Książki o podróżach – wybór redakcji

Poznaj kolej­ne pro­po­zy­cje ksią­żek od redak­cji VERS-24. Tym razem – książ­ki miesz­czą­ce się w tema­cie podró­ży. Miłej lek­tu­ry! 🙂 Mia­sto nie do pozna­nia/ Filip Cze­ka­ła Co…

Kryminały – propozycje książek

Oto tytu­ły, któ­re w ostat­nim cza­sie skra­dły nasze ser­ca i nie pozwo­li­ły się ode­rwać od kolej­ny­ch roz­dzia­łów.  Zapo­znaj się z naszy­mi pro­po­zy­cja­mi i zatrać się…

5 niezwykłych reżyserów, których musisz znać

Są tacy reży­se­rzy, któ­ry­ch nie trze­ba niko­mu przed­sta­wiać. Cho­ciaż­by Anto­nio­ni, Kubrick, czy Taran­ti­no – to mistrzo­wie, dzię­ki któ­rym kino ist­nie­je dzi­siaj w takiej a nie…

Książki – majowe nowości

Wresz­cie nade­szła wio­sna! Pięk­na pogo­da sprzy­ja relak­so­wa­niu się na świe­żym powie­trzu, cie­sze­niu się słoń­cem i… świet­ną książ­ką! Poznaj nasze pro­po­zy­cję. The Call/Peadar O’Guilin Co byś…

NOC MUZEÓW 2017 W WARSZAWIE – CO WARTO ZWIEDZIĆ ?

Noc Muze­ów to wyjąt­ko­we wyda­rze­nie, pod­czas któ­re­go muzea i pla­ców­ki kul­tu­ral­ne otwie­ra­ją swo­je drzwi na zwie­dza­ją­cy­ch. W tym roku Noc Muze­ów w War­sza­wie odbę­dzie się…

Nowości książkowe na majowy weekend

Pierw­sza to wcią­ga­ją­ca i magicz­na powie­ść. Dru­ga – książ­ka dzien­ni­kar­ki dla któ­rej nie ma tema­tów tabu. Trze­cia to melan­cho­lij­na opo­wie­ść oby­cza­jo­wa . Oto naj­now­sze i…

Propozycje książek na kwiecień

Oto książ­ki, któ­re umi­lą Ci zarów­no desz­czo­wy wie­czór, jak i leni­wy pora­nek. Zapo­znaj się z naszy­mi pro­po­zy­cja­mi na kwie­cień! Ape­tyt na więcej/Agniesz­ka Olej­nik Życie nie…

Książki – wybór redakcji VERS-24

Redak­cja VERS-24 uwiel­bia czy­tać. Dla­te­go regu­lar­nie pre­zen­tu­je­my Wam naj­lep­sze pozy­cje książ­ko­we, po któ­re war­to się­gnąć. Spraw­dź, co wybra­li­śmy tym razem!  I cóż, że o Szwecji/ Nata­lia Koła­czek…

5 Pisarek, które MUSISZ znać

Czy­ta­nie to jed­na z tych przy­jem­no­ści, na któ­rą zawsze powin­naś mieć czas. Dzię­ki książ­kom posze­rza się twój świa­to­po­gląd, zwięk­sza ilo­ść uży­wa­ny­ch słów, a Two­ja kre­atyw­no­ść…

Książka, którą warto przeczytać/ Andrea Wulf “Człowiek, który zrozumiał naturę”

Książ­ka, któ­rą dzi­siaj pre­zen­tu­je­my to naj­gło­śniej­sza bio­gra­fia ostat­ni­ch lat. Opró­cz pięk­nej okład­ki, zachwy­ca histo­rią życia Ale­xan­dra von Hum­bold­ta, na któ­re­go cze­ść nazwa­no mia­sta, rze­ki, pasma…

Ciekawe książki na weekend cz.3

Przed­sta­wia­my książ­ki, któ­re z pew­no­ścią Cie zacie­ka­wią. Jed­na z nich to wspa­nia­ła bio­gra­fia, dru­ga to przy­dat­ny porad­nik, ostat­nia przy­jem­ny romans. Wybie­rz coś dla sie­bie!  …

(trans)FIGURACJE wystawa prac Anny Halarewicz i ITO

Wysta­wa (trans)FIGURACJE jest efek­tem współ­pra­cy malar­ki i ilu­stra­tor­ki mody Anny Hala­re­wi­cz z Kasią Grze­lak – pro­jek­tant­ką i twór­czy­nią mar­ki odzie­żo­wej ITO. W obsza­rze mody nawią­za­ły…

Ciekawe książki na weekend cz.2

Oto książ­ko­we pro­po­zy­cje od redak­cji VERS-24 na zbli­ża­ją­cą się wio­snę. To ide­al­ny czas by zre­lak­so­wać się z dobrą książ­ką i kub­kiem kawy w ręku. Poznaj…

Gwiazdorski Klub Książki. Część II

Insta­gram to skarb­ni­ca inspi­ra­cji – znaj­dzie­sz tam wszyst­ko: od sty­li­za­cyj­ny­ch pere­łek przez goto­we do sko­pio­wa­nia wystro­je wnę­trz po książ­ko­we „must-haves”. Skup­my się na ostat­ni­ch. Ponad…

More is more, kitsch is king, sex is in and shyness is sin’ The Vulgar: Fashion Redefined

Bar­bi­can, Lon­dyn oraz Win­ter­pa­la­is, Wie­deń Pele­ry­na stwo­rzo­na z wło­sów przez dom mody Maison Mar­tin Mar­giel­la? Dwa kru­ki wal­czą­ce na gło­wie autor­stwa Pam Hogg? XVIII-wieczna, czte­ro­me­tro­wa…

Wystawa rzeźby Pawła Orłowskiego „Design a sztuka”

Dziś w HB Reavis odbył się wer­ni­saż zaty­tu­ło­wa­ny „Desi­gn a sztu­ka”, na któ­rym zapre­zen­to­wa­no rzeź­by Paw­ła Orłow­skie­go nale­żą­ce do cyklu „Boty”. Wysta­wę będzie moż­na oglą­dać…