Nowości kosmetyczne na jesień w kolekcji H&M

Pięk­ne rewo­lu­cje – jesień z H&M Jesie­nią H&M Beau­ty wpro­wa­dza nowe kolo­ry, tek­stu­ry i inno­wa­cyj­ne pro­duk­ty, dając nam nie­skoń­czo­ne moż­li­wo­ści wyra­ża­nia swo­je­go uni­kal­ne­go sty­lu. W…

TOUCHE ÉCLAT LE CUSHION YSL – ODRODZENIE SYMBOLU ŚWIATŁA

Dwa­dzie­ścia pięć lat po pre­mie­rze pierw­sze­go TOUCHE ÉCLAT, iko­na maki­ja­żu powra­ca w nowej odsło­nie. Tym razem zło­ty pędze­lek zmie­nia się w… podu­szecz­kę! Wyjąt­ko­wy sys­tem dozo­wa­nia…

Błyszczące i ponętne usta dzięki Prologwear Last Lips od M∙A∙C Cosmetics

  Inten­syw­ny, lśnią­cy i dłu­go­trwa­ły kolor – to wszyst­ko może­sz teraz mieć dzię­ki Pro­lon­gwe­ar Last Lips od MAC Cosme­tics! Pora poże­gnać wysy­cha­ją­ce, bled­ną­ce czy roz­my­te…

NAJGORĘTSZE TRENDY MAKIJAŻOWE WEDŁUG LANCÔME

Kolo­ro­we, świe­że, zmy­sło­we! Nowe tren­dy poja­wia­ją się i mie­sza­ją ze sobą na każ­dym kro­ku. Nie­waż­ne, w któ­rym zakąt­ku świa­ta mają swój począ­tek, w momen­cie, gdy…

GIORGIO ARMANI KOLEKCJA JESIEŃ/ZIMA 2017–2018

HARMONIA RÓŻNORODNOŚCI Nowa kolek­cja Gior­gio Arma­ni na sezon jesień/zima 2017–2018 zachwy­ca feerią barw, bogac­twem fak­tur oraz faso­nów. Pro­jek­tant pro­po­nu­je kon­tra­sto­we połą­cze­nia: piko­wa­nej saty­ny z mięk­kim…

Najlepsze korektory pod oczy

To kosme­tyk, któ­ry pozwa­la ukryć, że nasza noc była zde­cy­do­wa­nie za krót­ka. Gdy roz­świe­tla­my skó­rę pod ocza­mi, twa­rz od razu zysku­je bla­sku. Korek­tor pod oczy…

BĄDŹ SEKSOWNA NA WALENTYNKI Z YVES SAINT LAURENT

Jaki inny dzień w roku koja­rzy się z czer­wo­ny­mi usta­mi tak bar­dzo jak Walen­tyn­ki? Kolor miło­ści kró­lu­je w maki­ja­żu Yves Saint Lau­rent, a sam legen­dar­ny…

Długotrwały, mocno kryjący podkład od Giorgio Armani

Gior­gio Arma­ni stwo­rzył power fabric – nowy pod­kład, któ­ry łączy trwa­ło­ść kry­cia z świe­tli­stym, lek­kim jak dru­ga skó­ra wykoń­cze­niem. Pod­kład gwa­ran­tu­je nie­ska­zi­tel­ny maki­jaż. Podob­nie jak…

Nowości od Urban Decay

Czy błysz­czą­ca cera ruj­nu­je Twój maki­jaż? Marzy­sz o per­fek­cyj­nej skó­rze w jed­no­li­tym kolo­rze? Szu­ka­sz ide­al­nej bazy pod mej­kap? Urban Decay pre­zen­tu­je bazy pod maki­jaż, któ­re…

Podkład idealny?

Każ­da z nas jest inna. Co za tym idzie, każ­da z nas jest posia­dacz­ką zupeł­nie innej cery, zarów­no jeśli cho­dzi o jej kolor  – od…

TOP 10 Pędzle do makijażu

Każ­da maki­ja­żyst­ka potwier­dzi, że świet­ne pędz­le to, obok umie­jęt­no­ści i dobrej jako­ści kosme­ty­ków, jed­na trze­cia suk­ce­su. Redak­cja Vers-24 zebra­ła 10 pędz­li do maki­ja­żu, z któ­ry­ch…

Urban decay: zostań królową nocy

Chce­sz zabły­snąć? Przy­cią­gać wzrok? Chce­sz zostać kró­lo­wą impre­zy? Z Urban Decay masz to jak w ban­ku! Nie­ch sypie się bro­kat, a impre­za trwa do bia­łe­go rana!…

KIEHL’S PREZENTUJE NOWY LEKKI OLEJEK OCZYSZCZAJĄCY

KIEHL’S Z DUMĄ PREZENTUJE LEKKI OLEJEK OCZYSZCZAJĄCY, KTÓRY UŁATWI TWÓJ WIECZORNY RYTUAŁ. DZIĘKI OLEJKOWI MIDNIGHT RECOVERY BOTANICAL CLEANSING OIL NIE MA POTRZEBY STOSOWANIA DODATKOWEGO PRODUKTU…

Nowość od Ubran Decay: paleta Naked Ultimate Basics

Naked! Jeśli raz poczu­je­sz jak to jest być Naked, już nigdy z tego nie zre­zy­gnu­je­sz. Urban Decay pre­zen­tu­je Naked Ulti­ma­te Basics — pale­tę neu­tral­ny­ch, mato­wy­ch cie­ni…

Jak działają płyny micelarne?

Płyn mice­lar­ny to must have więk­szo­ści współ­cze­sny­ch kobiet, dba­ją­cy­ch o pięk­no i mło­dzień­czy wygląd cery. Pro­dukt ten jest hitem na ryn­ku kosme­tycz­nym. Wszyst­ko to za…

PERFEKCYJNY MAKIJAŻ UST KROK PO KROKU

Po porad­niku, jak w kil­ku pro­stych kro­kach wyko­nać “Make up no make up”  oraz tuto­ria­lu “Jak optycz­nie powięk­szyć oczy”, przy­sze­dł czas na usta! Poni­żej znaj­dzie­cie…