Oto książ­ko­we pro­po­zy­cje od redak­cji VERS-24 na zbli­ża­ją­cą się wio­snę. To ide­al­ny czas by zre­lak­so­wać się z dobrą książ­ką i kub­kiem kawy w ręku. Poznaj…

Gwiazdorski Klub Książki. Część II

Insta­gram to skarb­ni­ca inspi­ra­cji – znaj­dzie­sz tam wszyst­ko: od sty­li­za­cyj­ny­ch pere­łek przez goto­we do sko­pio­wa­nia wystro­je wnę­trz po książ­ko­we „must-haves”. Skup­my się na ostat­ni­ch. Ponad…

Drugie życie Polaroida – BIG SHOTS: Polaroids from the World of Hip-Hop and Fashion

W cza­sa­ch, kie­dy sło­wo „instant” koja­rzy się prze­waż­nie ze smart­fo­na­mi i apli­ka­cja­mi dzię­ki któ­rym w kil­ka sekund może­my udo­stęp­nić zdję­cie, by po chwi­li znik­nę­ło, praw­dzi­we…

Vers-24 poleca: książkowe nowości

Kolej­ny tydzień, kolej­ne cie­ka­we pozy­cje książ­ko­we, do któ­ry­ch war­to zaj­rzeć w leni­wy, jesien­ny week­end. W naszym zesta­wie­niu każ­dy znaj­dzie coś odpo­wied­nie­go dla sie­bie: zaczy­na­jąc od…

Vers-24 czyta, czyli krótko o tym co czytamy…

Szu­ka­cie cie­ka­wej lek­tu­ry na nad­cho­dzą­ce dłu­gie, listo­pa­do­we wie­czo­ry? Zachę­ca­my Was do zapo­zna­nia się z pozy­cja­mi poni­żej. Gwa­ran­tu­je­my, że prze­czy­ta­cie je jed­nym tchem! Nic opró­cz mil­cze­nia -…

Książki, które umilą jesienne wieczory

Krót­kie dni i dłu­gie, ponu­re wie­czo­ry, desz­cz za oknem, pierw­sze przy­mroz­ki… Jesien­na aura zazwy­czaj nie zachę­ca do wycho­dze­nia z domu. To czas, kie­dy popo­łu­dnia i…

Wakacyjny niezbędnik­ zakupy Last ­Minute

Jesz­cze dosłow­nie chwi­la, a zacznie­my pla­no­wać waka­cyj­ny urlop. A pew­nie i tak od jakie­goś cza­su myśli­my już o bez­tro­skim wyle­gi­wa­niu się na pla­ży, siel­ski­ch wie­czo­ra­ch…

TOP 7 – wegetariańskie książki kucharskie

W związ­ku z coraz bar­dziej rosną­cą popu­lar­no­ścią die­ty wege­ta­riań­skiej i wegań­skiej przy­go­to­wa­li­śmy dla was kil­ka pozy­cji kuchar­ski­ch, któ­re naszym zda­niem powin­ny zago­ścić w kuch­ni rośli­no­żer­ców. Znaj­dzie­cie w nich prze­pi­sy łatwe (dla tych począt­ku­ją­cy­ch) oraz trud­niej­sze – dla tych, przed któ­ry­mi kuch­nia jar­ska nie sta­no­wi żad­ny­ch tajem­nic.

Vers-24 poleca: książki na długi weekend majowy

Pierw­szy week­end maja, czy­li popu­lar­nie zwa­na “majów­ka” to czas, kie­dy mamy wię­cej wol­ny­ch chwil dla sie­bie. Nie ma lep­sze­go spo­so­bu na relaks w pierw­szy­ch cie­pły­ch pro­mie­nia­ch słoń­ca, niż lek­tu­ra cie­ka­wej książ­ki. Zobacz­cie nasz prze­gląd, by dowie­dzieć się, któ­rym z nich war­to poświę­cić uwa­gę.

Wyjść poza sieć. Blogerzy piszą książki, część I: Moda

Pisa­nie to sztu­ka. Moż­na oczy­wi­ście zasta­na­wiać się, czy w dzi­siej­szy­ch cza­sa­ch ono wciąż nią jest. Każ­dy może prze­cież to robić – choć skut­ki są róż­ne.…

Vers­-24 czyta, czyli krótko o tym, co czytamy…

Tekst/zdjęcia: Vers-24 Tem­pe­ra­tu­ry za okna­mi nie zachę­ca­ją do wyj­ścia spod koł­dry. Takie dni naj­przy­jem­niej spę­dzić w domo­wym zaci­szu, z inte­re­su­ją­cą lek­tu­rą w jed­nej dło­ni i…