INSTINCTIVE BEAUTY – Wizja piękna marki NUXE

Histo­ria NUXE to tak napraw­dę moja histo­ria. To moja aspi­ra­cja jako fun­da­men­tal­na potrze­ba, któ­rą wzmac­nia­łam i podą­ża­łam za nią. Roz­wi­ja­nie mar­ki NUXE opie­ra­ło się o…

Naturalne maseczki do włosów

Waka­cje to czas odpo­czyn­ku dla duszy i cia­ła… nie­ste­ty nie dla wło­sów. Słoń­ce oraz woda mor­ska pod­da­ją je na cięż­ką pró­bę. Na szczę­ście moż­na temu…

GARIELLE CHANEL – premiera nowego zapachu

  Wła­śnie docze­ka­ły­śmy się pol­skiej pre­mie­ry naj­now­szy­ch per­fum Gabriel­le Cha­nel! Amba­sa­dor­ką mar­ki jest muza Kar­la Lager­fel­da, Kri­sten Ste­wart. Sam zapa­ch okre­śla­ny jako obłęd­ny i kwie­ci­sty.…

Jak zadbać o skórę w czasie lata?

Wyobra­ża­sz sobie lato bez słoń­ca? Bez opa­la­nia się na pla­ży, pie­gów na twa­rzy i cie­pła? Mimo tego, że uwiel­bia to każ­da z nas war­to zda­wać…

Jak dbać o opaleniznę?

Wie­le z nas wró­ci­ło już z tego­rocz­ny­ch wcza­sów, wie­le dopie­ro je pla­nu­je. Nie­za­leż­nie od tego, czy to nad­mor­ska, czy zdo­by­ta na dłu­gim zwie­dza­niu mia­st opa­le­ni­zna,…

Nowości kosmetyczne na jesień w kolekcji H&M

Pięk­ne rewo­lu­cje – jesień z H&M Jesie­nią H&M Beau­ty wpro­wa­dza nowe kolo­ry, tek­stu­ry i inno­wa­cyj­ne pro­duk­ty, dając nam nie­skoń­czo­ne moż­li­wo­ści wyra­ża­nia swo­je­go uni­kal­ne­go sty­lu. W…

Niszowe marki kosmetyczne, które warto znać

Każ­da z nas wie, że zna­le­zie­nie odpo­wied­nie­go kosme­ty­ku do pie­lę­gna­cji nie nale­ży do naj­ła­twiej­szy­ch zadań. Czę­sto nie mogąc zna­leźć kre­mu, czy olej­ku, któ­ry by nam…

Dieta dla płaskiego brzucha

Nasze cia­ło nigdy nie chcia­ło i nie chce być maga­zy­nem tłusz­czu. Utra­ta nad­mier­nej tkan­ki tłusz­czo­wej zlo­ka­li­zo­wa­nej na brzu­chu wca­le nie spro­wa­dza się do sto­so­wa­nia skom­pli­ko­wa­ny­ch…

Dlaczego trudno pozbyć się tłuszczu z brzucha?

Dla wie­lu z nas pozby­cie się nad­mia­ru tkan­ki tłusz­czo­wej brzu­cha jest bar­dzo waż­ne (jeśli nie naj­waż­niej­sze). Latem coraz czę­ściej odsła­nia­my tę czę­ść cia­ła, dla­te­go chcia­ły­by­śmy…

LIP MAESTRO NOTORIOUS od Giorgio Armani

Gwiaz­da poma­dek Gior­gio Arma­ni – LIP MAESTRO powra­ca w nowej kolek­cji NOTORIOUS, inspi­ro­wa­nej hol­ly­wo­odz­kim sty­lem. Dedy­ko­wa­na ele­ganc­kiej, pew­nej sie­bie kobie­cie, któ­ra mimo­cho­dem przyciąga wszyst­kie spoj­rze­nia.…

Top 10 eko kosmetyków od polskich marek

  Lubi­cie eko­lo­gicz­ne kosme­ty­ki? Spe­cjal­nie dla Was redak­cja Vers-24 przej­rza­ła pro­po­zy­cje od pol­ski­ch marek kosme­tycz­ny­ch i wybra­ła 10 pro­duk­tów, któ­re war­to wypró­bo­wać. Krem do rąk YOPE…

Olejki do ciała – podpowiadamy jakie wybrać

  Do tego jak waż­na jest pie­lę­gna­cja cia­ła, chy­ba nie musi­my Was prze­ko­ny­wać. Zwłasz­cza teraz, gdy nasza skó­ra jest prze­su­szo­na po okre­sie zimo­wym, powin­ny­śmy się…

Wszystko o kwasie hialuronowym

Czę­sto przy wybo­rze kre­mów suge­ru­je­my się tym, co obie­cu­ję nam pro­du­cent – czy­ta­my na opa­ko­wa­niu, że krem będzie inten­syw­nie nawil­żał, że skó­ra po nim będzie…

TOUCHE ÉCLAT LE CUSHION YSL – ODRODZENIE SYMBOLU ŚWIATŁA

Dwa­dzie­ścia pięć lat po pre­mie­rze pierw­sze­go TOUCHE ÉCLAT, iko­na maki­ja­żu powra­ca w nowej odsło­nie. Tym razem zło­ty pędze­lek zmie­nia się w… podu­szecz­kę! Wyjąt­ko­wy sys­tem dozo­wa­nia…

Pielęgnacja skóry w każdym wieku

Nie ma jed­nej słusz­nej zasa­dy, któ­ra okre­śla­ła­by, jak pie­lę­gno­wać skó­rę przez całe życie. Każ­dy wiek rzą­dzi się swo­imi pra­wa­mi, a nasza skó­ra na róż­ny­ch eta­pa­ch…

Detoks sokowy i jego zalety

Przy­go­to­wu­jąc się do nad­cho­dzą­ce­go sezo­nu biki­ni war­to pomy­śleć nie tyl­ko o zrzu­ce­niu zbęd­ny­ch kilo­gra­mów, ale tak­że o zdro­wiu. Sto­so­wa­nie roz­ma­ity­ch diet pomo­że zmniej­szyć obwód talii,…