Jesień 2017 w BIG BOOK CAFE

Big Book Cafe to dom pro­duk­cji lite­rac­ki­ch i adres zawsze otwar­ty dla kocha­ją­cy­ch czy­ta­nie. Od wrze­śnia cen­trum zapra­sza na wyda­rze­nia spe­cjal­ne i małe przy­jem­no­ści. Miej­sce…

Od antyku po balonowego psa – 15 rzeźb, które musisz znać

  Od wie­ków rzeź­bia­rze kształ­to­wa­li drew­no, brąz , mar­mur i inne mate­ria­ły two­rząc posta­ci, a rzeź­biar­stwo było waż­nym a zara­zem nie­od­łącz­nym ele­men­tem kul­tu­ry i spo­so­bem…

Kino letnie z La Manią

Love to tytuł fil­mu Gaspa­ra Noe, na któ­re­go seans La Mania zapro­si­ła we wtor­ko­wy wie­czór do war­szaw­skie­go kina Ilu­zjon. Spo­tka­niem tym mar­ka ofi­cjal­nie otwo­rzy­ła sezon…

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY KAPELUSZ GALA DERBY 2017

2 lip­ca na war­szaw­skim Torze Wyści­gów Kon­ny­ch Słu­że­wiec odbę­dzie się Der­by Gala – naj­bar­dziej pre­sti­żo­we, obok Wiel­kiej War­szaw­skiej, wyda­rze­nie sezo­nu wyści­gów kon­ny­ch w Pol­sce. Opró­cz…

Ogród zdrowia” według Gucci

Hor­tus Sani­ta­tis, co po łaci­nie ozna­cza „Ogród zdro­wia” to wymow­na nazwa naj­now­szej, limi­to­wa­nej edy­cji książ­ki domu mody Guc­ci! Swo­ją nazwę zawdzię­cza pierw­szej nie­miec­kiej ency­klo­pe­dii natu­ry…

Książki – poznaj nasze propozycje na lato

Pierw­szy dzień kalen­da­rzo­we­go lata już za nami. Upra­gnio­ny urlop zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi. War­to już teraz przy­go­to­wać sobie listę #mustre­ad na ten let­ni czas. Poznaj…

Książki o podróżach – wybór redakcji

Poznaj kolej­ne pro­po­zy­cje ksią­żek od redak­cji VERS-24. Tym razem – książ­ki miesz­czą­ce się w tema­cie podró­ży. Miłej lek­tu­ry! 🙂 Mia­sto nie do pozna­nia/ Filip Cze­ka­ła Co…

Kryminały – propozycje książek

Oto tytu­ły, któ­re w ostat­nim cza­sie skra­dły nasze ser­ca i nie pozwo­li­ły się ode­rwać od kolej­ny­ch roz­dzia­łów.  Zapo­znaj się z naszy­mi pro­po­zy­cja­mi i zatrać się…

5 niezwykłych reżyserów, których musisz znać

Są tacy reży­se­rzy, któ­ry­ch nie trze­ba niko­mu przed­sta­wiać. Cho­ciaż­by Anto­nio­ni, Kubrick, czy Taran­ti­no – to mistrzo­wie, dzię­ki któ­rym kino ist­nie­je dzi­siaj w takiej a nie…

Książki – majowe nowości

Wresz­cie nade­szła wio­sna! Pięk­na pogo­da sprzy­ja relak­so­wa­niu się na świe­żym powie­trzu, cie­sze­niu się słoń­cem i… świet­ną książ­ką! Poznaj nasze pro­po­zy­cję. The Call/Peadar O’Guilin Co byś…

NOC MUZEÓW 2017 W WARSZAWIE – CO WARTO ZWIEDZIĆ ?

Noc Muze­ów to wyjąt­ko­we wyda­rze­nie, pod­czas któ­re­go muzea i pla­ców­ki kul­tu­ral­ne otwie­ra­ją swo­je drzwi na zwie­dza­ją­cy­ch. W tym roku Noc Muze­ów w War­sza­wie odbę­dzie się…

Nowości książkowe na majowy weekend

Pierw­sza to wcią­ga­ją­ca i magicz­na powie­ść. Dru­ga – książ­ka dzien­ni­kar­ki dla któ­rej nie ma tema­tów tabu. Trze­cia to melan­cho­lij­na opo­wie­ść oby­cza­jo­wa . Oto naj­now­sze i…

Propozycje książek na kwiecień

Oto książ­ki, któ­re umi­lą Ci zarów­no desz­czo­wy wie­czór, jak i leni­wy pora­nek. Zapo­znaj się z naszy­mi pro­po­zy­cja­mi na kwie­cień! Ape­tyt na więcej/Agniesz­ka Olej­nik Życie nie…

Książki – wybór redakcji VERS-24

Redak­cja VERS-24 uwiel­bia czy­tać. Dla­te­go regu­lar­nie pre­zen­tu­je­my Wam naj­lep­sze pozy­cje książ­ko­we, po któ­re war­to się­gnąć. Spraw­dź, co wybra­li­śmy tym razem!  I cóż, że o Szwecji/ Nata­lia Koła­czek…

5 Pisarek, które MUSISZ znać

Czy­ta­nie to jed­na z tych przy­jem­no­ści, na któ­rą zawsze powin­naś mieć czas. Dzię­ki książ­kom posze­rza się twój świa­to­po­gląd, zwięk­sza ilo­ść uży­wa­ny­ch słów, a Two­ja kre­atyw­no­ść…

Książka, którą warto przeczytać/ Andrea Wulf “Człowiek, który zrozumiał naturę”

Książ­ka, któ­rą dzi­siaj pre­zen­tu­je­my to naj­gło­śniej­sza bio­gra­fia ostat­ni­ch lat. Opró­cz pięk­nej okład­ki, zachwy­ca histo­rią życia Ale­xan­dra von Hum­bold­ta, na któ­re­go cze­ść nazwa­no mia­sta, rze­ki, pasma…