AFTERDARK PALETTE – nowość od Urban Decay

Pale­ta stwo­rzo­na z myślą o wie­czor­ny­ch wypa­da­ch. Nasy­co­ne kolo­ry spraw­dzą się w każ­dej sytu­acji – nie­waż­ne, gdzie ponio­są Cię nogi! Sza­lo­na noc, czy roma­nycz­na kola­cja?…

Summer look od Yves Saint Laurent – AFRICA POP

Pre­zen­tu­je­my peł­ną życia, słoń­ca i barw let­nią kolek­cję maki­ja­żu AFRICA POP – naj­now­szą kre­ację Yves Saint Lau­rent. Nasy­co­ną świa­tłem, wzbo­ga­co­ną nut­ką przy­go­dy, zmy­sło­wą i kuszą­cą.…

UZALEŻNIAJĄCE, INTENSYWNE I AKSAMITNE – VICE LIQUID LIPSTICK OD URBAN DECAY

Urban Decay pre­zen­tu­je Vice Liqu­id Lip­stick. Co spra­wia, że Vice jest inna? Prze­ło­mo­wa, nowo­cze­sna for­mu­ła zapew­nia trwa­ło­ść i zero roz­ma­zy­wa­nia. Podob­nie jak jej poprzed­nicz­ka, Vice…

Daj się uwieść czystej, niezmąconej radości… od Giorgio Armani

Wpro­wa­dzo­ny na rynek w 2010 roku zapa­ch ACQUA di Gio­ia roz­brzmie­wa ożyw­czą kom­po­zy­cją na cze­ść natu­ry i wody, któ­re są źró­dłem życia. Wkrót­ce dołą­cza­ją do…

ANTI-POLLUTION REVOLUTION w THE BODY SHOP

Mia­sta na całym świe­cie prze­kra­cza­ją ofi­cjal­ne limi­ty zanie­czysz­cze­nia powie­trza. To zła wia­do­mo­ść dla Two­jej skó­ry! Mar­ka The Body Shop sta­ra się zwięk­szać świa­do­mo­ść pro­ble­mów, któ­re…

Nowa odsłona kultowego zapachu Trésor marki Lancôme

LA NUIT TRÉSOR: MIŁOSNA SAGA OPOWIEDZIANA PRZEZ RÓŻANE TRIO  Miło­ść to nie­koń­czą­ca się opo­wie­ść, a La Nuit Trésor od Lan­côme pisze jej nowy roz­dział. Każ­dy…

Advanced Génifique – sekretna receptura zaklęta w małej buteleczce

Mistycz­na licz­ba 7 od wie­ków jest sym­bo­lem per­fek­cji. Jest ona rów­nież sym­bo­licz­ną licz­bą serum Géni­fi­que, któ­re przy­wra­ca bla­sk skó­rze już̇ po sied­miu dnia­ch. Z oka­zji…

Giorgio Armani SÌ ROSE SIGNATURE

Wszyst­ko w niej urze­ka. Fascy­nu­je, eks­cy­tu­je i pasjo­nu­je. Kobie­ta Sì zachwy­ca. Prze­peł­nia ją wol­no­ść, rado­ść i namięt­no­ść. Żyje peł­nią życia. Wraż­li­wa, a jed­no­cze­śnie sil­na, zawsze…

Barwne święta z Urban Decay

Jakie są świę­ta z Urban Decay? Kolo­ro­we i rado­sne. Pozba­wio­ne nudy, zaska­ku­ją­ce i peł­ne nie­ocze­ki­wa­ny­ch zwro­tów akcji. Barw­ny Urban Decay spra­wi, że świą­tecz­ny czas na…

Alaïa Paris Woda Perfumowana Blanche

Tak jak woda per­fu­mo­wa­na zro­dzi­ła się z pew­ne­go wspo­mnie­nia z dzie­ciń­stwa Pana Ala­ïi –„sce­ny, w któ­rej kubeł zim­niej wody wyla­ny na roz­grza­ną ścia­nę pokry­tą wap­nem…

Koreańskie kosmetyki- klucz do cery idealnej

Char­lot­te Cho, autor­ka popu­lar­nej w Azji i Sta­na­ch Zjed­no­czo­ny­ch książ­ki „Sekre­ty uro­dy Kore­anek”, któ­ra wkrót­ce potem rów­nież sta­ła się best­sel­le­rem w Pol­sce, zapo­cząt­ko­wa­ła praw­dzi­wy boom…

Nowość od Ubran Decay: paleta Naked Ultimate Basics

Naked! Jeśli raz poczu­je­sz jak to jest być Naked, już nigdy z tego nie zre­zy­gnu­je­sz. Urban Decay pre­zen­tu­je Naked Ulti­ma­te Basics — pale­tę neu­tral­ny­ch, mato­wy­ch cie­ni…

Czym pielęgnować podrażnioną skórę?

Spe­cy­fi­ka skó­ry podraż­nio­nej  Kon­dy­cja Two­jej skó­ry zale­ży w dużej mie­rze od Cie­bie. Ten organ wyma­ga szcze­gól­nej tro­ski i pie­lę­gna­cji. Skó­ra nara­żo­na jest na kon­takt z…

Premiera Sisleÿa Le Teint i Phyto-Lip Twist marki Sisley

Mar­ka Sisley ponow­nie uwo­dzi nowo­ścia­mi, tym razem z kate­go­rii maki­ja­żu. Mowa o pod­kład prze­ciw­sta­rze­nio­wy SISLEŸA Le Teint, a tak­że nowe, mato­we odcie­nie poma­dek Phyto-Lip Twi­st.…

Olejki Aussie 3 Miracle – codzienna dawka mocy dla Twoich włosów!

PRZYSZŁY WAKACJE, A TY WCIĄŻ CZUJESZ, ŻE MASZ ZA DUŻO RZECZY NA GŁOWIE? CZAS NA CHWILĘ ODDECHU I CUDOWNY 3­MINUTOWY DETOKS Z NOWYMI OLEJKAMI AUSSIE!…

Nowość od URBAN DECAY – VICE LIPSTICKS #lipstickismyvice

URBAN DECAY po raz kolej­ny zaska­ku­je.  Tym razem w ofer­cie mar­ki poja­wi­ła się pomad­ka, któ­ra w jed­ną chwi­lę sta­ła się best­sel­le­rem. Mowa o VICE LIPSTICK!…