Steven Meisel – prosto o niezwykłym fotografie

Zapra­sza­my Was do świa­ta mody widzia­ne­go przez obiek­tyw apa­ra­tu. Ten mie­siąc redak­cja Vers-24 ogło­si­ła mie­sią­cem foto­gra­fów i zamie­rza przed­sta­wić Wam czte­ry wyjąt­ko­we posta­cie, bez któ­ry­ch…

5 MUST HAVE NA JESIEŃ @PANIANIANI

Pani Ani Ani – influ­en­cer­ka, któ­ra bez wąt­pie­nia wypra­co­wa­ła swój wła­sny, eks­tra­wa­ganc­ki styl. Jej insta­gram to coś wię­cej niż zwy­kły feed, jest prze­my­śla­ny na tyle,…

Skuteczne indyjskie przyprawy na jesienną chandrę

Za oknem plu­cha i ziąb! Brr! Już sama nazwa „cie­płe przy­pra­wy” spra­wia, że chce­my poczuć ich smak. Gdzie taki­ch szu­kać? Wybie­ra­my się do skle­pu z…

Ubrania dla niskich kobiet

  Natu­ra obda­rzy­ła Cie­bie drob­ną, fili­gra­no­wą postu­rą oraz niskim wzro­stem? Marzy­sz o gar­de­ro­bie, któ­ra w pro­sty i sku­tecz­ny spo­sób pomo­że Ci optycz­nie wydłu­żyć syl­wet­kę? Redak­cja…

Przygotuj swoje mieszkanie na jesień!

Jesień to ide­al­na pora na małe prze­me­blo­wa­nie w naszym domu, czy miesz­ka­niu. Cze­ka­ją nas coraz dłuż­sze wie­czo­ry, na zewną­trz będzie coraz ciem­niej i chłod­niej, war­to…

Silne kobiety w modzie

Idol­ki mody, pre­kur­sor­ki tren­dów, eko­loż­ki, żyją­ce w zgo­dzie ze sobą, a czę­sto na prze­kór świa­tu. One nie naśla­du­ją tren­dów, a je kreu­ją. O kim mowa?…

5 must have na jesień – Jestem Kasia

Jestem Kasia – blo­ger­ka, któ­ra ma pro­sty, kla­sycz­ny ale uro­czy i kobie­cy styl. Zawsze wybie­ra bez­piecz­ne i ponad­cza­so­we sty­li­za­cje, któ­re dopeł­nia jed­nym ele­men­tem pod­kre­śla­ją­cym jej…

Co z letniej szafy przyda nam się jesienią?

Przez ostat­ni­ch kil­ka mie­się­cy nie musia­łaś mar­twić się tym co na sie­bie zało­żyć. Na dwo­rze było ponad 20 stop­ni, a do dobre­go stro­ju wystar­czy­ła para…

Kolczyki koła

  Nie­za­leż­nie od tego, czy kocha­sz dam­skie, małe, obej­mu­ją­ce pła­tek ucha, czy może  pre­fe­ru­je­sz ich efek­tow­ne wer­sje w sty­lu lat 70 czy 90. Naj­now­sze poka­zy…

Przepis na jesienne ciasto dyniowe

Sezon na dynię trwa. Puree, zupy i oczy­wi­ście cia­sta – to wszyst­ko może­my zro­bić z tym wszech­stron­nym warzy­wem, w kuch­ni wyko­rzy­stu­je­my zarów­no jej miąż­sz jak…

Jesienny makijaż – barwy sezonu

Nie­ste­ty, musi­my pogo­dzić się z tym, że lato dobie­gło koń­ca. Jed­nak zamia­st się zała­my­wać, cho­wać pod kocem i ze zre­zy­gno­wa­niem cze­kać na nadej­ście mro­zów, war­to…

VICTORIA’S SECRET X BALMAIN

5 Paź­dzier­ni­ka, 2017 – Mar­ka Victoria’s Secret ogło­si­ła limi­to­wa­ną kolek­cję VSxBAL­MA­IN. Oli­vier Rouste­ing, Dyrek­tor Kre­atyw­ny pary­skie­go domu mody, zapro­jek­to­wał linię, któ­ra odzwier­cie­dla nowo­cze­sne i sek­sow­ne…

LV i GG, czyli wielki powrót monogramów w świecie mody

Kie­dyś (a dokład­niej w lata­ch 90) świę­ci­ły swo­je try­um­fy i zdo­bi­ły toreb­ki, sza­le, paski, a nawet ubra­nia. Dziś koja­rzo­ne wyłącz­nie z kiczem i snobizmem- kul­to­we…