NAJNOWSZĄ KOLEKCJĘ DLA H&M STWORZY ERDEM

H&M wyja­wi­ło wresz­cie pil­nie strze­żo­ny sekret: kolej­ną eks­klu­zyw­ną kolek­cję stwo­rzy dla nas ERDEM – miesz­ka­ją­cy w Lon­dy­nie pro­jek­tant uwiel­bia­ny zarów­no przez gwiaz­dy, jak i świat…

Dlaczego trudno pozbyć się tłuszczu z brzucha?

Dla wie­lu z nas pozby­cie się nad­mia­ru tkan­ki tłusz­czo­wej brzu­cha jest bar­dzo waż­ne (jeśli nie naj­waż­niej­sze). Latem coraz czę­ściej odsła­nia­my tę czę­ść cia­ła, dla­te­go chcia­ły­by­śmy…

Kapelusz – historia w pigułce i inspiracje na Derby 2017

W związ­ku z tym, że już w naj­bliż­szą nie­dzie­lę odbę­dzie się jeź­dziec­ki wyścig Der­by na Słu­żew­cu w War­sza­wie, a jed­nym z punk­tów wyda­rze­nia będzie kon­kurs…

Chiara Ferragni zaprojektuje kostiumy do nowej edycji Intimissimi on Ice 2017: „A Legend of Beauty”

Od naj­więk­szy­ch plat­form spo­łecz­no­ścio­wy­ch po mię­dzy­na­ro­do­wej sła­wy i naj­bar­dziej wido­wi­sko­wy amfi­te­atr – Chia­ra Fer­ra­gni zosta­ła pro­jek­tant­ką kostiu­mów do tego­rocz­ne­go spek­ta­klu “A Legend of Beau­ty”, czy­li…

Uwolnij się! Najnowsza kolekcja IKEA PS 2017

IKEA PS 2017 powsta­ła z myślą o wszyst­ki­ch, któ­rzy cenią wol­no­ść i swo­bo­dę – war­to­ści uśpio­ne w każ­dym z nas. Kolek­cja zry­wa z kon­wen­cją i…

Sałatka z jarmużem i canihua

Ta sałat­ka to spo­sób na szyb­ką, zdro­wą i smacz­ną prze­ką­skę. Może­sz ją zje­ść na lun­ch lub na kola­cje, zarów­no na cie­pło jak i na zim­no.…

Skandynawski szyk – Little Liffner

Sztok­holm­ska mar­ka z akce­so­ria­mi Lit­tle Lif­f­ner to przede wszyst­kim tor­by, któ­re pozwa­la­ją noszą­cym je na wyraź­ne eks­po­no­wa­nie wła­sne­go, nie­po­wta­rzal­ne­go sty­lu. Już od same­go począt­ku, od…

Wystawa rzeźby Pawła Orłowskiego „Design a sztuka”

Dziś w HB Reavis odbył się wer­ni­saż zaty­tu­ło­wa­ny „Desi­gn a sztu­ka”, na któ­rym zapre­zen­to­wa­no rzeź­by Paw­ła Orłow­skie­go nale­żą­ce do cyklu „Boty”. Wysta­wę będzie moż­na oglą­dać…

KIEHL’S PREZENTUJE NOWY LEKKI OLEJEK OCZYSZCZAJĄCY

KIEHL’S Z DUMĄ PREZENTUJE LEKKI OLEJEK OCZYSZCZAJĄCY, KTÓRY UŁATWI TWÓJ WIECZORNY RYTUAŁ. DZIĘKI OLEJKOWI MIDNIGHT RECOVERY BOTANICAL CLEANSING OIL NIE MA POTRZEBY STOSOWANIA DODATKOWEGO PRODUKTU…

Alaïa Paris Woda Perfumowana Blanche

Tak jak woda per­fu­mo­wa­na zro­dzi­ła się z pew­ne­go wspo­mnie­nia z dzie­ciń­stwa Pana Ala­ïi –„sce­ny, w któ­rej kubeł zim­niej wody wyla­ny na roz­grza­ną ścia­nę pokry­tą wap­nem…

Babeczki z twarogiem

Nie moż­na ich nie polu­bić, a dodat­ko­wo są wyjąt­ko­wo pro­ste i szyb­kie do przy­go­to­wa­nia. Mowa o prze­pysz­ny­ch babecz­ka­ch z dodat­kiem bia­łe­go sera. Ide­al­nie spraw­dzą się…

Biżuteria Annelise Michelson

Jak sama mówi o swo­jej biżu­te­rii: “Nie chcę po pro­stu spra­wiać, by kobie­ty wyglą­da­ły ład­nie i nie­szko­dli­wie. Chcę dać im praw­dzi­wą broń!”. Aktu­al­ne kolek­cje pro­jek­tant­ki…

OKSFORDKI – najmodniejsze buty na jesień 2016

Oks­ford­ki to zde­cy­do­wa­nie dobry wybór, gdyż łączą w sobie wszyst­kie cechy butów ide­al­ny­ch. Sta­no­wią uni­wer­sal­ny ele­ment zarów­no w dam­skiej jak i męskiej gar­de­ro­bie i bez…