Co jeść, żeby obniżyć cholesterol?

Nie wystar­czy zre­zy­gno­wać z pokar­mów boga­ty­ch w cho­le­ste­rol, żeby popra­wić swój pro­fil lipi­do­wy. Nie­któ­re z badań suge­ru­ją, że nie ma związ­ku pomię­dzy spo­ży­ciem cho­le­ste­ro­lu wraz…

Ranking 10 najlepszych diet na świecie

Jeśli jeste­ście na eta­pie szu­ka­nia naj­lep­szej die­ty dla świe­cie, spie­szy­my wam z pomo­cą. Na tego­rocz­nej liście ran­kin­go­wej US News & World Report zna­la­zło się 38…

Dietetyczne trendy 2017

Przed­sta­wia­my wam prze­gląd naj­bar­dziej gorą­cy­ch tren­dów die­te­tycz­ny­ch. Co w tym roku będzie kró­lo­wać na sto­ła­ch? Prze­ko­naj­cie się sami.  Poznaj­cie top 5 die­te­tycz­ny­ch tren­dów 2017: Żyw­no­ść bez­mię­sna Dobra…

Co to jest canihua?

Cani­hua to nie­da­le­ki krew­ny komo­sy ryżo­wej pocho­dzą­cy z Ame­ry­ki Połu­dnio­wej. Rośli­na ta jest nie­zwy­kle popu­lar­na w kuch­ni andyj­skiej, jed­nak jej eks­port jest znacz­nie utrud­nio­ny. W…

Co warto wiedzieć o medytacji?

Moda na medy­ta­cję ogar­nia cały Zachód. Trend wywie­dzio­ny z Azji i reli­gii Wscho­du (bud­dy­zm, zen, hin­du­izm) sta­je się spo­so­bem Euro­pej­czy­ków na osią­gnię­cie szczę­ścia i men­tal­ne­go…

DLACZEGO WARTO PIĆ WODĘ?

Woda jest natu­ral­nym darem natu­ry i życio­daj­nym pły­nem, pozba­wio­nym che­mi­ka­liów, cukrów oraz kalo­rii. Sta­no­wi ele­ment budul­co­wy ludz­kie­go orga­ni­zmu, bo jej zawar­to­ść w cie­le czło­wie­ka sza­cu­je…

Przedświąteczny detox dla twojego organizmu

Zapew­ne każ­dy z was myśli już o świę­ta­ch. Pre­zen­ty, przed­świą­tecz­ne porząd­ki, nowe fry­zu­ry i oczy­wi­ście ele­ganc­ki out­fit. Nie zapo­mi­naj­cie jed­nak o swo­im cie­le! Aby ono…

Dlaczego warto jeść jagody?

Są pysz­ne, słod­kie i zdro­we. Jago­dy są bar­dzo zdro­we, posia­da­ją duże ilo­ści prze­ciw­u­tle­nia­czy. Ich obec­no­ść powo­du­je, że wyko­rzy­sty­wa­ne są jako ele­ment tera­peu­tycz­ny cho­rób cywi­li­za­cyj­ny­ch. Jak…

Właściwości soku z brzozy

W medy­cy­nie ludo­wej sok z brzo­zy nazwa­ny został elik­si­rem zdro­wia. War­to się­gnąć po nie­go o tej porze roku i wzmoc­nić oraz zre­ge­ne­ro­wać orga­ni­zm po zimie.…

Jak pozbyć się zbędnych kilogramów? Wskazówki dla leniwych!

Nie każ­dy z nas jest mania­kiem fit­nes­su i zdro­we­go odży­wia­nia. Z dru­giej stro­ny cały czas docie­ra­ją do nas infor­ma­cje o epi­de­mii oty­ło­ści. Sie­dzą­cy tryb życia…

Najlepsze zabiegi kosmetyczne na ciało

Wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża się wio­sna, a nim zdą­ży­my się obej­rzeć, cze­ka nas lato! Waż­ne, by pra­wi­dło­wo dbać o cia­ło przez cały rok, ale nasza skó­ra…

Wszystko co powinniście wiedzieć o… soupingu

Były już roz­ma­ite die­ty oczysz­cza­ją­ce na cze­le z soko­wą. Jaki jest ostat­ni spraw­dzo­ny hit na odzy­ska­nie ener­gii życio­wej i przy­wró­ce­nie rów­no­wa­gi orga­ni­zmu po zimie? Jeśli…

Soczewica i jej wpływ na zdrowie

Socze­wi­ca, mimo swo­ich cen­ny­ch skład­ni­ków, nie jest zbyt popu­lar­na na pol­ski­ch sto­ła­ch. Spo­ży­wa­na jest głów­nie przez wege­ta­rian i wegan, ponie­waż zawie­ra duże ilo­ści dobrze przy­swa­jal­ne­go…

Czystek – co warto o nim wiedzieć?

Obok zie­lo­ne­go jęcz­mie­nia czy­stek jest hitem zio­ło­wym ostat­ni­ch mie­się­cy. Cho­ciaż w Pol­sce cie­szy się zain­te­re­so­wa­niem dopie­ro od kil­ku mie­się­cy, jego lecz­ni­cze wła­ści­wo­ści zna­ne są od…

Czym jest dieta raw food?

Pod­sta­wą die­ty raw są przede wszyst­kim suro­we owo­ce i warzy­wa, kieł­ki, orze­chy i ziar­na. Moż­li­we jest tak­że spo­ży­wa­nie suro­wy­ch ryb oraz mię­sa. Die­ta ta zyska­ła…

Czy warto pić wodę aloesową?

Tek­st: Mar­ty­na Ludwi­niak Zdję­cia: Vers-24 Obec­nie sok z alo­esu cie­szy się coraz więk­szym zain­te­re­so­wa­niem. Rośli­na ta pocho­dzi z tere­nów Afry­ki Wschod­niej i Połu­dnio­wej, a stam­tąd…