Grzywka – zobacz jak ją nosić i zainspiruj się!

W tym sezo­nie grzyw­ka zde­cy­do­wa­nie wra­ca do łask. Zresz­tą, fran­cuz­ki nigdy nie prze­sta­ły jej kochać. Tak małe cię­cie może dia­me­tral­nie zmie­nić two­ją fry­zu­rę. Zoba­cz jak…

Pielęgnacja włosów latem

Latem nasze wło­sy sta­ją się wysu­szo­ne. Wysta­wie­nie na dzia­ła­nie soli z morza, chlo­ru na base­nie czy bez­po­śred­nio na słoń­ce na pla­ży spra­wia, że roz­dwa­ja­ją się…

Top 5 produktów do pielęgnacji włosów latem

Lato to czas, kie­dy nasze wło­sy są szcze­gól­nie nara­żo­ne na dzia­ła­nie czyn­ni­ków zewnętrz­ny­ch, któ­re osła­bia­ją je i wysu­sza­ją. Nie­za­leż­nie od tego, czy wybie­ra­sz się na wyma­rzo­ny urlop nad morze, czy w góry, do swo­jej waliz­ki powin­naś spa­ko­wać kosme­ty­ki, któ­re uchro­nią Two­je wło­sy przed słoń­cem, zapo­bie­gną ich zma­to­wie­niu i łama­niu się. Przed­sta­wia­my nasz subiek­tyw­ny wybór naj­lep­szy­ch kosme­ty­ków do pie­lę­gna­cji wło­sów latem.

Shaggy cut – najmodniejsza fryzura sezonu?

Prze­ży­li­śmy już rene­sans krót­kie­go boba i jego wiel­ki powrót w wer­sji long. A jaki jest ostat­ni naj­go­ręt­szy trend któ­ry opa­no­wał poka­zy mody? Jest jeden warunek-…

Rekonstrukcja włosów Joico K-Pak

Zabieg rekon­struk­cji JOICO K-PAK Hair Repa­ir Sys­tem to prze­zna­czo­ny dla każ­de­go typu wło­sów pro­fe­sjo­nal­ny 30-minutowy, 4-etapowy zabieg wyko­ny­wa­ny wyłącz­nie w salo­na­ch fry­zjer­ski­ch. Zabieg odbu­do­wu­je i wzmac­nia znisz­czo­ne wło­sy, zwięk­sza ich bla­sk, przy­wra­ca opty­mal­ne nawil­że­nie. Pole­ca­ny jest wszyst­kim, któ­rzy marzą o jedwa­bi­sty­ch, gład­ki­ch i zdro­wy­ch wło­sa­ch.

Metamorfoza Sylwii Nowak z JOICO LUMISHINE

Tek­st: Vers-24 Film: Vers-24 Zdję­cia: Vers-24/materiały pra­so­we Pre­mie­rę nowej kolo­ry­za­cji JOICO LUMISHINE otwo­rzy­ła meta­mor­fo­za mło­dej gwiaz­dy Syl­wii Nowak. Zmia­na fry­zu­ry oraz kolo­ru wło­sów to czę­ść…

Szampony organiczne – co nam dają?

Tek­st: Mar­ty­na Ludwi­niak Zdję­cia: Vers-24  W okre­sie jesien­no­zi­mo­wym nasze wło­sy potrze­bu­ją szcze­gól­nej pie­lę­gna­cji. Wybie­ra­jąc szam­pon czę­sto nie zwra­ca­my uwa­gi na jego skład. W dzi­siej­szy­ch cza­sa­ch…

CZYM JEST CUREPLEX?

Tek­st: mate­ria­ły prasowe/ Vers-24 Zdję­cia: Vers-24 VERS-24 team odwie­dził ostat­nio salon Cre­ati­ve Hair w War­sza­wie przy Zgo­da 13, by na wła­snej skó­rze wypró­bo­wać dzia­ła­nie naj­now­szej kura­cji Cure­plex.…

Przeprowadź analizę kolorystyczną i wybierz dla siebie idealny kolor włosów!

Tek­st: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: byrdie.com Dobra­nie odpo­wied­nie­go tonu wło­sów nie jest tak do koń­ca oczy­wi­stym wybo­rem, ponie­waż nie zawsze to, co podo­ba ci się u…

Haute Couture Fall/Winter 2015 – trendy we fryzurach

Tek­st: Alek­san­dra Dzia­dul Zdję­cia: style.com, pinterest.com Poka­zy z serii hau­te coutu­re na sezon jesien­no – zimo­wy 2015 po raz kolej­ny zabra­ły entu­zja­stów eks­klu­zyw­ny­ch pro­jek­tów w eks­cy­tu­ją­cą podróż…

Grzywka – cięcie zawsze w modzie

Tek­st: Klau­dia Zie­liń­ska Zdję­cia: pinterest.com Tren­dy wśród fry­zur zmie­nia­ją się tak jak te w modzie, pew­ne nur­ty i kla­sy­ki nigdy nie prze­sta­ną być na topie…

Akcja – regeneracja włosów

Pięk­ne i lśnią­ce wło­sy zawsze doda­ją kobie­cie wdzię­ku i uro­dy. Jedy­ną dro­gą pro­wa­dzą­cą do osią­gnię­cia celu jest regu­lar­na pie­lę­gna­cja, wewnętrz­na i zewnętrz­na. Dzi­siaj pod­po­wie­my Wam, co zro­bić przed latem, aby na pla­ży cie­szyć się zdro­wym wyglą­dem wło­sów.

Pastelowe włosy. Trend, który nie znika!

Zdję­cia: PINTEREST Kola­że: Vers-24 Paste­le na wło­sa­ch poja­wi­ły się już w ubie­głym roku! Jed­nak 2015 to praw­dzi­wa eks­plo­zja tego tren­du. Naj­mod­niej­sze kolo­ry to pla­ty­no­wy blond,…

Jak zrobić idealny, luźny kok?

Tek­st: Gosia Bere­za Zdję­cia: pinterest.com, miarmarioenruinas.com Prze­pis na luź­ny kok w sty­lu Pary­żan­ki? Natu­ral­nie pięk­ne wło­sy, naj­le­piej umy­te poprzed­nie­go dnia (w ten spo­sób unik­nie­cie ich nad­mier­ne­go pusze­nia…

50 shades of grey, czyli TREND NA SZARE WŁOSY

Tek­st: Gosia Bere­za Zdję­cia: usmagazine.com, pinterest.com Moda na „Pięć­dzie­siąt twa­rzy Greya” nie prze­mi­ja. Po spe­cjal­ny­ch kolek­cja­ch zmy­sło­wej bie­li­zny czy lakie­rów do paznok­ci inspi­ro­wa­ny­ch kino­wym hitem, przy­sze­dł czas…

Fryzury w 5 minut. Magda testuje szybkie fryzury w salonie “U Fryzjerów”

Video: Vers-24 Tekst/prowadzenie: „U Fryzjerów”/Tomasz Bożek – Roz­cze­sz wło­sy szczot­ką -Ugła­dź wło­sy u nasa­dy gło­wy -Zrób kit­kę na czub­ku gło­wy – Oplą­cz wło­sy na oko kucy­ka…