AFTERDARK PALETTE – nowość od Urban Decay

Pale­ta stwo­rzo­na z myślą o wie­czor­ny­ch wypa­da­ch. Nasy­co­ne kolo­ry spraw­dzą się w każ­dej sytu­acji – nie­waż­ne, gdzie ponio­są Cię nogi! Sza­lo­na noc, czy roma­nycz­na kola­cja?…

Summer look od Yves Saint Laurent – AFRICA POP

Pre­zen­tu­je­my peł­ną życia, słoń­ca i barw let­nią kolek­cję maki­ja­żu AFRICA POP – naj­now­szą kre­ację Yves Saint Lau­rent. Nasy­co­ną świa­tłem, wzbo­ga­co­ną nut­ką przy­go­dy, zmy­sło­wą i kuszą­cą.…

Sekret urody Francuzek – kosmetyki z apteki

Azjat­ki mają swój wła­sny, wie­lo­eta­po­wy rytu­ał pie­lę­gna­cji, któ­re­go sła­wa obie­gła cały świat. Fran­cuz­ki po kosme­ty­ki zamia­st do dro­ge­rii, cho­dzą do apte­ki. Sły­ną ze swo­jej lśnią­cej…

UZALEŻNIAJĄCE, INTENSYWNE I AKSAMITNE – VICE LIQUID LIPSTICK OD URBAN DECAY

Urban Decay pre­zen­tu­je Vice Liqu­id Lip­stick. Co spra­wia, że Vice jest inna? Prze­ło­mo­wa, nowo­cze­sna for­mu­ła zapew­nia trwa­ło­ść i zero roz­ma­zy­wa­nia. Podob­nie jak jej poprzed­nicz­ka, Vice…

Daj się uwieść czystej, niezmąconej radości… od Giorgio Armani

Wpro­wa­dzo­ny na rynek w 2010 roku zapa­ch ACQUA di Gio­ia roz­brzmie­wa ożyw­czą kom­po­zy­cją na cze­ść natu­ry i wody, któ­re są źró­dłem życia. Wkrót­ce dołą­cza­ją do…

Co jeść, żeby obniżyć cholesterol?

Nie wystar­czy zre­zy­gno­wać z pokar­mów boga­ty­ch w cho­le­ste­rol, żeby popra­wić swój pro­fil lipi­do­wy. Nie­któ­re z badań suge­ru­ją, że nie ma związ­ku pomię­dzy spo­ży­ciem cho­le­ste­ro­lu wraz…

Najlepsze serum do twarzy

Serum dostar­cza naszej skó­rze zastrzy­ku nawil­że­nia i war­to­ści odżyw­czy­ch. To naj­bar­dziej skon­cen­tro­wa­ny pro­dukt jaki nakła­da­my na twa­rz. Dla­te­go wła­śnie war­to go uży­wać – na oczysz­czo­ną…

Pielęgnacja ust krok po kroku

Czę­sto nasza codzien­na pie­lę­gna­cja ust ogra­ni­cza się tyl­ko do nało­że­nia bal­sa­mu lub waze­li­ny tuż przed wyj­ściem z domu. W dobie mato­wy­ch poma­dek, któ­re moc­no wysu­sza­ją…

NAJGORĘTSZE TRENDY MAKIJAŻOWE WEDŁUG LANCÔME

Kolo­ro­we, świe­że, zmy­sło­we! Nowe tren­dy poja­wia­ją się i mie­sza­ją ze sobą na każ­dym kro­ku. Nie­waż­ne, w któ­rym zakąt­ku świa­ta mają swój począ­tek, w momen­cie, gdy…

ANTI-POLLUTION REVOLUTION w THE BODY SHOP

Mia­sta na całym świe­cie prze­kra­cza­ją ofi­cjal­ne limi­ty zanie­czysz­cze­nia powie­trza. To zła wia­do­mo­ść dla Two­jej skó­ry! Mar­ka The Body Shop sta­ra się zwięk­szać świa­do­mo­ść pro­ble­mów, któ­re…

Najczęściej popełniane błędy w pielęgnacji

Każ­de­go dnia oglą­da­my ide­al­nie wyre­tu­szo­wa­ne okład­ki modo­wy­ch maga­zy­nów, per­fek­cyj­nie pięk­ne dziew­czy­ny na Insta­gra­mie oraz rekla­my coraz bar­dziej inno­wa­cyj­ny­ch spo­so­bów na upięk­sza­nie. Żyje­my pod pre­sją wiecz­nej…

Kremy nawilżające: Jak wybrać najlepszy?

  Dobre nawil­że­nie skó­ry to pod­sta­wa codzien­nej pie­lę­gna­cji. Nie zależ­nie od tego, jaki typ posia­da­sz, zawsze powin­naś odpo­wied­nio o nią dbać,  dobie­ra­jąc kosme­ty­ki ide­al­ne dla…

GIORGIO ARMANI KOLEKCJA JESIEŃ/ZIMA 2017–2018

HARMONIA RÓŻNORODNOŚCI Nowa kolek­cja Gior­gio Arma­ni na sezon jesień/zima 2017–2018 zachwy­ca feerią barw, bogac­twem fak­tur oraz faso­nów. Pro­jek­tant pro­po­nu­je kon­tra­sto­we połą­cze­nia: piko­wa­nej saty­ny z mięk­kim…

Nowa odsłona kultowego zapachu Trésor marki Lancôme

LA NUIT TRÉSOR: MIŁOSNA SAGA OPOWIEDZIANA PRZEZ RÓŻANE TRIO  Miło­ść to nie­koń­czą­ca się opo­wie­ść, a La Nuit Trésor od Lan­côme pisze jej nowy roz­dział. Każ­dy…

Ranking 10 najlepszych diet na świecie

Jeśli jeste­ście na eta­pie szu­ka­nia naj­lep­szej die­ty dla świe­cie, spie­szy­my wam z pomo­cą. Na tego­rocz­nej liście ran­kin­go­wej US News & World Report zna­la­zło się 38…

JEDWABNY SEKRET URODY

Sen to czas wypo­czyn­ku i rege­ne­ra­cji, mają­cy nie­zwy­kły wpływ na nasze codzien­ne życie. War­to pamię­tać o jego dobro­czyn­nym dzia­ła­niu dla kobie­cej uro­dy. Aby budzić się…