Propozycje książek na kwiecień

Oto książ­ki, któ­re umi­lą Ci zarów­no desz­czo­wy wie­czór, jak i leni­wy pora­nek. Zapo­znaj się z naszy­mi pro­po­zy­cja­mi na kwie­cień! Ape­tyt na więcej/Agniesz­ka Olej­nik Życie nie…

Książki – wybór redakcji VERS-24

Redak­cja VERS-24 uwiel­bia czy­tać. Dla­te­go regu­lar­nie pre­zen­tu­je­my Wam naj­lep­sze pozy­cje książ­ko­we, po któ­re war­to się­gnąć. Spraw­dź, co wybra­li­śmy tym razem!  I cóż, że o Szwecji/ Nata­lia Koła­czek…

5 Pisarek, które MUSISZ znać

Czy­ta­nie to jed­na z tych przy­jem­no­ści, na któ­rą zawsze powin­naś mieć czas. Dzię­ki książ­kom posze­rza się twój świa­to­po­gląd, zwięk­sza ilo­ść uży­wa­ny­ch słów, a Two­ja kre­atyw­no­ść…

Książka, którą warto przeczytać/ Andrea Wulf “Człowiek, który zrozumiał naturę”

Książ­ka, któ­rą dzi­siaj pre­zen­tu­je­my to naj­gło­śniej­sza bio­gra­fia ostat­ni­ch lat. Opró­cz pięk­nej okład­ki, zachwy­ca histo­rią życia Ale­xan­dra von Hum­bold­ta, na któ­re­go cze­ść nazwa­no mia­sta, rze­ki, pasma…

Ciekawe książki na weekend cz.3

Przed­sta­wia­my książ­ki, któ­re z pew­no­ścią Cie zacie­ka­wią. Jed­na z nich to wspa­nia­ła bio­gra­fia, dru­ga to przy­dat­ny porad­nik, ostat­nia przy­jem­ny romans. Wybie­rz coś dla sie­bie!  …

(trans)FIGURACJE wystawa prac Anny Halarewicz i ITO

Wysta­wa (trans)FIGURACJE jest efek­tem współ­pra­cy malar­ki i ilu­stra­tor­ki mody Anny Hala­re­wi­cz z Kasią Grze­lak – pro­jek­tant­ką i twór­czy­nią mar­ki odzie­żo­wej ITO. W obsza­rze mody nawią­za­ły…

Ciekawe książki na weekend cz.2

Oto książ­ko­we pro­po­zy­cje od redak­cji VERS-24 na zbli­ża­ją­cą się wio­snę. To ide­al­ny czas by zre­lak­so­wać się z dobrą książ­ką i kub­kiem kawy w ręku. Poznaj…

Gwiazdorski Klub Książki. Część II

Insta­gram to skarb­ni­ca inspi­ra­cji – znaj­dzie­sz tam wszyst­ko: od sty­li­za­cyj­ny­ch pere­łek przez goto­we do sko­pio­wa­nia wystro­je wnę­trz po książ­ko­we „must-haves”. Skup­my się na ostat­ni­ch. Ponad…

More is more, kitsch is king, sex is in and shyness is sin’ The Vulgar: Fashion Redefined

Bar­bi­can, Lon­dyn oraz Win­ter­pa­la­is, Wie­deń Pele­ry­na stwo­rzo­na z wło­sów przez dom mody Maison Mar­tin Mar­giel­la? Dwa kru­ki wal­czą­ce na gło­wie autor­stwa Pam Hogg? XVIII-wieczna, czte­ro­me­tro­wa…

Wystawa rzeźby Pawła Orłowskiego „Design a sztuka”

Dziś w HB Reavis odbył się wer­ni­saż zaty­tu­ło­wa­ny „Desi­gn a sztu­ka”, na któ­rym zapre­zen­to­wa­no rzeź­by Paw­ła Orłow­skie­go nale­żą­ce do cyklu „Boty”. Wysta­wę będzie moż­na oglą­dać…

PAWEŁ ORŁOWSKI – „DESIGN A SZTUKA” cykl: „BOTY”

Zapre­zen­to­wa­ne rzeź­by nale­żą do cyklu zaty­tu­ło­wa­ne­go „Boty”. Ter­min ten został utwo­rzo­ny od sło­wa robot, popu­lar­ne­go w XX wie­ku, obda­rzo­ne­go wie­lo­ma zna­cze­nia­mi. „Bot” to pro­gram wyko­nu­ją­cy…

KITSUNÉ IMPREZUJE W NIEBIE

Kul­to­wa wytwór­nia muzy­ki elek­tro­nicz­nej Kit­su­né, po raz pierw­szy zawi­ta do Pol­ski! Na impre­zie sygno­wa­nej przez pary­skie liski zagra­ją: Eton Mes­sy, Kamp!, Last Robots i Kovval­sky.…

Drugie życie Polaroida – BIG SHOTS: Polaroids from the World of Hip-Hop and Fashion

W cza­sa­ch, kie­dy sło­wo „instant” koja­rzy się prze­waż­nie ze smart­fo­na­mi i apli­ka­cja­mi dzię­ki któ­rym w kil­ka sekund może­my udo­stęp­nić zdję­cie, by po chwi­li znik­nę­ło, praw­dzi­we…

9 malarzy, których warto znać

W sztu­ce jest miej­sce dla każ­de­go i każ­dy zasłu­gu­je na to, by mu się przyj­rzeć. Dzie­siąt­ki nazwi­sk arty­stów przy­cią­ga­ją­cy­ch i hip­no­ty­zu­ją­cy­ch w świe­cie sztu­ki. Jed­ni…

Prace Wróblewskiego, Starowieyskiego, Fangora, Beksińskiego – na jednej wystawie

Szki­ce do słyn­ny­ch obra­zów Andrze­ja Wró­blew­skie­go i Woj­cie­cha Fan­go­ra. Akwa­re­le Fran­cisz­ka Sta­ro­wiey­skie­go, rysun­ki Zdzi­sła­wa Bek­siń­skie­go i gwa­sze Jana Leben­ste­ina. Pra­ce naj­wy­bit­niej­szy­ch twór­ców pol­skiej sztu­ki powo­jen­nej…

Vers-24 poleca: książkowe nowości

Kolej­ny tydzień, kolej­ne cie­ka­we pozy­cje książ­ko­we, do któ­ry­ch war­to zaj­rzeć w leni­wy, jesien­ny week­end. W naszym zesta­wie­niu każ­dy znaj­dzie coś odpo­wied­nie­go dla sie­bie: zaczy­na­jąc od…