Top 10 eko kosmetyków od polskich marek

  Lubi­cie eko­lo­gicz­ne kosme­ty­ki? Spe­cjal­nie dla Was redak­cja Vers-24 przej­rza­ła pro­po­zy­cje od pol­ski­ch marek kosme­tycz­ny­ch i wybra­ła 10 pro­duk­tów, któ­re war­to wypró­bo­wać. Krem do rąk YOPE…

Olejki do ciała – podpowiadamy jakie wybrać

  Do tego jak waż­na jest pie­lę­gna­cja cia­ła, chy­ba nie musi­my Was prze­ko­ny­wać. Zwłasz­cza teraz, gdy nasza skó­ra jest prze­su­szo­na po okre­sie zimo­wym, powin­ny­śmy się…

Wszystko o kwasie hialuronowym

Czę­sto przy wybo­rze kre­mów suge­ru­je­my się tym, co obie­cu­ję nam pro­du­cent – czy­ta­my na opa­ko­wa­niu, że krem będzie inten­syw­nie nawil­żał, że skó­ra po nim będzie…

TOUCHE ÉCLAT LE CUSHION YSL – ODRODZENIE SYMBOLU ŚWIATŁA

Dwa­dzie­ścia pięć lat po pre­mie­rze pierw­sze­go TOUCHE ÉCLAT, iko­na maki­ja­żu powra­ca w nowej odsło­nie. Tym razem zło­ty pędze­lek zmie­nia się w… podu­szecz­kę! Wyjąt­ko­wy sys­tem dozo­wa­nia…

Pielęgnacja skóry w każdym wieku

Nie ma jed­nej słusz­nej zasa­dy, któ­ra okre­śla­ła­by, jak pie­lę­gno­wać skó­rę przez całe życie. Każ­dy wiek rzą­dzi się swo­imi pra­wa­mi, a nasza skó­ra na róż­ny­ch eta­pa­ch…

Detoks sokowy i jego zalety

Przy­go­to­wu­jąc się do nad­cho­dzą­ce­go sezo­nu biki­ni war­to pomy­śleć nie tyl­ko o zrzu­ce­niu zbęd­ny­ch kilo­gra­mów, ale tak­że o zdro­wiu. Sto­so­wa­nie roz­ma­ity­ch diet pomo­że zmniej­szyć obwód talii,…

Błyszczące i ponętne usta dzięki Prologwear Last Lips od M∙A∙C Cosmetics

  Inten­syw­ny, lśnią­cy i dłu­go­trwa­ły kolor – to wszyst­ko może­sz teraz mieć dzię­ki Pro­lon­gwe­ar Last Lips od MAC Cosme­tics! Pora poże­gnać wysy­cha­ją­ce, bled­ną­ce czy roz­my­te…

Grzywka – zobacz jak ją nosić i zainspiruj się!

W tym sezo­nie grzyw­ka zde­cy­do­wa­nie wra­ca do łask. Z resz­tą, fran­cu­ski nigdy nie prze­sta­ły jej kochać. Tak małe cię­cie może dia­me­tral­nie zmie­nić two­ją fry­zu­rę. Zoba­cz…

MUEHLMEIER – WIELKA REWOLUCJA NA POLSKIM RYNKU BIELIZNY

Pięk­ny biu­st jest marze­niem każ­dej kobie­ty i wywo­łu­je wes­tchnie­nie płci męskiej. W związ­ku z tym, Redak­cja Vers-24 ma przy­jem­no­ść zapre­zen­to­wać Wam inno­wa­cyj­ną i rewo­lu­cyj­ną mar­kę…

Kosmetyki Kiehl’s do włosów. Dlaczego warto je wybrać?

MARZYSZ O PIĘKNYCH, ZDROWYCH I LŚNIĄCYCH WŁOSACH? WCIĄŻ SZUKASZ SZAMPONU, KTÓRY UJARZMI TWOJE LOKI? NIEUSTANNIE TESTUJESZ ODŻYWKI, ABY W KOŃCU ZNALEŹĆ TĘ, KTÓRA WYGŁADZI TWOJE WŁOSY…

AFTERDARK PALETTE – nowość od Urban Decay

Pale­ta stwo­rzo­na z myślą o wie­czor­ny­ch wypa­da­ch. Nasy­co­ne kolo­ry spraw­dzą się w każ­dej sytu­acji – nie­waż­ne, gdzie ponio­są Cię nogi! Sza­lo­na noc, czy roma­nycz­na kola­cja?…

Summer look od Yves Saint Laurent – AFRICA POP

Pre­zen­tu­je­my peł­ną życia, słoń­ca i barw let­nią kolek­cję maki­ja­żu AFRICA POP – naj­now­szą kre­ację Yves Saint Lau­rent. Nasy­co­ną świa­tłem, wzbo­ga­co­ną nut­ką przy­go­dy, zmy­sło­wą i kuszą­cą.…

Sekret urody Francuzek – kosmetyki z apteki

Azjat­ki mają swój wła­sny, wie­lo­eta­po­wy rytu­ał pie­lę­gna­cji, któ­re­go sła­wa obie­gła cały świat. Fran­cuz­ki po kosme­ty­ki zamia­st do dro­ge­rii, cho­dzą do apte­ki. Sły­ną ze swo­jej lśnią­cej…

UZALEŻNIAJĄCE, INTENSYWNE I AKSAMITNE – VICE LIQUID LIPSTICK OD URBAN DECAY

Urban Decay pre­zen­tu­je Vice Liqu­id Lip­stick. Co spra­wia, że Vice jest inna? Prze­ło­mo­wa, nowo­cze­sna for­mu­ła zapew­nia trwa­ło­ść i zero roz­ma­zy­wa­nia. Podob­nie jak jej poprzed­nicz­ka, Vice…

Daj się uwieść czystej, niezmąconej radości… od Giorgio Armani

Wpro­wa­dzo­ny na rynek w 2010 roku zapa­ch ACQUA di Gio­ia roz­brzmie­wa ożyw­czą kom­po­zy­cją na cze­ść natu­ry i wody, któ­re są źró­dłem życia. Wkrót­ce dołą­cza­ją do…

Co jeść, żeby obniżyć cholesterol?

Nie wystar­czy zre­zy­gno­wać z pokar­mów boga­ty­ch w cho­le­ste­rol, żeby popra­wić swój pro­fil lipi­do­wy. Nie­któ­re z badań suge­ru­ją, że nie ma związ­ku pomię­dzy spo­ży­ciem cho­le­ste­ro­lu wraz…