5 powodów dla których, warto sięgnąć po książkę

Kto czyta książki, żyje podwójnie”, mawiał laureat literackiej nagrody Nobla – Umberto Eco. Ciężko się z nim nie zgodzić. Kontakt z dobrą lekturą, tak samo jak ze sztuką, czy szeroko pojętą kulturą jest w stanie zagwarantować nam jednak nie tylko „podwójne życie”. Oprócz tego jest to doskonała możliwość poszerzania swojej wiedzy i umiejętności pięknego wypowiadania się. Ba! Dzięki lekturze możemy wręcz stawać się lepszymi ludźmi. Powodów do czytania jest więc wiele. My pokażemy Wam te, dzięki którym na pewno zachęcimy Was do czytania a dzień spędzony bez lektury, stanie się dla Was dniem straconym.

  1. Roz­wi­nie­sz swo­ją kre­atyw­no­ść

Książ­ki nie tyl­ko są dosko­na­łą meto­dą na unik­nię­cie nudy. Dzię­ki lek­tu­rze może­sz posze­rzyć swo­ją kre­atyw­no­ść i twór­cze myśle­nie. Czy­ta­jąc, bez pro­ble­mu roz­wi­nie­sz swo­ją wyobraź­nie i lepiej zro­zu­mie­sz ota­cza­ją­cy Cię świat. Pozna­wa­ne przez nas histo­rię, prze­no­si­my bowiem do codzien­no­ści, a następ­nie (nawet pod­świa­do­mie) wyko­rzy­stu­je­my w naszym życiu. Dobrym przy­kła­dem może być tutaj książ­ka „Dzie­ci z Bul­ler­byn” Każ­de dziec­ko przy jej lek­tu­rze, marzy­ło prze­cież aby bawić się jak jed­no z jej boha­te­rów.

  1.   Popra­wi­sz swo­ją pamięć

Masz pro­ble­my z pamię­cią? Może wła­śnie dla­te­go, że nie czy­ta­sz?  Dzię­ki lek­tu­rze jest Ci  łatwiej łączyć ze sobą wyda­rze­nia, przyj­mo­wać nowe infor­ma­cję, a następ­nie je zapa­mię­ty­wać. Dodat­ko­wo dzię­ki książ­kom może­my popra­co­wać nad naszą umie­jęt­no­ścią sku­pia­nia się. Dla­cze­go? Odpo­wie­dź jest pro­sta. Zapo­mi­na­my bowiem o tru­da­ch dnia codzien­ne­go i prze­no­si­my się w świat boha­te­rów ksią­żek.

  1.   Roz­wi­nie­sz swo­ją empa­tię

Kie­dy śle­dzi­sz losy boha­te­rów, zazwy­czaj masz o ich dzia­ła­nia­ch wyro­bio­ne zda­nie. Nie­za­leż­nie jed­nak od tego czy oce­nia­sz ich ruchy dobrze czy złe, sta­ra­sz się zro­zu­mieć ich postę­po­wa­nie. Dla­te­go też książ­ki są dosko­na­łą moż­li­wo­ścią na tre­no­wa­nie swo­ich zdol­no­ści w rozu­mie­niu ludzi. Nie do koń­ca wie­sz dla­cze­go Two­ja przy­ja­ciół­ka w danej sytu­acji zacho­wa­ła się wła­śnie w ten spo­sób? Teraz roz­wa­ży­sz kil­ka moż­li­wo­ści a nie zamknie­sz się w jed­nym rozu­mo­wa­niu.

  1. Kształ­tu­je­sz swój cha­rak­ter

Lek­tu­ra ksią­żek może być rów­no­cze­śnie dobrą moż­li­wo­ścią do ana­li­zy i kształ­to­wa­nia swo­je­go cha­rak­te­ru. Dzię­ki czy­ta­niu może­sz poznać lepiej samą sie­bie i zasta­no­wić się nad tym jaki czło­wie­kiem jesteś. Widząc róż­ne zacho­wa­nia i cha­rak­te­ry, łatwiej będzie Ci zro­zu­mieć samą sie­bie.

  1. Unik­nie­sz stre­su

Czy­ta­nie ksią­żek może być rów­nież dobrym odpo­czyn­kiem od ota­cza­ją­cej Cie rze­czy­wi­sto­ści. Dla­te­go też zamia­st się­gać po lap­to­pa i włą­czać kolej­ny film zde­cy­duj się na lek­tu­rę. Nie tyl­ko odpocz­nie Twój wzrok ale rów­nież będzie­sz mogła uciec od tru­dów dnia codzien­ne­go. Bada­nia poka­zu­ją, że dzię­ki lek­tu­rze Twój stres jest w sta­nie zmniej­szyć się nawet o 70%. Trud­ny dzień, zerwa­nie z chło­pa­kiem czy po pro­stu chwi­lo­wa chan­dra? Już wie­sz co robić. 🙂

Jak więc widzi­sz, czy­ta­nie jest Ci w sta­nie dużo zaofe­ro­wać. Mamy nadzie­ję, że mając tę wie­dzę z jesz­cze więk­szą przy­jem­no­ścią się­gnie­sz po książ­kę. Nie ma zna­cze­nia czy będzie to lite­ra­tu­ra pięk­na czy kry­mi­nał. Waż­ne, żeby lek­tu­ra spra­wia­ła Ci przy­jem­no­ść.

Miłe­go czy­ta­nia!

Tek­st: Julia Downa­ro­wi­cz

Zdję­cia: Prin­te­re­st

 

 

Komentarze

komen­ta­rzy